Защита на правата на кооперация при подобрения

ВЪПРОС: Наследници сме на около 45 дка земеделска земя, от която 8 дка е превърната в овощна градина от земеделска кооперация, където земята е била внесена от един от наследниците. Заведено е дело за съдебна делба, което в момента е във втора фаза. Съгласно заключението на вещото лице всички имоти са неделими. Оценката на земята не включва трайните насаждения. Само един от наследниците ползва овощната градина, като самоволно е разрушил оградата и обира плодовете, въпреки че имотът още се води в кооперацията.
Как да защити правата си кооперацията, която е създала овощната градина?
ОТГОВОР:
Читателят не дава информация за правата и задълженията на страните по сключения договор с кооперацията. Във всички случаи, ако кооперацията е подобрила имота, като е създала овощна градина на законно основание, тя има право да бъде обезщетена за това от наследниците. Възникнали са облигационни отношения между кооперацията и наследниците, които следва да се уредят по общия ред, т.е. кооперацията може да търси правата си по съдебен ред и извън делбеното производство.
По делбеното дело е установено, че имотът е неделим. В тези случаи целият имот може да бъде поставен в един дял и възложен на един от наследниците, който заплаща дяловете на останалите. Имотът може да бъде изнесен и на публична продан, където всеки от наследниците може да участва и да го купи. На публичната продан може да участва и всяко трето лице, включително и кооперацията. Всеки, който стане собственик на имота, било чрез възлагане в делбеното производство, или като купувач на публичната продан, ще следва да заплати на кооперацията подобренията върху земята – овощните насаждения, които не са включени в цената на земята.
По въпроса, че само един от наследниците ползва овощната градина, както и че само един от наследниците е бил вносител на земята в кооперацията и е получавал рента за това, трябва да се има предвид разпоредбата на чл. 344, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) – ако всички наследници не използват наследствените имоти съобразно правата си, съдът по искане на някого от тях постановява кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното извършване на делбата или какви суми едните трябва да плащат на другите срещу ползването. В тази връзка е и чл. 346 от ГПК, съгласно който в делбеното производство сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду си.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X