Действащи държавни помощи за земеделие в България

И до кога им е срокът на прилагане

Ето какво ни отговориха от Държавен фонд „Земеделие“ на нашата молба да посочат всички съществуващи и действащи държавни помощи в момента и до кога им е срокът на действие.

Тоест кои са валидни и до кога?

1. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период и пренотифицирана през 2019 г. до края на 2022 г.

2. Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

3. Помощ за участие в изложения и панаири на сектор „Животновъдство” и „Растениевъдство”

Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

4. Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

5. Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

6. Помощ за компенсиране разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни (екарисажи/инсинератори)

Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

7. Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

8. Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2019 г. за прилагане само при оранжерийно производство до края на 2022 г.

9. Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

10. Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането. В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

11. Схема за предоставяне на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. за нов програмен период до края на 2020 г. Схемата за държавна помощ се прилага по Регламент (ЕС) № 702/2014 г.), изменен с Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 година по отношение на периода на прилагането.

В тази връзка срокът на действие е изменен до 2022 г.

12. Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия

Помощта е нотифицирана и одобрена от ЕК през 2015 г. до края на 2020 г. Предвид удължаването на срока на прилагане на насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. с 2 години (от 31.12.2020 г. до 31.12.2022 г.), схемата за държавна помощ се прилага до края на 2022 г.

13. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците

Помощта е нотифицирана, одобрена е от ЕК за нов програмен период и се прилага от 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г.

14. Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете

Помощта е нотифицирана, одобрена е от ЕК за нов програмен период и се прилага от 01.01.2018 г. до 31.12.2022 г.

15. Допълнителен инструмент за подпомагане е чрез минимални помощи по Регламент № 1408/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 г., изменен с Регламент (ЕС) № 2019/316 от 21 февруари 2019 г., за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощите de minimis в сектора за производство на селскостопански продукти

От 2019 г., Регламент (ЕС) № 1408/2013 е изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 от 21 февруари 2019 г. С него се изменят максималния индивидуален праг от 15 000 евро на 25 000 евро, а националният праг за България – от 85 059 046 лв. (43 490 000 евро) на 124 437 825 лв. (63 624 050 евро) за период от три данъчни години.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X