Ориентирана към земеделските стопани селскостопанска политика на ЕС ще е приоритет на унгарското председателство

През юли Унгария ще започне шестмесечното си ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, което ще продължи до декември 2024 г. Унгария ще работи като честен посредник, в духа на искреното сътрудничество между държавите-членки и институциите, за мира, сигурността и просперитета на една наистина силна Европа. Това се казва в документ за приоритетите, който унгарското правителство публикува. Главата, посветена на земеделието казва, че европейското селско стопанство може би никога не се е изправяло пред толкова много предизвикателства, колкото днес.

Извънредните метеорологични условия, причинени от изменението на климата, нарастващите разходи за суровини, увеличаването на вноса от трети държави и прекалено строгите правила за производство значително намалиха конкурентоспособността на сектора.

Натрупването на тези предизвикателства доведе до ситуация, в която поминъкът на европейските земеделски стопани е застрашен. От съществено значение е селското стопанство да се разглежда не като причина за изменението на климата, а като част от решението, като се ангажират земеделските стопани в приемането на по-устойчиви производствени практики.

Като гарантират продоволствената сигурност, европейските земеделски стопани предоставят на всички граждани на ЕС основни обществени блага. Ето защо дългосрочната гаранция за продоволствения суверенитет и продоволствената сигурност следва да бъде част от стратегическата автономност на ЕС.

През предстоящия семестър унгарското председателство ще насърчи Съвета по селско стопанство и рибарство да се възползва от институционалния преходен период и да насочи новата Комисия при формулирането на правилата на селскостопанската политика на Съюза за периода след 2027 г. за конкурентоспособно, устойчиво на кризи и благоприятно за земеделските стопани селско стопанство.

Насърчаването на устойчиво селско стопанство е ключов приоритет за намиране на рационален баланс по отношение на стратегическите цели на Европейския зелен пакт, стабилизирането на селскостопанските пазари и достойния стандарт на живот на земеделските стопани.

Ускоряващото се застаряване на европейските общества, неустойчивите системи за социално подпомагане и недостигът на работна ръка са дългогодишни и засилващи се проблеми в цяла Европа, които трябва да бъдат решени спешно и ефективно.

Застаряващото общество, зеленият и цифровият преход, обезлюдяването на селските райони, нарастващият натиск върху фискалните ресурси и променящият се свят на труда генерират такива демографски проблеми и предизвикателства, които трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието.

Тези проблеми стават все по-важни за конкурентоспособността на ЕС и устойчивостта на публичните финанси. Унгарското председателство, като зачита изцяло компетенциите на държавите членки, желае да привлече вниманието към тези предизвикателства, а демографският инструментариум на Комисията, публикуван през октомври 2023 г., предоставя добра основа за това.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини