Дори под снега, неприятелите по пшеницата не са безобидни

За да са под пълен контрол, фитофагите трябва непрекъснато да бъдат наблюдавани

Агр. Петър Кръстев
Известно е, че вреда при зимните зърнено-житни култури нанасят над 100 вида фитофаги. При благоприятни условия на околната среда тези неприятели повреждат растенията на всички етапи от органогенезата. Най-осезаеми и нежелателни са повредите по растенията в периода на поникване и в началото на вегетацията.


За да бъдат ефективни и пълноценни мерките за защита на зимните зърнено-житни култури от неприятели, е необходимо да се знаят и вземат предвид основните аспекти, които водят до вредоносност на насекомите. Развитието, размножаването и числеността на вредителите зависят от комплекса абиотични, биотични и антропични фактори, които се изменят динамично. Най-известните фактори, от които зависят скоростта на развитие и размножаване на насекомите, са светлината, топлината, влагата и наличието на качествена храна.
Вредоносността на всички фитофаги зависи от тяхната численост, размера им, характера на причиняваните повреди, природните условия в периода на развитие на вредоносния стадий. Затова, за да се съхрани бъдещата реколта от културите, е необходимо да се приложат редица последователни мероприятия по контрол на вредоносните обекти в посевите на зимните зърнено-житни култури.

За максимално ефективно унищожаване на вредителите се препоръчва да се използват данни от прогнозата за степента на опасност от един или друг неприятел. Но в последните години есенните обследвания на всички стадии на вредителите, за разлика от системните наблюдения за тяхното развитие, значително се усложниха. Есенните обследвания на почвата бяха и остават сложна, трудоемка работа, още повече че в сухи години, каквито са последните 2-3, почвата се уплътнява и пресъхва. Благодарение на това някои от почвените неприятели се придвижват много по-дълбоко в почвата от 30-40 см (житен бегач) до 1 м и повече (телени червеи и др.).

Всички нюанси на поведение на вредната биота изискват знания за особеностите на биологията на развитие на всеки вид, закономерности в динамиката на численността във връзка с влиянието от затопляне на климата.


Имайки предвид всичко това, следва да се вземат предвид условията на околната среда, тяхното изменение, влиянието им на биологичния цикъл на развитие и приспособимостта на вредителите към такива промени. А също да се отчита и това, че биологичните цикли на развитие на повечето неприятели зависят от природните условия, а затоплянето на климата благоприятства увеличението на тяхната вредоносност, разширява ареала им, изменя биологичните цикли.

В последните години сред фитофагите на зимните зърнено-житни култури значително се промени стопанското значение на редица вредоносни обекти. Тези изменения безусловно трябва да се вземат предвид при определяне приоритетите по защита на културите. Към такива вредоносни обекти се отнасят грижещите нощенки, телените червеи и други, значението на които значително се увеличи, включително и в есенния период.
Освен посочените биотични и абиотични фактори, за повишаване вредоносността на нови видове, които в миналото не представляваха сериозна заплаха за житните култури, допринесоха и промените в технологиите по отглеждане на културите и краткотрайния сеитбооборот. Други причини са силното ограничаване и липсата на разрешени за употреба инсектициди както за обеззаразяване, така и за почвено и вегетационно приложение в случай на необходимост.


Кои са основните вредители, които зърнопроизводителите трябва да следят с непрекъснат мониторинг, и какви мерки трябва да вземат при достигане на ПИВ (прага на икономическа вредност) четете в следващия брой.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини