Какви са планираните ставки на хектар за 2023 г. по новия Стратегическия план

От догодина базовото плащане на фермерите от 20 лв./дка ще се надгражда от девет нелеки екосхеми

НАЗ и МЗм проведоха информационна среща в Пловдив, на която производители от три области чуха новите изисквания, за да адаптират технологиите си към утрешната ОСП

Диана Ванчева

На среща със земеделски производители от Пловдивска, Старозагорска и Хасковска област, проведена в Пловдив на 6 юни, НАЗ запозна фермерите с условията и изискванията, които ще трябва да изпълняват в новия програмен период на ОСП 2023-2027.

На събитието, за което асоциацията определено трябва да бъде похвалена и поощрена, бяха поканени и експерти от Министерство на земеделието, за да внесат повече яснота по новите схеми и да отговорят на всички въпроси на земеделските производители.

Наталия Шукадарова, изп.-директор на НАЗ обясни, че част от елементите в Стратегическия план още се изясняват с ЕК, така че е възможно да настъпят известни промени, но те ще бъдат близки до козметичните.

Тя информира фермерите, че интервенциите, залегнали за новата ОСП от 2023 г. общо взето са им познати, защото са ги прилагали и досега, но просто са сменени наименованията им.

Но се очертава, че по-сложни за изпълнение може би ще се окажат екосхемите, които ще надграждат базовото плащане на декар и които са доста на брой – 9, пък и са нови по съдържание.

В тези 9 екосхеми всеки един фермер ще трябва да потърси и открие къде е мястото на неговото стопанство, за да може да получи адекватната подкрепа, която надгражда базовата.

Освен това на всеки земеделски производител занапред в много голяма степен ще му се налага да се съобразява с термина „ландшафт“ , защото освен, че е залегнал в Зелената сделка на ЕС като златен пирон, заковал изискванията, той ще е решаващ за всеки, който желае да получава и допълнителни, т.е. надградени плащания над базовите от 20 лева на декар.

Съобразяването с ландшафта вече ще трябва да присъства почти навсякъде – и при директните плащания, и при интервенциите по ПРСР, и при агроекологичните мерки, допълни Шукадарова.

Цветелина Мариновска, главен експерт от дирекция „Директни плащания“ и Елеонора Куцарова от дирекция „Растениевъдство“ в МЗм обясниха подробности за екосхемите и за доброто състояние на земята, които трябва да се покрият, за да се получат базовите и допълнителните плащания.

Те информираха, че занапред всички мерки от първи и втори стълб, които са познати на нашите стопани от предишните програмни периоди, вече влизат в рамките на Стратегическия план, който страната ни ще трябва да изпълнява и да измерва резултатите.

Мариновска обясни, че новата философия на ОСП вече е в това, не само да се изпълняват мерките, наречени интервенции, а и да се измерят резултатите, за да се получат евро плащанията.

.За сведение на всички земеделски производители в България

базовото плащане на декар сега се нарича плащане за завишена условност за устойчивост и ще е 100,31 евро/ха, или пак 20 лева на декар

Тази сума ще се полага при изпълнена т.нар. нова базова условност, и ще се изплаща при спазване на изискванията, свързани с поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и спазване на законоустановените норми за управление, познати досега.

Допълнителното преразпределително подпомагане е досегашното преразпределително плащане.

То ще бъде 107,59 евро на хектар или 21,40 лв/дка.

Ще се предоставя за първите 30 ха на стопанства с максимален размер до 600 хектара.

Допълнителното подпомагане на доходите за младите земеделски стопани е по-опростено от досегашното.

То е с планирана ставка за 2023 г. 100 евро на хектар, или 20 лв/дка. Сумата обаче вече ще се дава за цялата площ на стопанството на младия фермер, което е добре.

За млад стопанин ще се смята този, който е на възраст до 40 години, освен това, който ръководи стопанство, създадено преди не повече от 5 г. , и който има висше земеделско образование или такова по ветеринарна медицина.

За малките земеделски стопани остава плоската ставка на подпомагане от 1250 евро/ха, а условията за допустимост ще бъдат като досегашните.

Кои са новите 9 екосхеми и 2 подсхеми, които ще надграждат базовото плащане на декар

Екосхема 1.1 е за поддържане на биологично земеделие за земеделски площи.

Тя е с планирана ставка 100 евро/ха за 2023 г.

Ще се подпомагат стопани, чиито площи са преминали периода на преход към биологично производство и имат договор с контролиращо лице, сключен до декември предходната година.

Ангажиментите ще се поемат за период от една календарна година, ще се възнаграждават с годишно плащане, като добавка към основното подпомагане.

Екосхема 1,2 е за поддържане на биологично земеделие при селскостопански животни.

Планираната ставка е 238,01 евро на животинска единица.

Ще могат да кандидатстват само собственици на говеда, биволи, овце и/или кози.

Екосхема 2 е за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура.

Тя е с планирана ставка в обработваемите земи 591,57 евро/хектар.

По нея се изисква да се надграждат изискванията на стандарта за поддържане на непроизводствените характеристики и площи за подобряване на биоразнообразието в стопанството /ДЗЕС – 8/ по отношение на особеностите на ландшафта – ще се прилага управление на ландшафтните елементи, за да се постигне повишен екологичен принос.

Тук видовете допустими площи ще бъдат организирани в под- слоеве, обединени в един слой, наречен „Екологична инфраструктура“, който фермерите ще могат да виждат предварително и да възразяват, подобно на досегашния допустим слой за подпомагане, ако не е верен.

Обект на тази мярка ще бъдат: живи плетове или редици от дървета, отделни дървета, дървета в група, дървесни противоерозионни пояси, синори, влажни зони, зелени зони около водни течения, тераси.

В тях не трябва да се третира с препарати за растителна защита /ПРЗ/ , а при отделните видове ще има и отделни задължителни за извършване дейности.

Екосхема 3 е за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зеленото и органичното торене.

Планираната ставка е 52,87 евро/ хектар.

Схемата предвижда 2 начина на внасяне на хранителните вещества в почвата.

Първият е чрез отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене.

Вторият е чрез внасяне на външна органична материя, обект на продукти от кръговата икономика /третирана органична материя от отпадъчна биомаса/.

Забранено ще бъде използването на почвени подобрители, получени след химическо третиране.

Земеделският стопанин доброволно ще решава с кои площи от стопанството си да участва в екосхемата – т.е. тя няма да е задължителна за цялата площ на стопанството му.

Екосхема 4 е за намаляване на ползваните пестициди

Планираната ставка е 65,27 евро/хектар.

Изпълнението й ще се доказва чрез проверка на дневниците за растителна защита на стопанствата и чрез разходооправдателни документи за закупените ПРЗ.

Ще се плаща на хектар допустима земя, която е обхваната от задължението на фермера по интервенцията.

Екосхема 5 е за екологично поддържане на трайните насаждения.

Планираната ставка е 114,53 евро/хектар.

Екосхема 6 е за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи.

Планираната ставка е 64,23 евро/хектар.

Екосхема 7 е за поддържане и подобряване на биоразнообраието в горски екосистеми.

Планираната ставка е 210.85 евро/хектар.

Ще може да се прилага в земеделски земи, които са обградени от горски територии, или такива, които попадат в територии на

ловни стопанства или са гранични на тях.

Екосхема 8 е за разнообразяване на отглежданите култури.

Планираната ставка зависи от площта:

До 10 ха – 47,30 евро/хектар

От 10 до 30 ха – 35,90 евро/хектар

Над 30 ха – 18,82 евро/хектар

Екосхема 9 е за буферните екологични ивици.

Планираната ставка е 469, 88 евро/хектар.

Допустимите площи ще бъдат организирани в под-слоеве, подобно на останалите допустими слоеве досега.

Обект на подкрепа ще бъдат ивици по крайщата на гори и буферни ивици. В тях ще има задължителни за извършване дейности в зависимост от вида на зеленета инфраструктура.

Въпросните 9 екосхеми, някои от които ще бъдат избрани от даден фермер, всъщност ще надграждат базовото му или основно плащане на декар.

Това именно е новият момент в Стратегическия план за ОСП 2023-2027 г., изтъкнаха пред земеделските стопани експертите на МЗм и Наталия Шукадарова от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

В следващия брой четете:

Кои ще бъдат агроекологичните интервенции и как ще се подкрепят финансово.

Кои ще бъдат стандартите за добро земеделско и екологично състояние.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини