5000 свинеферми в Дания произвеждат около 28 млн. прасета годишно

90% от свинете в Дания се колят, преработват и реализират от кооперативни сдружения. Кооперативната система играе значителна роля в датското селско стопанство. Повече от учредителите и акционерите са самите фермери. Същността на тази система е в това, че фермерите заедно (т.е. кооперативно) са собственици на изкупвателни и преработващи фирми. Фермерът, който е член на кооперативна кланица или месопреработваща фирма, е задължен именно там да предава продукцията си. На свой ред кооперативните предприятия са задължени да приемат цялата му продукция. По този начин преработващите фирми нямат нужда да търсят суровина, а фермерите не се безпокоят за реализацията на своята продукция, сочат данните на Danish Agriculture and Food Council)

Дания е сред най-големите износители от свинско месо в света. За повече от 100 години производството на свине и свинско месо е основен източник на доходи за Дания. Приблизително 90 на сто от продукцията се изнася и по този начин е от съществено значение за датската икономика и търговския баланс. Датското свинепроизводство е цяла индустрия и неслучайно е сред световните лидери в области като размножаване, качеството, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и проследимост. Това са някои от причините, поради които Дания е сред най-големите износители от свинско месо в света.

Датските производители на свинско месо спазват високи стандарти за хуманно отношение към животните и свиневъдите постоянно се стремят да подобряват благосъстоянието на прасетата. Датското свиневъдството се характеризира с високи стандартите за безопасност на произвежданото свинско месо и добро здраве на животните. Екологично-устойчивите производствени методи са ключови за датското свинепроизводство.

Според официалната датска статистика: Износът на свинско месо е почти половината от износа на селскостопански продукти и повече от 5 на сто от общия износ на Дания. Повече от 70 на сто от датското свинско месо се изнася в други страни от ЕС, а останалата част се изнася за страни извън ЕС.

Датски свинско месо се изнася в повече от 140 страни. Най-големите пазари по отношение на обема са Германия, Великобритания, Полша, Китай, Япония, Италия, Русия и Швеция.

Какво още е характерното за датското свиневъдство –  семейните свинеферми са традиционни за Дания. От 40 години секторът работи без държавно финансово подпомагане въпреки важната роля, която играе в икономиката на страната. През последните години броят на свинефермите намалява, а производството им постоянно се увеличава, сочат данните на датското аграрно министерство (Danish Agriculture dnd Food Council).

Вече повече от век основна цел на производството на свинско месо в Дания е износът. До 1973 г. свиневъдният сектор в страната е получавал държавна финансова помощ, но след като Дания става член на ЕС, правителствената помощ започва постепенно да намалява и днес свиневъдният сектор е принуден да се справя самостоятелно. Действат единствено общите схеми на селскостопанско подпомагане, валидни за страните членки на ЕС. Семейните свиневъдни ферми са традиционни за Дания и затова държавната политика е насочена преди всичко към запазването им при бъдещото развитие на отрасъла. Например датското законодателство по опазване на околната среда изисква спазването на хармонично съотношение между поголовието на стадото и размера на земята, с която свиневъдът разполага. В съответствие с това за година една свинеферма може да отгледа за клане не повече от 30 свине върху 10 дка. Колкото е по-голямо поголовието, с толкова повече земя трябва да разполага фермерът. Ако искаш да заемаш водеща позиция в свиневъдството на страната, трябва да окрупняваш бизнеса си. Но Дания е малка страна, площта на обработваемата земя е едва 27 млн. дка, затова и размерите на обработваната от фермерите земя са ограничени. Това обуславя липсата на прекалено големи свиневъдни ферми в Дания. Специалните законодателни изисквания към едрите животновъдни ферми целят избягване на абсолютната индустриализация в селското стопанство. Този проблем става много актуален, тъй като дребните свинеферми биват постепенно измествани от по-едри свинеферми.

Днес в Дания функционират около 5 хиляди свинеферми, като броят им постоянно намалява. Само преди 10 години свинефремите са били повече от 20 хиляди броя. И въпреки тази тенденция производството на свинско месо нараства. Мнозина смятат, че постиженията на датските свиневъди са фантастични и не спират да се питат: а как го постигат? И отговорът на този въпрос може да бъде съвсем кратък. Ключовите фактори на успеха са: точната и развита организация на производство; високата образованост на фермерите; висока продуктивност на земята.

В Дания високото образователно равнище на фермерите е задължително условие за успешен бизнес. Специалистите признават, че равнището на специализирано образование на типичния датски фермер е едно от най-високите в света. За да може да обработва земя от 300 и повече декара, датският фермер е длъжен да премине през официално 5-годишно обучение, обхващащо както теория, така и практика. Използването на най-новите технологии е неотменима част от тази дейност. Само високообразованият фермер, добре познаващ селскостопанското производство, финансовата и юридическа страна на своята дейност, може напълно и резултатно да използва четирите основни елемента, осигуряващи успешно съвременно животновъдство: генетика; фуражна база; съвременни технологии; професионално управление.

И не на последно място като причина за успеха на датското свиневъдство е неразривната и ефективнодействаща връзка между научните институти, консултантстките служби и производителите. А всичко това дава възможност на фермерите да получават информация за най-новите разработки в областта на селското стопанство и оперативно да ги използват в практиката.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X