Почти 3 милиарда лева ще влязат в земеделието през 2023 г.

Министерски съвет одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2023 г., съобщават от Правителствената информационна служба.

Планирани са общо 2 934,73 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. От тях 2 599,41 млн. лева са за сметка на Европейския съюз и 335,32 млн. лева са от националния бюджет.

Предвидени са 589,95 млн. лв. за развитие на селските райони. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са заложени 432,28 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г. и по новия Стратегически план 2023 – 2027 г. Обхванати са направленията агроекология, биологично земеделие, подпомагане в необлагодетелствани райони и други.

1 694,43 млн. лв. са определени за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, в това число по схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 51,25 млн. лв.

166,82 млн. лв. са предвидени за пазарни мерки в секторите на пчеларството и лозаро-винарството, както и за „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и спешна финансова помощ за земеделски стопани отглеждащи слънчоглед.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини