Семената се развиват оптимално, когато са осигурени с храна при поникване

Нанасянето на макро- и микроелементи заедно с обеззаразяването е важна практика в съвременните технологии

Активната фаза от живота на растенията започва с покълване на семената. Затова първият етап в технологията на отглеждане на земеделските култури са мерките, насочени към повишаване жизнеспособността и полската кълняемост на семената.

Всички едносемеделни растения, в т.ч. зърнените (пшеница, ечемик, овес, царевица и др.), имат само един семедел в семето. За разлика от двусемеделните, семеделът в зърното на пшеницата не съдържа запас от хранителни вещества, необходими за покълване; той съдържа вендосперма под формата на нишесте. Когато семето поглъща вода и набъбва, в него се активизират ензими, които превръщат нишестето в разтворима захар. Семеделът поглъща тези захари и ги предава в бързо растящ корен и кълн.

По този начин активирането на ензимната система е ключов фактор по време на поникване на семената на зърнените култури. Затова именно обеззаразяването на семената с композиция от хранителни елементи и биологично активни вещества благоприятства активирането на ензимите. Освен това хранителните вещества, нанесени върху повърхността на семената, са леснодостъпни за още слаборазвитата коренова система и осигуряват стартово хранене на този важен етап от развитието на растенията.

Мощният и здрав корен е основа за развитието на растението

През последните години агрономическата наука все по-често разглежда въпроса за формиране на мощна коренова система, необходима за осигуряване на растенията с хранителни вещества, влага и формиранене на висок добив. Заедно с това оттокът на въглерода за изграждане на кореновата система може да бъде фактор за ограничаване на неговото постъпване в генеративните органи. Затова целта преди всичко е високата активност на кореновата система и баланс между нейното развитие и ефективността от използване на хранителните елементи и влагата.

Нанасянето на отделнитехранителни макроелементивърху семената предисеитба има съществени ограничения, свързани с отрицателното влияние от увеличаване концентрацията на разтвора за третиране върхукълняемостта на семената. Нанасянето на микроелементивърху семената на зърнените култури е възможно порадизначително малките дози (5– 50 г/т), изключвайки медта. Единственият хранителен макроелемент, чието нанасяневърху семенатае целесъобразно, е фосфорът във формата на водоразтворим ортофосфат. За тази цел агропазарът предлага препаратина база монокалиевфосфат (МКФ), коитоса подходящи за нанасяне върху семената в дози 100– 500 г/т. При прилагане на тази практика не бива да се забравя, че срокът засъхранение на обработенитес фосфор семенатрябва да се намали до минимум.

Фосфорът е първостепенен елемент

В първоначалния период на растеж (първите две седмици след покълване на семената) растенията имат повишена потребност от фосфор. Той взема участие в процесите на синтез и хидролиза на въглеводорода, а фосфорната киселина – в синтеза на аминокиселините в растенията.

За целесъобразността на всяка предсеитбена обработка на семенататрябва да се отбележи следното. Използването на торове на база МКФ през есента при продължително засушаване през септември-октомври, е в състояние да осигури статистически достовернадобавка към добива на зимна пшеница. Тенденция към ръст в добива от ортофосфата се наблюдавапрезповечетогодини.

Така прилагането на фосфора във форма МКФ в доза 100– 500 г/т във физическо тегло и нефитотоксични микроторове в доза 5– 30 г/дка е възможно при едновременна обработка на семената на пшеницата с обеззаразителите и при намаляване срокова насъхранение на семената преди сеитба.

Повишаване концентрацията на разтворитезаобеззаразяване при недостатъчна влага в есенния период е нежелателно.

Трябва да се избягва нанасянето върху повърхността на семената високи дозиамониеви, калиеви и медни катиони, защото е възможно проява на фитотоксичност върху младите поници.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини