За да няма санкции: Как трябва да постъпят стопаните след пожар на нивата

Във връзка с постъпили запитвания от наши читатели, попитахме ДФЗ – „Ако има изгоряла реколта в едно поле с пшеница, не по вина на стопанина (например от мълния, или самозапалване) как следва да процедира пред Фонд Земеделие  във връзка с изискванията по програмите и еко схемите и за да избегне последващи санкции.

 Получихме следният отговор:

 Съгласно член 55 ал.3 т. 2 от Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, временно неподходящи за подпомагане са земеделските площи или части от тях, за които в календарната година се установи, че са опожарени, освен когато:

„б) е доказано от орган за пожарната и аварийната безопасност, че източникът на пожара е извън заявения за подпомагане парцел или пожарът е възникнал от действието на природно явление (мълния или топлинно самозапалване);

в) когато в административно или съдебно производство е установен извършител на палежа – трето лице;“

При настъпване на извънредни обстоятелства или събитие по чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „б“ от Наредба № 3 от 2023 г., кандидатът за подпомагане или упълномощено от него лице уведомява ДФЗ за наличието му в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие, с изключение на случаите на смърт на бенефициента, в които уведомяването се извършва от наследника в срок, в който е в състояние да направи това, но не по-късно от една година от датата на смъртта. Кандидатът, негов наследник и/или упълномощено от кандидата лице попълва в ОПСМП на ДФЗ формуляр заедно с декларация, с която се задължава да представи документ, доказващ извънредното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция.

 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини