Нови правила на ЕС за ставките на ДДС предлагат по-голяма гъвкавост на държавите членки

Европейската комисия приветства постигнатото днес споразумение между финансовите министри на ЕС за актуализация на съществуващите правила за ставките на данъка върху добавената стойност (ДДС) за стоки и услуги. Новите правила ще дадат на правителствата по-голяма гъвкавост по отношение на ставките, които могат да прилагат, и ще гарантират равно третиране на държавите — членки на ЕС. Същевременно актуализираното законодателство ще приведе правилата за ДДС в съответствие с общите приоритети на ЕС, като например борбата с изменението на климата, подкрепата за цифровизацията и опазването на общественото здраве.

Днешното съобщение ще се спре на тези въпроси, като разгледа следното: 

·       Актуализиране на списъка на стоките и услугите (приложение III към Директивата за ДДС), за които всички държави членки могат да прилагат намалени ставки на ДДС.

  • Премахване до 2030 г. на възможността държавите членки да прилагат намалени ставки и да освобождават стоки и услуги, които се считат за вредни за околната среда и за целите на ЕС във връзка с изменението на климата.
  • Разрешаване във всички държави на дерогациите и освобождаванията за конкретни стоки и услуги, които са въведени по исторически причини в някои държави членки, за да се гарантира равно третиране и да се избегне нарушаването на конкуренцията. Обратно, съществуващите дерогации, които не са обосновани от целите на обществените политики, с изключение на подкрепящите действията на ЕС в областта на климата, трябва да бъдат преустановени до 2032 г.

По-подробна информация

Съществуващите правила за ставките на ДДС са в сила вече 30 години и имаха спешна нужда от модернизиране с оглед развитието на общите правила за ДДС през годините. Затова Комисията предложи реформа на ставките на ДДС през 2018 г.

Днешното споразумение ще гарантира, че правилата за ДДС на ЕС са изцяло в съответствие с общите приоритети на политиката на ЕС. Днешното съобщение ще се спре на тези въпроси, като разгледа следното: 

  • Актуализиране на списъка на стоките и услугите (приложение III към Директивата за ДДС), за които всички държави членки могат да прилагат намалени ставки на ДДС. Добавените към списъка нови продукти и услуги служат за опазване на общественото здраве, полезни са за околната среда и подпомагат цифровия преход. Когато правилата влязат в сила, държавите членки за пръв път ще могат да освобождават от ДДС някои стоки и услуги от списъка, за които се счита, че обхващат основни нужди.
  • Премахване до 2030 г. на възможността държавите членки да прилагат намалени ставки и да освобождават стоки и услуги, които се считат за вредни за околната среда и за целите на ЕС във връзка с изменението на климата.
  • Разрешаване във всички държави на дерогациите и освобождаванията за конкретни стоки и услуги, които са въведени по исторически причини в някои държави членки, за да се гарантира равно третиране и да се избегне нарушаването на конкуренцията. Обратно, съществуващите дерогации, които не са обосновани от целите на обществените политики, с изключение на подкрепящите действията на ЕС в областта на климата, трябва да бъдат преустановени до 2032 г.

В основата на днешните нови правила е предишното споразумение да се преобразува системата на ДДС на ЕС в такава, при която ДДС се плаща в държавата членка на потребителя, вместо в държавата членка на доставчика. Това означава, че ще е по-малко вероятно голямото разнообразие на ставките (договорени днес) да попречи на функционирането на единния пазар или да доведе до нарушаване на конкуренцията. Същевременно ще се избегне умножаването на намалени ставки, което би застрашило способността на държавите членки да събират приходи в периода след COVID-19.

В идните години държавите членки ще трябва да полагат усилия за устойчиво възстановяване от пандемията от COVID-19 и да инвестират сериозно в екологичния и цифровия преход. В този контекст е особено важна защитата на публичните приходи. Ето защо в актуализираното законодателство се посочват и минималните намалени ставки, както и максималният брой стоки и услуги в приложение ІІІ, за които държавите членки могат да прилагат тези ставки (вж. Въпроси и отговори за допълнителна информация). За пръв път обаче държавите членки ще могат и да прилагат една намалена ставка, по-ниска от 5 %, или да освобождават от ДДС малък брой стоки от списъка.

Следващи стъпки

До март 2022 г. актуализираните правила ще бъдат изпратени в Европейския парламент за провеждане на консултации по окончателния текст. Когато бъде официално прието от държавите членки, законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, което ще позволи на държавите членки да прилагат новата система, считано от тази дата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X