ЕК одобри прилагането на схемата за държавна помощ за хуманно отношение към птиците до края на 2029 г.

Европейската комисия одобри нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която ще бъде със срок на действие до 31 декември 2029 г.  Бюджетът на мярката е увеличен на 242 млн. лв. за шестгодишния й период на прилагане. Повишават се и единичните ставки за подпомагане на животинска единица. Целта е да бъдат финансово подпомогнати земеделските стопани, отглеждащи птици, които поемат доброволно ангажименти, надвишаващи европейските и националните стандарти за хуманно отношение при отглеждане на животните.

Условие за получаване на помощта е птицевъдите да бъдат регистрирани съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Годишният размер на помощта, условията и сроковете за прилагането й се определят с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини