Какви са промените в Стратегическия план за земеделие

С настоящото изменение се предвижда преразпределяне между различни интервенции на общо 1 015 306 169 евро от ЕЗФРСР и ЕФГЗ, както и 85 980 000 евро национално финансиране (в случая единствено към ЕЗФРСР), или общо 1 101 286 169 евро публични средства.
Част от най-важните промени са:
Промени в предварителните условия по отношение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС):
• Буферните ивици по протежение на водоизточниците (реки, езера, язовири, потоци, канали и др.) в стандарт за ДЗЕС 4 да се намалят на 3 метра вместо 5 метра, с мотив създаване на по-благоприятни условия за земеделските стопани, без да се създава опасност от нитратно замърсяване от земеделски източници;
• В стандарт ДЗЕС 5 за ограничаване на ерозията на парцели с наклон над 10% освен изискването почвообработващите операции да се извършват напречно на склона или по хоризонталите на терена се добавят вертикални обработки без обръщане на слоя, минимални, ивични или нулеви обработки на почвата с мотив да се даде възможност за избор между повече видове противоерозионни обработки и да се предотврати риска от обръщане на техниката;
• Летният чувствителен период, в който следва да се поддържа почвена покривка по ДЗЕС 6 се скъсява с един месец – от 1-ви юни до 30-ти септември, а зимният чувствителен период отпада. Мотив: постъпили научни данни и доказателства за агрометеорологичните условия в България с мотивирани предложения.
Промени в интервенциите и общите части в областта на директните плащания
• Промени в интервенции за обвързано с производството подпомагане за животни: Промените в част от интервенциите за обвързано с производството подпомагане за животни се отнасят до повишаване на изискванията за реализация на продукция. С 5% са завишени изискванията за реализация на мляко от крави и биволи, заявени за подпомагане по интервенциите: I.Б.1 – Обвързано с производството подпомагане за млечни крави; I.Б.2 – Обвързано с производството подпомагане за млечни крави включени в развъдни програми; Б.5 – Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи и интервенцията I.Б.7 – Обвързано с производството подпомагане за биволи;
• Завишени са изискванията и за реализация на животни по интервенциите I.Б.3 – Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави; I.Б.4 – Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави включени в развъдни програми и Б.5 – Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи. Определен е възрастов диапазон на животните за реализация. В интервенцията I.Б.10 – Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи са завишени изискванията за реализация на мляко и животни (овце и кози);
• В I.B.1 Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни): актуализиране на максималната стойност за планираната единична сума (евро/ха) и на планираната единична сума;
• В рамките на I.B.2 Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура намаляване на индикативния бюджет за периода 2024 – 2027 г. със 120 050 878 Е;
• По отношение на I.B.3 Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване увеличаване на индикативния бюджет с 50 703 140 Е;
• В I.B.4 Еко схема за намаляване използването на пестициди увеличаване на индикативния бюджет с 204 918 502 Е;
• В I.В.5 – Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения намаление на индикативния бюджет с 15 645 232 Е;
• В I.В.6 – Еко схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи намаление на индикативния бюджет със 17 398 00 Е;
• В I.В.7 – Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми намаление на индикативния бюджет с 23 478 000 Е;
• В I.В.8 – Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури намаление на индикативния бюджет със 79 049 820 Е;
Промени в интервенциите и общите части в областта на развитие на селските райони
Промяна в II.А.1 „Биологично растениевъдство“: увеличен бюджет на интервенцията в размер на 25 млн. евро;
Промяна в II.А.2 „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност“: насочени са допълнителни финансови средства 42 000 000 Е
Промени в II.Г.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“: завишени са максималните размери на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите в тази група и за един проект също;
Промени в II.Г.1.1. – Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда: завишени са максималните размери на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на интервенциите в тази група и за един проект също;
Промени в II.Г.2 „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“: увеличаване на максималния размер на допустимите разходи за кандидати земеделски стопани и преработвателни предприятия, както и определяне на общ максимален размер на разходите за един кандидат по интервенцията;
Промени в II.Г.3 „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“: увеличаване на максималния размер на допустимите разходи за един кандидат по интервенция II.Г.3.
Промени в II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“: актуализиране на размера на финансовата помощ за един кандидат от 20 000 евро на 40 000 евро
.
Създава се нова интервенция „Стартова помощ за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство“: Интервенцията обхваща подпомагане за установяване на нови земеделски стопани в селското стопанство с размер 30 000 евро.
Заличава се интервенция II.А.11 – Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт“ във връзка с решение на КН на СПРЗСР 2023 – 2027 г.
Целият документ може да прочетете тук:⬇

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини