Консултациите на НССЗ стават повече

Малките земеделски стопани ще могат ежегодно да бъдат консултирани

С предлагани промени в Наредба 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане на финансова помощ по мерките от Закона за подпомагане на земеделските производители, МЗХ променя  условията за консултантските услуги за малките земеделски стопанства, които извършва НССЗ – Националната служба за съвети в земеделието.

Предлага се

стопани да могат ежегодно дабъдат консултирани по пакетите ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 и ТП 6

По подмярка 2.1.2 за консултантски услуги за малки земеделски стопанства от мярка 2 от ПРСР за 2014 – 2020 г. един стопанин ще може да получи консултантски услуги по всеки един от пакетите повече от веднъж. Това ще става, когато заяви желание за нов пакет най-рано 12 месеца от крайната дата на обслужване по същия консултантски пакет.

Националната служба ще може да предоставя повторно консултантски услуги по посочените пакети, когато има промяна на обстоятелства – промяна на  нормативни изисквания, промяна на отглеждани култури, животни или имоти.

По подмярка 4.2 за инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 от ПРСР за 2014-2020, за проекти, одобрени в процес на извършване на дейност,  кандидатите ще са допустими, когато са запазили съответния брой съществуващи работни места спрямо годината, предхождаща подаването на заявката за плащане.

Припомняме съдържанието на консултантските пакети:

 ТП 1 –  Същност и характеристики на системата за кръстосано съответствие и за основните нормативни актове, на които е изградена, национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС), всички приложими в стопанството законоустановени изисквания за управление (ЗИУ), както и оценка на произтичащите от тях задължения за земеделското стопанство,  свързани с областите  околна среда и изменение на климата.

ТП 2 – Селскостопански практики от полза за климата и околната среда, политика за водите, информация и съвети относно мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологично разнообразие и опазването на водите – селскостопански практики, от полза за климата и околната среда, прилагане на мерки, свързани с регулиране на водовземания и контрол на водочерпене, опазване на водите от замърсяване, ефективно и устойчиво използване на водите.

ТП 3 – Нормативни изисквания за гарантиране на законното право на работниците и служителите за здравословен и безопасен труд и съответните правила и стандарти за отрасловите правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в сектора. Информация и съвети за различни стандарти за безопасност в стопанствата.

ТП 4 – Прилагане на нормативната уредба по правилната употреба на продукти за растителна защита съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика и възможности за извеждане борбата с вредителите по земеделските култури чрез методите на интегрирано управление на вредителите. Условия и ред по прилагане на интегрирано производство на растения и растителни продукти, общи принципи при интегрираното управление на вредителите чрез различни агротехнически дейности.

ТП 6 – Предоставяне на съвети и информация, които да подпомогнат малките земеделски стопанства при развитието на техните стопанства – възможности за подпомагане чрез мерки и подмерки на равнище малко земеделско стопанство от ПРСР 2014-2020 г., които са насочени към модернизиране на стопанството, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации и пазарно ориентиране. Съвети и информация по въпроси и проблеми, свързани с икономическите показатели на земеделското стопанство, включително по въпроси на конкурентоспособността и насърчаващи предприемачество на малкия земеделски стопанин;  по въпроси на управление на риска.

Диана Ванчева

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини