Най-важното за подмярка 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“

Допустими за подпомагане са кандидати, които са:


Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да:
• физически лица;
• еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД),
регистрирани по Търговския закон;
• са регистрирани за първи път като земеделски стопани;
• са на възраст до 40 години вкл. към момента на подаване на заявлението;
• са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да
стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
• имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем
(СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
• са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство
земя;
• са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за
животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
• са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за
малките и средните предприятия (ЗМСП);


Изисквания към кандидатите:
Допустими разходи:
Помощта предоставяна на младите земеделски стопани цели създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в стопанството, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана. Задължително условие е да бъде включена поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Размер на безвъзмездната помощ:
При оценката на проектите, ще се дава приоритет на проекти, които отговарят на следните изисквания:


Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.


Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
• първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
• второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.


Финансовите средства по процедурата се осигуряват на 100%

Приоритети
• Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен
обем;
• Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“ и сектор „Плодове и
зеленчуци“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“.
• Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни;
• Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за
биологично производство на земеделски продукти и храни;
• Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като
иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации;
• С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в
земеделското стопанство;

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X