Електронните формуляри по Агроекологичните интервенции за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ

В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, чрез която кандидатите могат да подават изискуемите документи съгласно Наредба № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда, климата и хуманно отношение към животните. Те са включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.
До 30 август фермерите следва да подадат документи по следните три  интервенции:

⦁    За интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия“ (СККУ) се прилагат следните документи:
a.    Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходни норми за единица площ (на ха);
b.    План-програма за извършване на дейностите по интервенцията – „Насоки за изготвянето на плана“;
c.    За трайни насаждения, декларирани като създадени в предходни години се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. С него се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;
d.    За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном. Документът гарантира, че насажденията не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

⦁    За интервенцията „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ (СЗМ) се прилагат:
a.    Копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал, съобразно разходните норми за единица площ (на ха);
b.    За трайни насаждения, декларирани като създадена в предходни години, се прилага копие от документ, издаден от ИАСАС. Документът потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;
c.    За трайни насаждения се прилага и копие от документ, издаден от агроном, с който се удостоверява, че те не са преминали периода си на плододаване, съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

⦁    За интервенцията „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии“ се изисква:
a.    План за сеитба, изготвен от агроном и одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Селскостопанската академия – ИПАЗР „Н. Пушкаров“, и/или Аграрния университет – Пловдив (прилага се дипломата на агронома, заверил плана, както и на изброените специалисти) – „Насоки за изготвянето на плана“.

За четвъртата интервенция, която е за насърчаване на естественото опрашване – операция „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“, срокът за подаване на приемно-предавателните протоколи за предоставянето на услугата е до 30 септември.
Важно е стопаните да знаят, че въвеждането на данни и предоставянето на доказателствени документи е задължително само за бенефициерите, които са заявили подпомагане по някоя от четирите изброени агроекологични интервенции.
За улеснение на кандидатите са изготвени Указания как да попълнят данните си в СЕУ и как да предоставят изискуемите документи по посочените по-горе интервенции.
За успешно подадени документи се считат тези заявления, които са с краен статус „Чакащо ръчно зареждане в ИСАК“.
След изтичане на нормативно регламентираните срокове стопаните няма да могат да въвеждате данни и да прикачват документи в СЕУ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини