Икономия, носеща печалба

Растителният биостимулатор TRAINER намалява разходите за торене на пшеницата

Проф. дсн Николай Ценов
През последните няколко месеца цените на торовете за земеделските култури се покачиха драстично. При повечето от тях увеличението е няколкократно по-голямо от нивото на цените им в края на лятото на 2021 г. Торенето е основният агротехнически фактор за получаване на високи добиви при всички земеделски култури. Дали обаче разходите, които ще направим за повишаване на добива през пролетта, ще го увеличат толкова, че да покрият „допълнителните” разходи от увеличените им цени. Актуалната ценова ситуация при торовете е такава, че трябва да се търсят начини за гарантиране на високия добив чрез реално намаляване на разходите за торене.
Растителният биостимулатор TRAINER е точното попадение в десетката. Мнозина ще попитат: как един листен тор, пък бил той и биостимулатор, в доза от 200 мл/дка може да увеличи реално добива? Полските експерименти на италианската фирма ITALPOLLINA (ново име HELLO NATURE) в научни институти на страната дават положителен отговор на този въпрос (Фигура 1).
Ефект на TRAINER върху добива зърно
Величината на добива зърно се увеличава пропорционално на увеличаване на дозата на азотното подхранване. При увеличаване на активното вещество азот от 5 кг/дка към 15 кг/дка и без прилагане на TRAINER, добивът се увеличава с 30 – 60 кг/дка (920 – 980 – 1009 кг/дка), което е с около 10% повече. Резултатите показват силния положителен ефект на количеството на азотния тор върху добива, което е известно за пшеницата.
Третирането на посевите с TRAINER еднократно в доза 200 мл/дка (Т200) увеличава допълнително добива с още 30 – 35 кг/дка спрямо варианта без приложение на биостимулатора. При това положителното му влияние е независимо от нивото на азотното подхранване (при N5 е плюс 35 кг/дка; при N10 е плюс 31 кг/дка и при N15 е плюс 30 кг/дка). Двукратното прилагане на TRAINER (Т200+200) увеличава добива зърно допълнително с още около 30 кг/дка спрямо еднократното му приложение и при трите нива на азотно подхранване. Следователно, еднократното приложение на биостимулатора TRAINER гарантира увеличаване на добива с 30 кг/дка, независимо от дозата на подхранване с азот през пролетта. Двукратното прилагане на TRAINER (Т 200+200 мл/дка) увеличава съществено добива спрямо варианта без биостимулатор с 61 до 68 кг/дка и при трите нива на подхранване без изключение.
Приходи от TRAINER

Фигура 1. Добив зърно при различните нива на азотно подхранване (N5, N10, N15) и дози на приложение на TRAINER (T0, T 200, T 200+200)


Рисковано ли е да се намали приход/дка при намаляване на дозата на азотно подхранване пролетта? Отговор на този съществен въпрос дават данните в Таблица 1. Без приложение на биостимулатора фермерът може да получи доход от около 350 лв./дка, при актуална цена на пшеницата от 500 лв./тон (декември 2021 г). От тази сума според реалните добиви на всеки вариант са извадени преките разходи за торове и тези за TRAINER (според конюнктурните им пазарни цени и използваните дози). При подхранване с N5 кг/дка (активно вещество) приходите са 359 лв./дка при еднократно и 370 лв./дка при двукратно приложение на TRAINER. Вариантът на торене с N15 повишава осезаемо добива (Фигура 1), но това увеличение не носи по-висок приход от останалите нива на торене. Точно обратното, икономическият ефект на N15 е напълно сходен с този на N5, дори по-нисък. Най-висок е приходът при вариант N10, при който приходите се 365 лв./дка при еднократно и 375 лв./дка при двукратно приложение на TRAINER. Оптималният вариант с най-малко риск за намаляване на добив, подпомогнат от двукратно внасяне на TRAINER в доза от 400 мл/дка, е N10, който гарантира възможно най-висок приход на декар.
ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
TRAINER проявява стабилен положителен ефект върху добива, който се изразява в 12 лв./дка до 25 лв./дка допълнителни приходи за стопанина.
При намаляване на азотното подхранване с 33% (N10) или дори с 66% (N5) спрямо масово използваната досега доза от N15, приложението на биостимулатора TRAINER е гаранция за достигане на добив над 950 кг/дка (виж Фигура 1)
Органичният биостимулатор TRAINER трябва да бъде използван за намаляване на преките разходи от торене при пшеницата, без съществена промяна в добива зърно. Той е агрономически (висок добив) и икономически (допълнителен приход/дка) целесъобразен при различни дози на азотно подхранване.
Информация за полския експеримент
Ефектът на TRAINER е изследван при пшеницата на фона на следната комбинация на торене: предсеитбено торене с ДАП (30 кг/дка) и последвало азотно подхранване на три различни нива, представени в активно вещество на декар: N5 (5 кг акт. в-во/дка), N10 (10 кг акт. в-во/дка), N15 (15 кг акт. в-во/дка). Подхранването с азот е с амониева селитра, двукратно: в първата десетдневка на м. март – всички варианти с 5 кг/дка активно вещество и второто подхранване след 15 дни с 5 кг/дка активно вещество за вариант N10 и съответно с 10 кг/дка активно вещество за вариант N15. Органичният биостимулатор ТРАЙНЕР е прилаган по схемата: Т0 (без TRAINER), Т 200 (в доза от 200 мл/дка, във фаза край братене-начало на вретенене, (3 – 5 дни след третиране с хербицид), Т 200+200 (след първото приложение от 200 мл/дка, второ третиране с още 200 мл/дка, във фаза флагов лист на културата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X