Започна доказването на реализация за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

От 1 декември земеделските производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство за Кампания 2021, трябва да подадат документи за реализация на произведената продукция, напомниха от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). 

Подаването на декларацията и електронния опис на документите за реализация по схеми СП основна група, СП сливи и десертно грозде, СЗ–ДККП, СЗ-пипер, СЗ-МЗДП и СЗо се извършва в периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на фонда. Изискуемите документи по изброените схеми следва да са издадени в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Утвърдените образци на електронния опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция са достъпни за попълване след изтегляне от сайта на ДФ „Земеделие“.

При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формáта на зададената таблица. Попълненият опис по образец се подава на електронен и хартиен носител, придружен от копия на описаните в него документи.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, ДФЗ предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързано подпомагане да изпратят попълнения електронен опис на документите за реализираната продукция на имейла на съответната областна дирекция на ДФЗ. За кандидати физически лица това е областната дирекция на Фонда по постоянен адрес на кандидата, а за ЕТ и юридически лица – областната дирекция по адрес на управление. Имейлите с електронния опис на документите за реализация по гореизброените схеми следва се изпращат не по късно от 17:30 часа на 23.12.2021 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Всеки един имейл следва да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи по образец, изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие“, фотокопия на описаните документи или сканирани техни копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF). Големината на прикачените файлове заедно с електронния опис не трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ, то е необходимо кандидатът да ги изпрати с повече от един имейл.        
След получаване на електронния опис и импортирането му в ИСАК, служител от ОПСМП ще се свърже с кандидата за уточняване на деня, в който той следва да се яви в съответната областна дирекция за заверка с подпис на въведените данни в ИСАК и приложените документи, както и за подписване на декларацията по чл. 32, ал. 1 на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

От 4 януари 2022 г. кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) ще могат да подават декларацията и електронния опис на документите за реализирана продукция по схемата. Документи ще се приемат до 31.01.2022 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Документите за реализирана продукция по схемата СЗ-КЛЧ следва да са издадени в периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г. за Кампания 2021.

Кандидатите по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) също ще могат да изпращат електронен опис на документите и техните сканирани копия по имейл на съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ в срок от 04.01.2022 г. до 17:30 часа на 26.01.2022 г. След това те ще бъдат поканени от служител на съответната ОД на ДФЗ за полагане на необходимите подписи и финализиране на процедурата по прием на декларацията за реализирана продукция.

ДФЗ напомня, че допустимите документи по обвързаните схеми за плодове и зеленчуци СП – основна, СП – други, СЗ – ДККП, СЗ – П, СЗ – МЗДП, СЗ – КЛЧ и СЗо са описани в чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили и подписали декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената от тях продукция, както и копията на документите, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

Имейли, описи и документи, изпратени на грешна областна дирекция на ДФЗ или извън сроковете, определени за електронно изпращане на същите за съответните схеми, няма да бъдат обработвани.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини