С трици маймуни ще се ловят

0 Агенциите за градушките и храните, ССА и напоителни системи си остават с ниските заплати

0 Второстепенните разпоредители със средства на МЗм се чудят как ще покрият дори повишението на минималната работна заплата с проектобюджет 2022

Старата практика на предвиждане на ръст само на базата догонване на увеличението на минималната работна заплата отново ще доведе до изравняване на възнагражденията на квалифицираните специалисти с тези на неквалифицираните.

Този ефект ще засегне почти всички структури на Министерството на земеделието, но най-осезаемо ще се прояви в Изпълнителната агенция за борба с градушките, където средната работна заплата е 792 лв., казват от Федерацията на независимите синдикати в земеделието.

Тяхната експертиза показва, че тук намаление на персонала е невъзможно да се направи, администрацията от години е в намален състав (по-малко от 4%), а ракетострелците при увеличения брой на площадките са в нарушение на нормативите за работно време и почивки.

Постигнатата към момента обща численост на персонала е резултат на дългогодишните (още от 2009 г.) усилия за привеждането ѝ в съответствие с нуждите и действителната заетост в агенцията и поредица от ежегодни протестни действия.

Цитират се и парадокси…

Днес заплатата на един физик или метеоролог с висше образование и дългогодишен стаж е сравнима с тази на ракетострелеца, който въпреки тежкия и опасен труд при работата с противоградовите ракети, (съгласно изискванията на класификатора на длъжностите в администрацията) е в най-ниското длъжностно ниво с най-ниско заплащане, цитира данните Светла Василева.

Това, заедно с липсата на каквито и да било допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, води и ще води до текучество на персонала и изключително големи затруднения при набиране на кандидати за работа по оперативната и техническата част.

Не по-различна е ситуацията и в останалите второстепенни разпоредители.

Агенцията по храните няма шанс за контрол на хранителната верига…

В проектозакона за държавния бюджет БАБХ е отнесена в структурата на Министерски съвет със заложен бюджет в същите параметри, каквито са в бюджет 2021.

Прави впечатление, че финансовия ресурс, определен в бюджетна програма на МС „Безопасност на хранителната верига“ е крайно недостатъчен и в никакъв случай не покрива целите, заложени в коалиционното споразумение.

Независимо в коя структура ще бъде ситуирана БАБХ, ако не се преобразува в единен независим орган за осъществяване на ефективен контрол по цялата хранителна верига, то тя ще си остане непривлекателна за професионална кариера, печално известна с хроничното си недофинансиране, лоши и рискови условия на труд и най-вече унизително заплащане на работещите специалисти в системата, съответно и неуспехи.

Според федерацията в бюджет 2022, независимо от мястото й, за БАБХ трябва да бъдат предвидени разходи за персонал, увеличени с 20 % от планираното в проекта.

Нещо повече, във връзка с работата на терен, в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID 19, е редно да бъдат осигурени допълнителни възнаграждения на служителите на БАБХ и ОДЗ.

Предвидените в бюджет 2022 такива средства единствено и само за трите агенции към МТСП (по социално подпомагане, АЗ и ГИТ) ще са крайно несправедливи спрямо работещите в тежка теренна среда стотици специалисти от структурата на БАБХ и ОДЗ.

И науката остава с никакви пари…А земеделие без наука не може да има

В бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за ССА е определен трансфер за 2022 в размер на 32 310 000 лв. при 31 536 200 лв. за 2021 г.

Увеличението е едва от 774 хил. лв. и дори няма да компенсира ръста на увеличението на минималната работна заплата, тъй като в ССА 800 работещи са на минимална заплата и компенсацията, която е необходима, надвишава милион лева, но цифрите сочат, че не е осигурена.

Със заложеното увеличение от 774 хил. лв. ССА трудно ще успее да повиши минималната работна заплата, а камо ли да повиши останалите работни заплати, които са несравнимо по-ниски в сравнение с останалите научни и квалифицирани специалисти от областта на науката и образованието.

Видно от сметките, предвидения трансфер не планира увеличение на разходите за персонал, а увеличената минимална заплата ще изравни заплатите (договорени трудовите възнаграждения) на младши експерти, младши специалисти, изпълнители и дори ще се доближи до работната заплата на асистентите.

Недостатъчното увеличение на трансфера на ССА не само, че не стимулира навлизането на млади кадри в научната сфера, но и не осигурява благоприятна среда за развитие на научния потенциал и за провеждане на научни изследвания.

Затова и ФНСЗ настоява за трансфер от централния бюджет в размер на 36,5 мил.лв. и увеличение на работните заплати с 15 %.

За съжаление

и „Напоителни системи“ ще се давят

В НС ЕАД от предявените искания на КНСБ и ФНСЗ в бюджет 2022, които бяха обсъждани, както със служебния, така и с редовния ръководен екип на МЗ, единствено за извършване на услугата за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи” ЕАД са удовлетворени поставените искания и ще бъдат отпуснати 29 300 млн. лева.

В този си размер предвидените финансови средства са максималните средства, определени за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите. Това е положителна тенденция все пак и едно закъсняло признание за важността на напоителни системи и поливното земеделие у нас.

Горепосочените факти и разчети силно притесняват синдикалистите. Те ще настояват за увеличение на разходите за персонал в бюджета на МЗХГ с 15 милиона, което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 20% на работещите на терен във второстепенните разпоредители.

И една едничка единствена положителна тенденция в проектобюджет 2022 вижда ФНСЗ. А именно – увеличеният финансов ресурс с над 150 млн. лв. в политиката на МЗм в областта на земеделието и селските райони – в бюджета на Държавен фонд „ Земеделие“.

Това е положението…С трици маймуни ще се ловят.

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X