30 милиона души ще напуснат селските райони на Европа до 2030 г.

Годишният доклад на Европейския комитет на регионите бие тревога

Това се равнява на общото население на Румъния, България и Литва. „Младите хора и семействата напускат селските райони поради липса на услуги като училища, болници, обществен транспорт и цифрова свързаност. Този непрекъснат отлив на млади хора води до намаляване на работната сила, застаряване на местното население, както и до обедняване и социално изключване“, се казва в доклада.

Основните проблеми, пред които са изправени градовете и регионите в ЕС, според доклада, който се стреми да служи като ръководство за прогнозиране преди европейските избори и следващия парламентарен мандат на институциите на ЕС.

Дневният ред на селските райони

Докладът призовава за подкрепа за устойчиво местно селско стопанство и сътрудничество с местните и регионалните власти, за да се спомогне за укрепване на устойчивостта на европейските хранителни системи. Войната в Украйна значително наруши европейското селско стопанство като цяло, като най-голямо въздействие се усети в части от България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия и увеличи цените на храните в магазина за всички, живеещи в Европа. Освен това сушата, недостигът на вода и други екстремни климатични явления значително намаляват селскостопанските добиви в много региони, обхващащи целия ЕС. Местните и регионалните власти са изправени пред социална извънредна ситуация, свързана с продоволствената бедност в техните местни общности: над 32,5 милиона европейци не могат да си позволят подходяща храна през ден.

Ето защо е необходимо ЕС да:

  • Инвестира в устойчиво местно селскостопанско производство и скъси веригите  за доставки. Трябва да се благоприятства местното производство, да осигурява устойчиви източници и преминаване към устойчиви хранителни системи.
  • Засилване на координацията и инвестициите, за да се помогне на регионите да управляват недостига на вода, като се основава на съществуващия регионален опит в намаляването на потреблението, увеличаването на повторната употреба и справянето с отпадъчните води.
  • Снабдяване на регионите с инвестиции в техния екологичен и цифров преход за ефективна борба с обезлюдяването и привличане на нови таланти.

В доклада се отбелязва че, ЕС трябва да инвестира повече в селските райони, тъй като те допринасят значително за неговия зелен преход в области като производството на възобновяема енергия, устойчиви храни и опазването на природата. Следващото поколение програми на политиката на сближаване и планове за възстановяване и устойчивост следва да стимулират инвестициите и реформите за намаляване на капаните за растеж на талантите в регионите на ЕС, да диверсифицират икономическите перспективи за младите хора и да гарантират икономическото и социалното благосъстояние на селските общности.

Разширяване на разделението град-село

Ускоряването на демографските промени доведе до това, че 34% от населението на ЕС живее в райони, които застаряват през 2020 г. Очаква се този брой да нарасне до 51% през 2040 г. Всички региони ще трябва да се адаптират към нарастващото население на възраст 65 и повече години, както и към намаляващата трудоспособна възраст и по-младо население.

Пропастта между градските и селските райони се разширява, като се увеличава застаряването и обезлюдяването в селските райони. Източните селски райони са изложени на по-висок риск от бедност и социално изключване, отколкото градовете, докато обратното е вярно в северозападната част на ЕС. Връзките между градските и селските райони също са от ключово значение за прилагането на много политики на Зелената сделка, включително производството на възобновяема енергия.

Управлението на екологичния и цифровия преход също ще създаде значителни предизвикателства за градовете и регионите. За да се постигнат целите на Зелената сделка и REpowerEU, зеленият преход ще се нуждае от около 620 милиарда евро допълнителни разходи. 125 милиарда евро годишно (по-голямата част от които ще бъдат частно финансирани).

Продоволствената сигурност е невъзможна без продуктивна почва

Един на всеки четирима души в Европа (повече от 110 милиона граждани) живее в селските райони на Европа, които заемат около 75 % от територията на ЕС. Населението в селските райони обаче намалява с около 1 млн. души всяка година. Селските райони са изправени пред множество предизвикателства, които не само рискуват да възпрепятстват тяхното развитие, но
и амбициите на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата,
социален просперитет и демокрация. Поради липсата на налични услуги селските райони губят своята привлекателност и много млади хора ги напускат.

Селските и градските райони играят ключова роля в прехода към зелена и устойчива Европа, но с различни роли.

  • Устойчивата продоволствена сигурност не може да бъде постигната без продуктивна земя и селски общности, свързани с вътрешния пазар.
  • Улавянето на въглерод зависи от доброто управление на горите.
  • Независимостта от изкопаемата енергия изисква повече пространство за производство на енергия от възобновяеми източници, отколкото предлагат градовете.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини