Влезе в сила регламент за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/470 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2022 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо и за предварително определяне на нейния размер

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, първа алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)Секторът на свинското месо изпитва сериозни затруднения от няколко месеца. Значителното намаляване на износа за Китай, нарастващото разпространение на африканската чума по свинете в повече държави членки и продължаващото въздействие на ограниченията, свързани с Covid-19, създават натиск върху пазара на Съюза за свине за клане.
(2)Руското нашествие в Украйна доведе до допълнителни смущения на пазара и оказа значително въздействие върху износа на свинско месо от Съюза. Вследствие на това се наблюдава рязък спад в търсенето за износ на някои продукти от свинско месо.
(3)За да се намали настоящото неравновесие между търсенето и предлагането, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на свинско месо и предварително да се определи нейният размер.
(4)Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (4), в които се определят специални правила относно предоставянето на помощта за частно складиране, следва да се прилагат по отношение на помощта за частно складиране на свинско месо, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.
(5)Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система за операторите. В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 размерът на помощта трябва да се определи въз основа на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи фиксиран размер на помощта.
(6)За да бъде ефективна и да има реално въздействие върху пазара, помощта за частно складиране следва да се предоставя само за продукти, които все още не са поставени в склад.
(7)За по-лесно управление на тази мярка продуктите от свинско месо следва да се класифицират в категории по сходство с оглед на нивото на разходите за складиране.
(8)От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.
(9)Следва да се определи обезпечение, с което да се осигури изпълнението от страна на операторите на техните договорни задължения, както и желаното въздействие на мярката върху пазара.
(10)В член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 се предвижда, че държавите членки трябва да уведомяват Комисията за допустимите заявления веднъж седмично. За да се осигури прозрачност, наблюдение и правилно управление на наличните суми за помощта, както и ефективно управление на схемата, е необходимо уведомленията да се подават по-често. Поради това следва да се предвиди дерогация по отношение на честотата на уведомленията.
(11)С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
(12)Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1.   С настоящия регламент се предвижда предоставяне на помощ за частно складиране на свинско месо съгласно член 17, първа алинея, буква з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

1.   Списъкът на категориите продукти, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, и съответните размери на помощта за всеки период на складиране са посочени в приложението.

2.   Помощ се предоставя само за количества прясно или охладено месо, които все още не са поставени в склад.

Член 3

Подаване на заявления

1.   Заявленията за помощ за частно складиране за посочените в приложението категории продукти, които отговарят на условията за предоставяне на помощ, могат да се подават от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Крайният срок за подаване на заявления е 29 април 2022 г.

2.   Заявленията се отнасят за период на складиране от 60, 90, 120 или 150 дни.

3.   Всяко заявление се отнася само за една от изброените в приложението категории продукти, като се указва съответният код по КН в тази категория.

4.   Всяко заявление се отнася за минимално количество от поне 10 тона за обезкостени продукти и 15 тона за други продукти.

Член 4

Обезпечение

Размерът на обезпечението, изисквано в съответствие с член 4, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 при подаване на заявление за помощ за частно складиране, е равен на 20 % от размерите на помощта, определени в колони 3—6 от таблицата в приложението към настоящия регламент.

Член 5

Честота на уведомленията относно количествата, за които са подадени заявления

Чрез дерогация по отношение на честотата, определена в член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, държавите членки уведомяват Комисията два пъти седмично за количествата, за които са били подадени заявления за сключване на договори, както следва:

а)всеки понеделник до 12:00 часа (брюкселско време) се подават уведомления относно количествата, за които са били подадени заявления в четвъртък и петък на предходната седмица;
б)всеки четвъртък до 12:00 часа (брюкселско време) се подават уведомления относно количествата, за които са били подадени заявления в понеделник, вторник и сряда на текущата седмица.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2022 година.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини