Готов е индикативният график за 2022 г.

Министерството на земеделието публикува Индикативната годишна работна програма за 2022 г., в която в табличен вид се представят планираните приеми по подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

В последната година от преходния период ще бъдат отворени процедури по 7 мерки от Втори стълб. Ето кои са те:

Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“
По план проектни предложения ще се приемат между октомври и ноември. Общият бюджет по процедурата е 12 100 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за проект е 25 000 евро.

Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.


Приемът е обявен от април до май. Бюджетът е в зависимост от остатъчния бюджет след приключване обработката на проектните предложения, постъпили в периодите на прием по подмерки 16.1 и 16.4, но не повече от 4 000 000 евро.

Допустими кандидати са организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Съфинансирането е до 50%, а максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е 500 000 евро.

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
Проектни предложения ще се очакват в периода септември – октомври. Бюджетът е до 29 000 000 евро. Съфинансирането е до 50%. Минималният размер на допустимите разходи за проект е 10 000 евро, а максималният –200 000 евро. Сред примерните допустими дейности е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“
Приемът е планиран за април – юни. Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории. Бюджетът е до 15 000 000 евро

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
По нея ще може да се кандидатства в периода юли – септември. Общият бюджет е 60 000 000 евро, прехвърлени към бюджета на подмярката с 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 г., както и остатъчен неусвоен бюджет, който ще бъде определен към датата на обявяване на процедурата. Допустими кандидати са общини за инвестиции в селските райони.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“
Приемът е обявен за февруари – май. Бюджетът е 3 500 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи е 25 000 евро за общности, прилагали подхода ВОМР, и 30 000 евро за общности, не прилагали подхода ВОМР.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“
Тук кандидатстването е текущо. Бюджетът за 2022 г. е 2 846 777 евро. Максималният размер на разходите за изпълнение на проекти за сътрудничество е 100 000 евро за транснационално сътрудничество и 50 000 евро за вътрешно териториално сътрудничество.

От ресорното министерство припомнят, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ не се включват в Индикативната годишна работна програма за 2022 г.

Приемът на заявления по тези мерки се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, а приемът на заявления по мярка 14 се осъществява по реда на Наредба № 4 от 8 август 2017 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X