През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 5.3%

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в  сравнение с третото тримесечие на 2022 г. и с 0.4% спрямо второто тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

През третото тримесечие на 2023 г. произведеният БВП възлиза на 48 466.1 млн. лв. по  текущи цени според предварителните данни. На човек от населението
се падат 7 522 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс  от 1.796396 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 26 980 млн. долара и съответно на 4 187 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 24 780 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 846 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС)
през третото тримесечие на 2023 г. възлиза на 42 278.3 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената  стойност на икономиката е 5.3%, което е намаление с 2.9 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2022 година.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на
икономиката с 1.0 процентни пункта до 28.8%.  Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65.9% през третото тримесечие на 2023 г. при 64.0% през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 74.6% от БВП.  Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.9% от БВП.
Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни (табл. 2 от приложението). Брутната  добавена стойност в икономиката нараства с 0.3% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2023 година показват нарастване на  крайното потребление с 0.6% и бруто образуване на основен капитал – с 7.9%, спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги нараства с 0.2%, а вносът на стоки и услуги – с 1.5% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения
БВП нараства с 1.8%, а БДС – с 0.9%, през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни (табл. 2 от приложението).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:
Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 2.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 2.1%, Финансови и застрахователни дейности – 1.7%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 0.6%, Строителство – 0.5%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 0.3%.

Спад е регистриран в Селско, горско и рибно стопанство с 5.7% на годишна база и в
Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 1.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания
икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.3% и бруто образуване на основен капитал – с 9.6%. През третото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 3.1%, а вносът на стоки и услуги – с 5.5% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Източник: НСИ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини