NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

Днес Европейската комисия постави началото на набор от показатели за възстановяване и устойчивост — публична онлайн платформа, в която се публикува постигнатият напредък по изпълнението както на Механизма за възстановяване и устойчивост като цяло, така и на отделните национални планове за възстановяване и устойчивост.

Наборът от показатели е преди всичко инструмент, чрез който по прозрачен начин се представя информация на гражданите на ЕС относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Той ще послужи и като основа за изготвяне на годишните доклади на Комисията относно изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и доклада за преглед до Европейския парламент и Съвета, както и на диалога относно възстановяването и устойчивостта между Парламента и Комисията.

В уебсайта на набора от показатели за възстановяване и устойчивост има специални раздели относно изпълнението на ключовите етапи и целите и относно плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост, както и конкретни данни, събрани от Комисията, като например разбивка на разходите по области на политиката и на екологосъобразните, цифровите и социалните разходи по Механизма. В набора от показатели е предоставена и информация за качеството чрез тематични анализи на изпълнението на плановете в конкретни области на политиката.

Наборът от показатели съдържа два вида информация:

  • данни, събрани от Комисията при мониторинга на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост, в това число информация относно изпълнението на ключовите етапи и на целите, докладвана от държавите членки и оценена от Комисията. Също така е включена информация относно плащанията, както и данни, разработени от Комисията, като например разходите по всяка от шестте области на политиката в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост и социалните разходи по Механизма, както е определено в делегирания акт за Механизма за възстановяване и устойчивост от 2 декември 2021 г.;
  • данни, събрани от държавите членки, относно 14-те общи показателя за отчитане, определени в делегирания акт за Механизма за възстановяване и устойчивост от 2 декември 2021 г. Чрез тези данни може да се наблюдава напредъкът по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост по пътя към постигане на общите цели на Механизма за възстановяване и устойчивост. Те също така показват цялостните резултати по Механизма за възстановяване и устойчивост. Повечето показатели за отчитане измерват приноса на Механизма за възстановяване и устойчивост към повече от един стълб на политиката. Например показателят „Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения“ допринася както за четвъртия стълб (социално и териториално сближаване), така и за шестия стълб (политики за следващото поколение, като например образование и умения) на Механизма за възстановяване и устойчивост. Държавите членки ще представят доклад за общите показатели два пъти в годината — със срок до 28 февруари и до 31 август. След това Комисията ще актуализира данните на уебсайта на набора от показатели съответно до април и до октомври същата година. Първите доклади за общите показатели ще бъдат предадени през февруари 2022 г.

Настоящата първоначална версия на набора от показатели, публикувана днес, съдържа данни за плановете, представени досега от държавите членки, които са одобрени от Комисията и от Съвета (22 плана до момента). Данните ще бъдат актуализирани, когато бъдат одобрени още планове. Ключовите етапи и целите ще бъдат представени като изпълнени едва когато дадена държава членка е предоставила доказателства на Комисията, че ключовият етап или целта са изпълнени, и когато Комисията е дала положителна оценка в решение за изпълнение (етап, който нито една държава членка не е достигнала към момента).

Изявления на членовете на колегиума

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Този ценен инструмент ще покаже точно по какъв начин страните от ЕС напредват с осъществяването на планираните от тях инвестиции и реформи по пътя към икономическо възстановяване. Онлайн наборът от показатели е достъпен за всеки, тъй като нашата цел е всеки в Европа да извлече ползи от тези реформи и инвестиции в момент, когато излизаме от непосредствената криза и се насочваме към дългосрочен растеж.

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Наближава краят на годината, в която Механизмът за възстановяване и устойчивост се превърна в реалност и започна да помага на нашите икономики да се възстановят с пълна сила от пандемията. Днес изпълняваме ключов ангажимент към Европейския парламент: тази нова онлайн платформа ще бъде мощен инструмент за прозрачност и отчетност. На нея нашите граждани ще могат да следят начина, по който Механизмът за възстановяване и устойчивост подкрепя насърчаващите промяната инвестиции и реформи за постигане на устойчив растеж — както в собствената си страна, така и в цяла Европа.

Следващи стъпки

Първите доклади от държавите членки относно общите показатели ще бъдат предадени през пролетта на 2022 г. След това Комисията ще актуализира уебсайта на набора от показатели до април 2022 г.

Контекст

Делегирани актове във връзка с Механизма за възстановяване и устойчивост

На 28 септември 2021 г. Комисията прие два делегирани акта в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост въз основа на приноса на държавите членки, Европейския парламент и заинтересованите страни:

  • в първия делегиран акт се определя начина, по който държавите членки ще докладват за цялостното изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост и за напредъка към постигането на неговите цели. Това включва определянето на общи показатели за отчитане;
  • във втория делегиран акт се определя методиката за отчитане на социалните разходи по плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки.

Тези делегирани актове влязоха в сила на 2 декември, което даде възможност на Комисията да финализира и да стартира набора от показатели за възстановяване и устойчивост и съдържащите се в него данни, включително общите показатели и отчитането на социалните разходи.

За повече информация

Набор от показатели за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Регламент за Механизма за възстановяване и устойчивост

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2106 за определяне на общите показатели и подробните елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2105 за определяне на методика за отчитане на социалните разходи

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X