30 милиона души ще напуснат селските райони на Европа до 2030 г.

Годишният доклад на Европейския комитет на регионите бие тревога

Това се равнява на общото население на Румъния, България и Литва. „Младите хора и семействата напускат селските райони поради липса на услуги като училища, болници, обществен транспорт и цифрова свързаност. Този непрекъснат отлив на млади хора води до намаляване на работната сила, застаряване на местното население, както и до обедняване и социално изключване“, се казва в доклада.

Основните проблеми, пред които са изправени градовете и регионите в ЕС, според доклада, който се стреми да служи като ръководство за прогнозиране преди европейските избори и следващия парламентарен мандат на институциите на ЕС.

Дневният ред на селските райони

Докладът призовава за подкрепа за устойчиво местно селско стопанство и сътрудничество с местните и регионалните власти, за да се спомогне за укрепване на устойчивостта на европейските хранителни системи. Войната в Украйна значително наруши европейското селско стопанство като цяло, като най-голямо въздействие се усети в части от България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия и увеличи цените на храните в магазина за всички, живеещи в Европа. Освен това сушата, недостигът на вода и други екстремни климатични явления значително намаляват селскостопанските добиви в много региони, обхващащи целия ЕС. Местните и регионалните власти са изправени пред социална извънредна ситуация, свързана с продоволствената бедност в техните местни общности: над 32,5 милиона европейци не могат да си позволят подходяща храна през ден.

Ето защо е необходимо ЕС да:

  • Инвестира в устойчиво местно селскостопанско производство и скъси веригите  за доставки. Трябва да се благоприятства местното производство, да осигурява устойчиви източници и преминаване към устойчиви хранителни системи.
  • Засилване на координацията и инвестициите, за да се помогне на регионите да управляват недостига на вода, като се основава на съществуващия регионален опит в намаляването на потреблението, увеличаването на повторната употреба и справянето с отпадъчните води.
  • Снабдяване на регионите с инвестиции в техния екологичен и цифров преход за ефективна борба с обезлюдяването и привличане на нови таланти.

В доклада се отбелязва че, ЕС трябва да инвестира повече в селските райони, тъй като те допринасят значително за неговия зелен преход в области като производството на възобновяема енергия, устойчиви храни и опазването на природата. Следващото поколение програми на политиката на сближаване и планове за възстановяване и устойчивост следва да стимулират инвестициите и реформите за намаляване на капаните за растеж на талантите в регионите на ЕС, да диверсифицират икономическите перспективи за младите хора и да гарантират икономическото и социалното благосъстояние на селските общности.

Разширяване на разделението град-село

Ускоряването на демографските промени доведе до това, че 34% от населението на ЕС живее в райони, които застаряват през 2020 г. Очаква се този брой да нарасне до 51% през 2040 г. Всички региони ще трябва да се адаптират към нарастващото население на възраст 65 и повече години, както и към намаляващата трудоспособна възраст и по-младо население.

Пропастта между градските и селските райони се разширява, като се увеличава застаряването и обезлюдяването в селските райони. Източните селски райони са изложени на по-висок риск от бедност и социално изключване, отколкото градовете, докато обратното е вярно в северозападната част на ЕС. Връзките между градските и селските райони също са от ключово значение за прилагането на много политики на Зелената сделка, включително производството на възобновяема енергия.

Управлението на екологичния и цифровия преход също ще създаде значителни предизвикателства за градовете и регионите. За да се постигнат целите на Зелената сделка и REpowerEU, зеленият преход ще се нуждае от около 620 милиарда евро допълнителни разходи. 125 милиарда евро годишно (по-голямата част от които ще бъдат частно финансирани).

Продоволствената сигурност е невъзможна без продуктивна почва

Един на всеки четирима души в Европа (повече от 110 милиона граждани) живее в селските райони на Европа, които заемат около 75 % от територията на ЕС. Населението в селските райони обаче намалява с около 1 млн. души всяка година. Селските райони са изправени пред множество предизвикателства, които не само рискуват да възпрепятстват тяхното развитие, но
и амбициите на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата,
социален просперитет и демокрация. Поради липсата на налични услуги селските райони губят своята привлекателност и много млади хора ги напускат.

Селските и градските райони играят ключова роля в прехода към зелена и устойчива Европа, но с различни роли.

  • Устойчивата продоволствена сигурност не може да бъде постигната без продуктивна земя и селски общности, свързани с вътрешния пазар.
  • Улавянето на въглерод зависи от доброто управление на горите.
  • Независимостта от изкопаемата енергия изисква повече пространство за производство на енергия от възобновяеми източници, отколкото предлагат градовете.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X