Възстановяването на Напоителни системи – заложено с интервенция в Стратегическия план

България изпусна шанса да се възползва от пари за ремонт и модернизация на хидромелиоративните съоръжения по Плана за възстановяване, но такава интервенция е заложена в Сратегическия план.

Една от интервенциите, които разглеждат от участниците в срещата в рамките на седемнадесетото заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план за развитие на селските райони в България за 2023-2027, засяга инвестициите в напоителни системи, свързани с Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целта на интервенцията е насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химикали.

Допустими бенефициенти по интервенцията са сдружения за напояване и юридически лица, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“ и „Напоителни системи“ ЕАД.

Допустими дейности:

Подпомагат се дейности, свързани с материални и нематериални инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване, използвана само за селскостопански цели и разположена извън земеделските стопанства.

Одобрение биха получили също дейности и инвестиции, които осигуряват възможност за измерване на потреблението на вода, както и такива, които осигуряват % потенциална икономия на вода и % ефективно намаляване на потреблението на вода.

Няма да се финансират дейности и инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела в съответствие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ).

Допустими инвестиции:

Допустими за подпомагане в рамките на интервенцията са материални и нематериални инвестиции. Те трябва да са придружени от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ.

Подпомагането се предоставя под формата на възстановяване на действително направени от бенефициера допустими разходи.

Финансовата помощ е в размер до 100 % от общия размер на допустимите разходи за инвестиции в инфраструктура извън земеделските стопанства в селското стопанство, която ще се използва за напояване.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е до  1 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат по т. 1.1 или по т. 1.2 за периода на прилагане на интервенцията е до  1 000 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е до  1 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат по т. 1.3 за периода на прилагане на интервенцията е до  5 000 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е до  5 000 000 евро.

В рамките на интервенцията е допустимо авансово плащане, в размер до 50% от одобрените разходи.

При разработване на критериите за оценка ще се търси съответствие с нуждите, определени в стратегическия план на ОСП с цел приоритетно насочване на подкрепа в рамките на допустимите дейности по интервенцията.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X