Има ли възможности за икономия на дизел в земеделието?

Правилното съчетание на различни технологични методи на базата на съвременната техника може да даде осезателен ефект за увеличаването на печалбата от всеки хектар

Д-р Ханс-Хенрих Ковалевски, Селскостопанска палата на Долна Саксония, Германия

За предсеитбената поготовка на почвата и провеждането на сеитбата едно стопанство, което е специализиран в отглеждането на зърнени култури се изразходват от 6 до 20 литра дизелово гориво на хектар. Тази висока норма е свързана не само с различните разходи за обработката на почвата в зависимост от типа на почвата на полята на стопанството. Значителна роля при това имат прилаганите технологични методи. Какви потенциални възможности за икономия съществуват при провеждането на такива операции като оран, сеитба, торене и жътвата?

Работата по подготовката на сеитбеното ложе се провежда с помощта на пасивни агрегати или агрегати, работещи от силоотводен вал (активни). Сред прикачните има сравнително прости машини, такива като полския култиватор, и достатъчно скъпоструващи комбинирани агрегати, често самоходни. Малките комбинирани агрегати вследствие на по-ниската интензивност на тяхната работа трябва да бъдат използвани целесъобразно, най-вечи при леки почви. Разходът на гориво при това е от 6 до 8 литра на хектар. Това леко по-малко отколкото при използване на комбинация от машини и значително по-малко отколкото при използването на роторна брана, работеща от силоотводния вал.

Ако мощността на малката машина не е достатъчна, за да може с едно работна преминаване да се подготви сеитбеното ложе, възниква необходимост от използване на роторна брана. И тук може да има някои преимущества в разхода на горивото. Всеки път е необходимо да се оценяват машините, използвани за подготовка на сеитбеното ложе – обработват ли те почвата дотолкова, доколкото това е необходимо и толкова минимално, колкото е възможно. Онези машини, интензитета на работа на които, може да бъде регулиран в съответствие с необходимото, имат преимущество в разхода на гориво.

ПРИ СЕИТБАТА

Икономията на дизелово гориво се забелязва в много по-голяма степен, ако вместо традиционния подход, когато сеитбата става след изораване и подготовка на сеитбеното ложе, се прилага сеитбата върху мулч или директна сеитба. Но икономисването на 20-30 литра гориво от хектар е целесъобразно само тогава, когато при намалената почвообработка не падат добивите в сравнение с традиционната обработка. При прилагането на сеитба върху мулч това става доста по-често отколкото при директната сеитба, която се прави изобщо без никаква обработка на почвата. Преимуществата на сеитбата върху мулч и директната сеитба се обезмислят, ако почвите в стопанството са склонни към преоплътняване. Тогава необходимостта от разрахкване на дълбочината на орния хоризонт може значително да намали цялата потенциална икономия от прилагането на този метод в годината на провеждането на това меропиятие.

Разбира се, необходимостта от провеждането на подобни мероприятия не възниква всяка година, а през определени отрязъци от време. Обаче, ако при сеитбата върху мулч за по-добро заораване на сламата и растителните остатъци трябва да се проведе лющене втори път и тази обработка трябва да бъде по-дълбока, отколкото първата, цялата икономия на горивото в сравнение с варианта оран намалява.

Особено висока е потенциалната икономия на гориво при сеитбата върху мулч, ако почвите са разположени в долина, съдържат голямо количество глина и трудно се поддават на обработка. Да се премине на такива почви към сеитба върху мулч и да се запазят планираните нива на добивите, стопанинът трябва да приложи своите знания. Не може да се взема под внимание само икономисването на гориво, разбира се. Има и други причини, които могат да направят сеитбата върху мулч за предпочитане. Например, намаляването на ерозията и заблатяването.

ГРИЖИ ЗА ПОСЕВИТЕ

В много случаи мероприятията по грижите за посевите се свеждат до внасянето на средства за растителна защита, което изисква разход на гориво в размер на 1-2 литра на хектар. Такъв нисък разход на гориво е реален за пръскачки с много голяма работна ширина и съответния обем на резервоара. При използването на подобна техника има възможност значително да се повиши производителността на труда при условие, че водата се докарва до обработваемите площи със специален транспорт. Това не оказва голямо влияние върху разходът на гориво на хектар.  Что се отнася да използването на средствата за растителна защита, прекият разход на гориво за промеждането на обработката не е толкова значителен.

При внасянето на минералните торове малката необходимост от теглителна сила и голямата работна ширина на техниката позволяват разходът на гориво да бъде намален.

ЖЪТВА

Какво количество дизелово гориво ще бъде изразходвано,например за прибирането на зърното, почти не зависи от използваната растениевъдна технология. Работата на комбайн с барабан и сламотръс дава известна икономия на гориво в сравнение с използването на комбайн от роторен тип. Но това се постига за сметка на намалената производителност. Какна техника е по-правилно да бъде използвана, зависи от натоварването на комбайна. Съществена икономия може да бъде постигната при използването на комбайни с голяма работна ширина на хедера и система за автоматично управление. Необходимо е особено внимателно да се следи за точността на управлението по цялата работна ширина на хедера. Голяма значение има състоянието на острието на ножовете на сламораздробителя. Своевременната им подмяна не само само пести гориво, но и подобрява качеството на раздробяването.

Ако се прави редовно почистване на радиатора и въздушния филтър на комбайна и съществува възможност за провеждане на жътвата при оптимални метеорологични условия, това също дава значителна икономия на дизелово гориво. Но на първо място по икономия е т.нар. високо отрязване, когато стеблото на зърнената култура се отрязва в непосредствена близост до класа. Благодарение на това в комбайна влиза значително по-малко количество слама, което спестява гориво при овършаването. Ако възникне необходимост от допълнително раздробяване на сламата като отделна работна операция, то разходът на гориво, напротив, може да се увеличи.

При работите, свързани с транспортиране на продукцията, може значително да се намали разходът на гориво. Използването на претоварващи ремаркета не изисква големи разходи на енергия. Много възможности за спестяване възникват при консервирането и съхранението на зърното. Но това е отделна и голяма тема. Колкото до царевицата, вариантите за икономия за по-малки. Редовните грижи и своевременното техническо обслужване на прибиращата техника, а също използването на най-благоприятните метеорологични условия за жътвата, определено дават резерв за икономии. Може също така да бъдат избегнати неоправданите престои на техниката, като бъде оптимизирана транспортната логистика. И само при прибирането на царевицата и раздрабяването на кочаните има някаква възможност да са намали разхода на гориво чрез увеличаването на дължината на отреза. Но възниква необходимост от използването на отделни приспособления за последващо раздробяване на силажа до необходимата големина. Но и тук се прилага общото правило, че спестяването на гориво не бива да води до намаляване на качеството на работата.

Най-съществена икономия на дизелово гориво в растениевъдството може да се постигне само за сметка на отказа от оран преди сеитбата и намаляването на почвообработката. Сеитбата върху мулч е път, ро които могат да тръгнат много стопанства , за да намалят реално разходите си за енергия. При това не бива да страда качеството на реколтата. Определена икономия може да се получи не само намалявайки дълбочината на обработката, но и намалявайки нейната интензивност. При торенето могат да са намалят разходите за използване на минералните торове чрез по-активно използване на органика.

При растителната защита икономията на гориво не може да бъде толкова значителна колкото при торенето.

Жътвата е такъв етап в производството, където приоритет винаги се дава на високото качество на работата, а въпросите на икономията отиват на втори план.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X