Нидерландия ще развива земеделието си с близо 9 млрд. евро до 2027 г.

С национални средства страната удвоява средствата за земеделие по ОСП

До 2027 г. Нидерландия ще развива земеделието си с двойно повече средства от финансирането по Общата селскостопанска политика (ОСП). Така е, защото страната има възможност да се възползва не само от бюджет в размер на 4,5 млрд. евро по ОСП, а и от национална програма, която е финансирана от националния бюджет и предоставя всяка година двойно повече финансови средства в сравнение с тези от земеделската политика на ЕС. Това посочват от farm-europe.eu.

Най-значителни средства – 1,4 млрд. евро, страната ще изразходва за цели и екосхеми в областта на околната среда и климата. Националната програма пък стимулира развитието на устойчиво селскостопанско стопанство, подкрепя иновациите и инвестициите, а някои мерки са посветени на развитието на екстензивното земеделие.

Стратегията за земеделието на Нидерландия по ОСП е насочена към подпомагане на фермери, които допринасят за прехода към устойчиво земеделие. Тъй като всеки регион има свои собствени характеристики и предизвикателства, то действията, предвидени в плана, са съобразени с различните области на страната. Устойчивостта, продоволствената сигурност и справедливите доходи от фермата са сред основните цели на плана.

Износ за 100 млрд. евро годишно

Холандският селскостопански сектор е високопродуктивен, модерен, иновативен и експортно ориентиран и в него работят около 2% от работоспособните хора в страната. Около 66% от земята в страната се използват за земеделски цели. Броят на фермите е около 51 000 със среден размер от 32 ха на стопанство. Стойността на изнесените селскостопански и хранителни продукти е над 100 млрд. евро годишно.

Тъй като доходите на фермерите са с около 40% по-ниски, отколкото в други сектори, за много холандски фермери подкрепата от ОСП е важна част от доходите им. Следователно справедливото разпределение на финансовата подкрепа е една от ключовите икономически цели на плана, като Нидерландия има за цел да преразпредели парите от големи към малките и средните ферми. Затова стопаните ще получават по-високо подпомагане на хектар за първите 40 хектара.

Модернизация и устойчивост

Холандският план има за цел да задържи селскостопанския сектор на страната в челните редици на земеделието в ЕС и да е в състояние да отговори на променящите се условия и пазарни изисквания. Ето защо вниманието е насочено към това, фермерите да увеличат своите доходи, устойчивост и да започнат прехода към модели/методи на устойчиво земеделие.

Около 8% от земеделските стопанства в Холандия ще получат инвестиционна подкрепа за модернизация. Планът осигурява подкрепа за сектора на плодовете и зеленчуците, главно чрез признатите организации на производители, включително в сектора на пчеларството. Очаква се 1 800 земеделски стопанства да участват в такива новосъздадени организации.

Страната ще прилага стриктни добри земеделски и екологични стандарти върху 96% от своята земеделска площ. В буферните зони край водните течения ще бъде ограничено използването на всички видове торове и препарати за растителна защита. Това ще намали изтичането на хранителни вещества и пестициди във водата.

17,5 млн. евро за застраховки от неблагоприятни метеорологични условия

За да се поддържа и възстановява биоразнообразието, минимален дял земя ще бъде предназначен за защита на зони, които са ценни за биоразнообразието, като живи плетове или малки езера. Планът ще използва 174 млн. евро специално за повишаване нивото на водата в торфените ливади, което е от полза за климата, тъй като се намалява отделянето на емисии на парникови газове. Холандският план също така се фокусира върху увеличаване на земеделската площ с биологично земеделие до 109 300 ха.

17,5 млн. евро ще бъдат на разположение всяка година за застраховки от неблагоприятни метеорологични условия като екстремна суша или наводнение.

Около 760 млн. евро ще бъдат използвани на повече от 1,5 млн. хектара за насърчаване и подкрепа на фермерите при прилагането на земеделски практики, които защитават почвата, намаляват употребата на хранителни вещества и пестициди и насърчават засаждането на непродуктивни култури. Качеството на водата ще бъде подобрено на 57% от земеделските площи, например чрез подпомагане на биологичния контрол на вредителите и отглеждането на култури, които се нуждаят от по-малко торове.

10 млн. евро годишно за младите фермери

Холандия е ключова зона за няколко вида ливадни птици. За да се увеличи тяхното присъствие, планът ще насърчи фермерите да създадат 36 000 ха нови ливади с характеристики, които са полезни за тези видове птици. На площ от 15 000 ха около зоните от Натура 2000 ще бъдат предприети мерки за намаляване отлагането на амоняк и подобряване наличието на вода.

Холандското селско стопанство се нуждае от млади фермери, затова около 3 000 млади фермери ще бъдат подпомогнати, за да създадат собствена ферма. Общият бюджет за тази допълнителна подкрепа е 10 млн. евро годишно. Доплащането е фиксирана сума от 2800 евро на годишна база.

27 местни инициативни групи ще получат 67 млн. евро в рамките на подхода LEADER. Отделно от това ще се разработят и приложат повече от 30 плана за местно развитие, които ще допълват дейностите по LEADER и националните инструменти. Около 2 500 работни места ще бъдат създадени благодарение на проекти, финансирани от ОСП.

Помощ за хуманно отношение за 3% от добитъка в страната

Планът на Нидерландия се фокусира върху предоставянето на инвестиции за допълнително подобряване на условията на живот на животните. Обръща се специално внимание на хуманното отношение към животните и част от инвестиционния бюджет е предназначен например за насърчаване на естественото поведение на животните или увеличаване на тяхното жизнено пространство. Тази подкрепа ще покрие около 3% от добитъка в страната.

Холандия има добре развита мрежа от частни лица, които предоставят услуги свързани с насърчаването на знанията и иновациите в селското стопанство и селските райони. Този подход обаче ще бъде променен, като се акцентира върху изграждането на безпристрастна система за консултиране, осигуряваща обучение и консултантски дейности за фермерите, за да могат те да се справят с новите предизвикателства.

Всеки фермер ще получи ваучер за обучение с фиксирана сума от 1 750 евро. Около 55 000 души ще се възползват от съвети, обучение или обмен на знания или от участие в оперативни групи на Европейското партньорство за иновации (EIP). Около 2 100 съветници ще бъдат подкрепени в тяхната работа, за да направят иновациите достъпни за фермерите, например за да се произвеждат култури на влажни почви.

Финансови параметри в плана

Националното финансиране не включва допълнителното национално финансиране, посочено в член 146 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Директните плащания включват средствата за памук, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕС) 2021/2115, и отразяват възможни трансфери между стълбовете. Плащанията за подпомагане по Регламент (ЕС) № 1308/2013 не са включени в Стратегическия план по ОСП. Националното финансиране за секторно подпомагане се отнася само за пчеларството. Средствата за развитие на селските райони отразява възможните трансфери между стълбовете и включва техническа помощ.

Минималните финансови средства за подпомагане на млади фермери могат да бъдат запазени по Директните плащания и/или Програмата за развитие на селските райони. Екосхемите по Директните плащания могат да бъдат под 25%, ако се използва възможността за отстъпка от Програмата за развитие на селските райони, съгласно чл.97 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите по Директните плащания може да бъде по-ниско от 10%, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

1 в сравнение с пакета за развитие на селските райони, посочен в приложение XI към Регламент (ЕС) 2021/2115

2 в сравнение с пакета за директни плащания, определен в приложение IX на Регламент (ЕС) 2021/2115

3 не е приложимо, тъй като минималната вноска за млади земеделски производители е определена като абсолютни суми в приложение XII към Регламент (ЕС) 2021/2115

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини