Какво трябва да знаете, ако искате да кандидатствате по мярката за технологична и екологична модернизация по ПВУ

Подпомагането е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият бюджет за помощ на стопанствата е малко над 318 млн. лв.

Срокове за кандидатстване:
Начален срок: 28.09.2023 г. 09:00 ч.
Краен срок: 20.12.2023 г. 17:30 ч.

Кой може да кандидатства?
Регистрирани земеделски стопани;
Групи или организации на производители, в които членовете са само земеделски стопани;

На какви критерии трябва да отговарят кандидатите?
Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. в последните 2 стопански години – 2021/2022 и 2022/2023.
Да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
В случай на проекти за животновъдни обекти – последните трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

За какво може да се кандидатства?

 • Техника за модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата чрез използването на технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни – вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета, дронове, GPS системи и системи и друга техника/машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда;
 • Оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
 • Оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки и измръзване.
 • Автоматизирани системи, машини и оборудване за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,
 • Оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.
 • Машини, оборудване и съоръжения за компостиране за собствено потребление.
 • Машини, съоръжения и оборудване за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове, трактори с технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни, и други машини/оборудване, спомагащи за технологична модернизация и опазващи компонентите на околната среда в животновъдните стопанства;
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството, вкл. в пчеларството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • Машини и оборудване за торов отпадък, като скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса;
 • Машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

Какъв е размерът и процентът на финансиране?
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 000 000 лева.
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Кои проекти получават приоритет?

 • Представени от физически лица, ЕТ или ЕООД на възраст до 40 години;
 • С инвестиционни разходи до 700 хил. лв.;
 • Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите;
 • Кандидатът е производител на биологични продукти;
 • Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за последните четири стопански години;
 • Насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“;
 • Повече от 20 % от заявените за подпомагане разходи са доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини