Инспекцията по труда засилва проверките в животновъдните ферми

През 2022 г. Инспекцията по труда планира да проверява активно и в животновъдството, освен в растениевъдството

С 25% повече спрямо 2020 г. са извършените проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ в селското стопанство до 31 октомври 2021 г. При извършените за периода 4463 бр. проверки са констатирани 16 180 бр. нарушения. От тях нарушенията на нормите, регламентиращи здравословни и безопасни условия на труд, са 9893 бр. Свързаните с изпълнението на трудовите правоотношения нарушения са 6265 бр. Запазва се тенденцията почти 10% от общия брой случаи на работа без трудов договор да са установени в него. За десетте месеца на 2021 г. те са 212 броя от 2445 общо.

Данните от системата за предоставяне на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска заетост от началото на годината до средата на м. ноември са 262 600 бр.  Образците са заявени от 2020 земеделски стопани. Най-много образци са заявени за лозя винени (96 350 бр.), череши (26 470 бр.) и ягоди (25 740 бр.). Т. нар. еднодневни договори могат да бъдат използвани от земеделските стопани, отглеждащи плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.

Наетите на този вид трудови договори не губят право на социално подпомагане и осигуряване и могат да получават допълнителен доход заедно със социалните помощи и обезщетения. За земеделските стопани еднодневните договори са начин да наемат законосъобразно работна ръка по облекчен ред. Не се налага да регистрират сключването и прекратяването на трудовите договори в Националната агенция за приходите и да оформят трудови книжни. Те могат да заявяват образци на този вид договори по всяко време през специално създадената от ИА ГИТ онлайн система за предоставяне на образците. Системата е надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Наети по проекта помощник-инспектори могат да представят функционалностите на системата и през 2022 г.

Повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

Поради установения висок риск от нарушения на трудовото законодателство селското стопанство от години е сред акцентите на контролната дейност на ИА ГИТ. Основно се следи за законосъобразното наемане на работна сила и осигуряването на здраве и безопасност в растениевъдството. През 2022 г. отново ще бъде планирана мярка, гарантираща засилен контрол в сектора. Тя обаче ще бъде разширена с масирани проверки и в животновъдството, освен в растениевъдство.

Причината за решението са резултатите от извършените в периода септември-октомври 2021 г. засилени проверки на територията на цялата страна в животновъдни ферми. Акцент при тях бяха условията на труд на работещите в сектора и полагането на труд без трудови договори. Извършени са 891 бр. проверки, при които са установени 4266 бр. нарушения, от които 2832 бр. са свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Предимно нарушенията касаят обезопасяване на работното оборудване, ел.  безопасност и оценяване на рисковете в обектите, обстоятелства, които са предпоставки за тежки трудови инциденти. Близо 600 бр. са нарушенията по работното време, почивките и заплащането. Установени са 30 лица да полагат труд без сключен трудов договор.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X