Проблеми и решения при възпроизводството на стадото

Отглеждането на телета е инвестиция с бъдеще. Има три най-важни показатели при отглеждането на животните: възрастта на първото осеменяване, тегло при първото осеменяване, среднодневен прираст. По отношение на тези показатели всяко стопанство в зависимост от условията (отглеждането в закрити помещения или на пасище, вид на основните фуражи), трябва да постави пред себе си реални и кономически обосновани цели. Ще обърнем внимание сега на преимуществата и недостатъците на възможните комбинации на показателите.

РАЗИГРАВАМЕ ВАРИАНТИ С ТЕГЛОТО

Това е най-подходящият вариант на отглеждане, като се отчета максималното печалба, изхождайки от продуктивността за 305 дни, първата лактация, загуби при ремонт на стадото, процент на бракувани животни след първата лактация. Освен това се взема под внимание показателите за възпроизводство, процент на мъртвородените телета, честотата на усложненията при раждането на първотелки.

Данните бяха събрани от 18 стада на компанията RMV GmbH за периода 2005-2009 г. възрастта при първото осеменяване се колебае между 14,1 и 17,7 месеца (средно – 15,6 месеца), теглото на животните в този момент се колебае между 396 и 446 кг (средно – 418 кг), а среднодневният прираст е около 801 г (от 753 до 882 г). Кравите, които са били избрани за изследване по разни показатели били между 8699 и 14 998 глави добитък. Животните бяха разделени на четири групи според възрастта на първото осеменяване (ВПО): 12-14; 14,1-16; 16,1-18; над 18 месеца и по телтото в момента на първото осеменяване (ПО): 360-390; 391-420;421-450; над 450 кг. Продуктивността за първата лактация се оценява от обема мляко, като се вземе предвид съдържанието на белтъци и мазнини – 4% масленост и 3,4 % белтъци.

ПОВЕЧЕ ПЕЧАЛБА – ПОВЕЧЕ МЛЯКО

За млеконадоя през първата лактация оказват влияние много фактори. Един от факторите е възрастта на животното при първото осеменяване – в значително по-малка степен влияе, отколкото достигнатото до тази възраст тегло и среднодневното наддаване. Първотелките, които са осеменени в най-ранна възраст (12-14 месеца) при първата лактация са дали с 242 кг мляко повече, в сравнение с тези, които са със същото тегло, но осеменени по-късно. Значение оказва и среднодневното наддаване до момента на осеменяването. Най-тежките (над 450 кг) към момента на осеменяването по време на първата лактация имали млеконадой 8924 кг, което е почти половшин тон (496 кг) повече, сравнено с техните връстници с тегло 390 кг.

Тук се вижда положителният ефект от високия среднодневен прираст. Животните с най-висок среднодневен прираст показаха и максимална продуктивност по време на първата лактация.

СИГУРНОСТ И ПЛОДОВИТОСТ

Освен млеконадоя, за икономиката при производството на мляко много важна е сигурността на животните: тя се определя от размера на загубите при ремонт на стадото. Тук животните, които имат най-високо тегло към момента на осеменяването (над 450 кг), не са в благоприятно положение. Процентът на бракуваните животни след първата лактация е 30,2%, което с около 5 на сто повече, отколкото животните, които са осеменени на същата възраст, но са с тегло до 420 кг. Оказва се, че и прекалено леките телета (с дневен прираст до 700 г), осеменени на късен етап, и прекалено тежките (с над 900 г прираст), които са осеменени рано, имат голям шанс да бъдат бракувани. Това означава, че и двата крайни варианта на отглеждане на животните са опасни. Юниците със средно тегло и среден прираст имат най-висок процент на съхранение след първата лактация.

Юниците, които са осеменени за първи път между 12 и 14 месец са имали най-висок индекс за осеменяване (1,72), от момента на първото покриване до момента на оплождането при тях изминавали средно 27,3 дни. Животни с ВПО, надхвърлящи 18 месеца, са нужни средно 0,18 осеменявания и 7,2 дни по-малко. Най-добри репродуктивни показатели имали юниците, които по-късно са осеменени и до осеменяването са имали нисък или среден среднодневен прираст.

МЪРТВОРОДЕНИ ТЕЛЕТИ И ТЕЖКИ РАЖДАНИЯ

Показатели като процент на мъртвородените телета и процент на тежките раждания на първо масто се отразяват на мениджмънта на фермата, теглото на новородените, пола на теленцата, а така също и на продължителността на стерилност при кравите.

Със статистическа достоверност е установена връзката между възрастта при първото осеменяване и процента на мъртвородените телета. Юниците, осеменени на възраст между 12 и 14 месеца, при еднакво тегло, осеменените до година и половина раждали 4,8 на сто по-често мъртви телета (мъртвородените били 12,1%) и 3,1 на сто по-често имали тежки раждания (18,7%). По-висока смъртност и по-чести усложнения при раждането (съответно 2,7% и 3,4%) имали и животните с по-висок среднодневен прираст, в сравнение с животните, които наддавали по-плавно.

Най-малко проблеми с отелването и най-висок процент на живородените телета има при животните с нисък и среден дневен прираст и са били осеменени на по-“зряла“ възраст.

Накрая можем да направим извода, че юниците с висок среднодневен прираст до осеменяването, в последствие имат най-висока млечност при първата лактация. Това са животни, които са осеменени в ранна възраст с високо тегло към момента на осеменяването. Именно при тях има най-нисък процент на възпроизводство, висок процент на бракувани животни и мъртвородени телета. При тях се наблюдават и тежки раждания. Какво ще покажат икономическите разчети?

НЕКА ПРЕСМЕТНЕМ!

За да сравним финансовите перспективи на различните стратегии за отглеждане, сравнихме 16 комбинации от категории животни според възрастта на първото осеменяване и теглото на животните. Следим за отклоненията от средните показатели за максималните печалби.

Максималните печалби спрямо максималните приходи (обемът на млякото през първата лактация в кг се умножава с цената на млякото в евроцента/кг), показват разходите по ремонт на стадото. Изчисляват се въз основа на възрастта на животните при първото отелване, процентът бракувани животни след първата лактация, дневния прираст на телетата до първото осеменяване (този показател определя нуждите от енергия и фураж). Разликите в сервизния период се отчитат във възрастта на първото отелване. Най-добри резултати (около 50 евро за юница) показаха две групи животни. Към първата група се отнасят юници осеменени между 12 и 14 месец и тегло 360 – 450 кг. (Средностатистически „портрет“ на животните: възраст на осеменяване – 13,4 месеца, първо отелване (ПО)– 23,5 месеца, живо тегло при ПО – 400 кг., среднодневен прираст – 885 г, млеконадой за 305 дни през първата лактация – 8730 кг). Втората група отстъпва с малко по продуктивност – животните са осеменени между 14 и 16 месец и теглото им е 391 – 450 кг.

Показателите при тази група са: средна възраст на първото осеменяване и отелване са съответно 15 и 25 месеца, тегло при ПО – 420 кг, среднодневен прираст – 830 г, а млечната продуктивност за първата лактация – 8700 кг. Икономическите преимущества на тези две групи се определят от високия млеконадой и ниските разходи по ремонт на стадото, заради по-малката продължителност на отглеждане и малкия процент на отпадналите животни. Ако  разгледаме продуктивността в няколко лактационни периода, относителният дял на разходите за ремонт на стадо ще бъде намален. Ето защо трябва да се съпоставят няколко различни варианта на отглеждане. Доста добри са и икономически
параметрите при животните, които са залодени след като са достигнали тегло от 450 кг, при всички класове според възрастта на първото оплождане.
Най-лошите икономически резултати (Пределна печалба от -122 до -172 евро
за юници) показаха, групата животни, които са оплодени на по-късна възраст, при средно и ниско живо тегло. Въпреки че те са осеменени при достигане на маса от 400 кг, то възрастта първото осеменяване е 18,3 месеца. Така средният дневен прираст е
само 653 г, а средната продуктивност е 8400 кг. Делът на тези животни в изследваната група е 7%, което означава, че са по-скоро изключение. Фактите говорят, че определянето като цел „инсеминация при маса от 400 кг “ само по себе си не е достатъчно. Таблицата по-долу представя по-подробно информация за групите, които са показали най-високата пределната печалба.

Заключение
Най-добър режим за отглеждане на ремонтни телета млечно стадо еднозначно няма, защото всяка ферма има различна политика и условия за отглеждане на животните. Следва обаче да се отбележи, че изключително високия дневен прираст до първото
осеменяване (над 900 г) е свързан с висока млечна продуктивност от първата лактация, но това са животно, които имат най-лоши показатели за възпроизводство, висок дял на бракувани животни, мъртвородени телета, както и тенденция за тежко отелване.

Ако се стремите към висока интензивност на отглеждане, възрастта на първото
осеменяване на юници трябва да бъде около 13,5 месеца, а живото тегло – 400 кг. и средното дневно наддаване на тегло 885 г. При тези животни са най-лошите резултати репродукцията, както и делът на мъртвородени телета са над средното. В същото време те имат най-ниското ниво на бракувани животни и висока производителност до първата лактация.

За висока интензивност на отглеждането, възрастта на първо осеменяване трябва да е около 15 месеца, а масата на тази – 420 кг (среден дневен прираст на 830 г). Сред тези животни доста висок процента на бракуваните животни след първата лактация, както и честотата на мъртвородени телета е около средното ниво, но това се компенсирано от високата млечност.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X