Изменения в Наредба 3 за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания

За общественно обсъждане е предоставен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

В мотивите за промените се посочва, че за да бъдат създадени всички необходими условия за правилното администриране на интервенциите за директни плащания, някои от текстовете на Наредба № 3 от 2023 г. и Наредба № 4 от 2023 г. са изменени и допълнени.

Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители – Държавен фонд „Земеделие“ създава Система за мониторинг на площта съгласно чл. 70 от Регламент 2021/2116 като елемент на Интегрираната система за администриране и контрол. Системата за мониторинг на площта осигурява редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики, извършвани в рамките на селскостопански площи, чрез данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други данни най-малко с еквивалентна стойност. Съгласно чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115 държавите членки трябва да определят правната рамка, уреждаща предоставянето на подпомагане от Съюза на земеделските стопани и другите бенефициери в съответствие със стратегическите планове по ОСП, одобрени от Комисията и с принципите и изискванията, установени в същия регламент и в Регламент (ЕС) 2021/2116.

В тази връзка следва да бъдат регламентирани ясно разписани механизми и критерии за използването на данните от различни системи за контрол по отношение извършването на земеделска дейност от кандидатите за подпомагане. При извършване на изчисления, хронологията за използването на данни от трите източника – система за мониторинг на площта, извършените проверки на място и резултатите от извършения административен контрол, следва да е публична и нормативно обусловена с оглед предвидимост спрямо земеделските стопани и административните органи, осъществяващи контрол върху действията или актовете на Държавен фонд „Земеделие“.

С оглед гореизложеното в чл. 84, ал. 1 се създава изречение второ, с което се предвижда, че ако декларираната в заявлението за подпомагане площ превишава площта, установена в резултат на административни проверки или проверки на място, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установената площ. Създават се ал. 3, 4 и 5. Алинея 3 урежда площите, заявени за подпомагане по интервенции, базирани на площ, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „В съответствие“ и „Неубедителни доказателства за съответствие“ да бъдат  допустими, когато не попадат в хипотезата на чл. 55 от същата наредба. Парцели, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат  „Несъответствие“, се считат за неподходящи за подпомагане. Съгласно ал. 4 в случаите, при които за даден критерий за допустимост на площ са налични данни от повече от един източник или метод на контрол – проверка на място, системата за мониторинг на площ и системата за идентификация на земеделските парцели, при извършване на изчисления по интервенциите, базирани на площ, с предимство се използват данните от извършената проверка на място, независимо от данните от другите източници. Ако такива липсват, се използва информацията, постъпила от системата за мониторинг на площ и от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП), при условията на ал. 3. Алинея 5 определя, че когато за даден критерий за допустимост на площ не са налични данни от проверка на място и от системата за мониторинг на площ, но са налични такива в СИЗП, допустимостта на площта да се определя съобразно данните в нея.

С цел осигуряване на възможност максимален брой земеделски стопани да получат подпомагане с директни плащания за кампания 2023 с преходна разпоредба се предвижда, че кандидатите за подпомагане могат да представят или опаковките за закупени сертифицирани и за закупени или произведени стандартни семена и закупен посадъчен материал по чл. 34, ал. 3, или фактури и/или касови бележки с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството с точно описано количество за закупени сертифицирани и стандартни семена и закупен посадъчен материал. Указва се, че документите се подават от 1 до 31 януари 2024 г. съгласно чл. 33, ал. 6.

За да се осигури администриране и ефективен контрол от страна на ДФЗ по интервенциите за подпомагане, с преходна разпоредба се предвижда за 2023 г. срокът по чл. 61, ал. 1, изр. 1 за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ да бъде 31 октомври. За да се гарантира достатъчно време на кандидатите за подпомагане, срокът по изр. 2 от същата правна норма, кандидатът за подпомагане да има възможност за корекция или оттегляне на заявлението се удължава до 20 ноември 2023 г. По идентичен начин до 20 ноември 2023 г. се удължава и срокът по чл. 61, ал. 2, в който за установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението. Срокът по чл. 61, ал. 3, в рамките на който на кандидата за подпомагане се изпраща съобщение за всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ, също се удължава до 31 октомври 2023 г. В съответствие с тези промени в сроковете са удължени и кореспондиращите им срокове по чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 2023 г. съответно до 31 октомври и 20 ноември 2023 г.

С проекта на акта са направени редакционни изменения, насочени към прецизиране на изискванията и намаляване на административната тежест за кандидатите за подпомагане. В чл. 59, ал. 3 се пояснява, че системата за мониторинг на площта се използва на равнище деклариран земеделски парцел. За да се намали административната тежест за кандидатите за подпомагане с директни плащания ангажиментът им по ал. 4 да представят допълнителни доказателства във връзка с горепосочената система отпада. Същото се отнася до ангажимента им по чл. 61, ал. 1 за представянето на обосновки при подаване на възражение от кандидата чрез СЕУ. В ал. 2 от горецитираната правна норма точка 3, постановяваща, че кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението, при условие че не са били информирани, че чрез административни проверки са установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, се заличава, за да е в пълна корелация с чл. 14, 15 и 16 от Наредба № 4 от 2023 г. Така се премахва ограничението за земеделските стопани да оттеглят площи, за които административно е установено, че нямат правно основание или имат застъпване.

В чл. 63, ал. 9 се пояснява, че извадката за целите на оценката на качеството на системата за мониторинг на площта и системата за геопространствено заявяване може да е част от контролната извадка, но не задължително да бъде такава. Промяната се прави с оглед целта на проверката за оценка на качеството на система за мониторинг на площ (СМП), а именно да се оцени качеството на работата на системата. Предвид факта, че СМП не е част от  контролната система, то парцелите, попаднали в извадката за оценка на качеството, може да се ползват като част от извадката по интервенциите, в случай че са в един времеви период, но може и да се ползват само за целите на оценката. Принципите на извършване на проверката, например по отношение на уведомяването за проверката, също могат да бъдат различни. Направено е и прецизиране на Приложение № 7.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини