Могат ли да се настаняват пчелини на държавна земя?

ВЪПРОС: Притежавам 8 пчелина, които искам да настаня в края на гората на 100 м от моята вила. Полянката е държавна собственост и затова поисках разрешение от “Държавно горско стопанство”. Отказаха ми, тъй като това било резерват и ако пчелите ужилят някой посетител, те щели да отговарят. Обясниха ми, че в двора на моята вила мога да настаня пчелините.
Как мога да регистрирам пчелините си? Имам ли право да настаня пчелините извън частния си имот и ако имам право, какъв е редът за това?
А.М. от Враца
ОТГОВОР:
В кметствата се води регистър на пчелините. Собствениците в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в съответното кметство. В едномесечен срок от регистрацията кметството изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областната дирекция “Земеделие” и Българската агенция за безопасност на храните. За извършване на регистрацията не се заплаща такса. Собственикът заявява за вписване в регистъра, ако настъпят промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.
Полянката, на която читателят иска да настани пчелините, е държавна собственост и без да получи разрешение от държавата чрез съответното лесничейство, той не може да настани там пчелините си. Той не може да иска да му бъде учредено и право на ползване върху държавната земя, тъй като за такова право може да се кандидатства за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства (чл.12 от Закона за пчеларството). Ако читателят увеличи броя на пчелните си семейства, той може да кандидатства за учредяване право на ползване, но това не означава, че ще му бъде учредено такова право, тъй като това е една правна възможност, но не е задължение за държавата, още повече като се има предвид, че местността е резерват и на това основание веднъж вече е получен отказ.
В случая, остава възможността пчелините да бъдат настанени в частния имот на читателя.

Рубриката се води от адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X