НССЗ ще подпомага стопаните и по Стратегическия план

Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието, като се вменява задължение на НССЗ да изпълнява дейности и по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в Република България за периода 2023 – 2027 г.

Във връзка със стартирането на Стратегическия план Националната служба за съвети в земеделието ще работи по дейностите от плана за укрепването, развитието и модернизирането на Системата за знания и иновации в селското стопанство по отношение на съветите в земеделието. Промените предвиждат експертите извън утвърдената щатна структурата на НССЗ, които работят по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., да изпълняват и дейности за подпомагане на земеделските производители по СПРЗСР 2023 – 2027 г. Средствата за работната им заплата, осигурителните вноски и цялостната издръжка да се осигуряват от бюджета на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности както по ПРСР 2014 – 2020 г., така и по СПРЗСР 2023 – 2027 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини