До кога ще останат на сухо инвестиците за напояване?

0 Каква ще е оттук нататък съдбата на подмярката за хидромелиорации, след като агроминистърът съобщи, че има спрени обществени поръчки на кандидати

 0 Новина – срокът за изпълнение на проектите по подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020 вече е удължен до 2025 г. от Министерство на земеделието

За спрени обществени поръчки по подмярка 4.3, след направен вътрешен одит на дружество „Напоителни системи“, сигнализира наскоро лично министърът на земеделието Иван Иванов.

Според него процедурата за тях ще се наложи да се прави наново. А причината, разбира се, са съмнения, подозрения и разкрити нередности.

Причината всъщност е одитен доклад на „Напоителни системи“, показал нередности при обществените поръчки и подбора на фирмите.

Министърът на земеделието Иван Иванов съобщи на 10 февруари, че обществени поръчки за 100 млн. лева ще бъдат анулирани заради подобни съмнения.

След тази информация много земеделски производители, фирми и търговски дружества, общини, задават въпроса какво ще стане оттук нататък с движението на подмярката по процедурните й срокове, и съответно със старта на разглеждането на проектите.

Мнозина вече провидяха, ако не провал, то поне огромно забавяне на мярката, която трябва да им помогне за възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи.

И най-вече за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства за успешно адаптирането на поливното земеделието към климатичните промени.

Това се отнася и за отлагащо се във времето изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, укрепителни съоръжения и системи за предупреждение.

Напрежение завладя потенциалните бенефициенти, сред които сдружения за напояване, земеделски производители и техните групи, както и общини, които са собственици на хидромелиоративна инфраструктура за напояване и отводняване на земеделски земи.

Минава ли им път една голяма черна котка?

Обърнахме се със същия въпрос към Държавен фонд „Земеделие“, за да разберем повече подробности как ще бъде разплетен създалият се казус.

Според отговора на държавния фонд:

Проектите по подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020 се одобряват и договорират от Министерството на земеделието.

ДФЗ има ангажимент, съгласно тристранното споразумение между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие“ и дружество „Напоителни системи“, да изплати средствата по даден проект, при коректно изпълнение от страна на бенефициента.

Със споразумението, на ДФЗ са възложени и дейности по предварителна проверка и последващ контрол на документацията по възлагане на обществените поръчки.

Проверките и контролът се извършват от ДФЗ след подписване на административните договори по проектите.

Към момента се проверява стартиралата процедура в „Напоителни системи“.

След отстраняване на нередностите ДФЗ ще направи контролите и проверките.

Срокът за изпълнение на проектите по подмярка 4.3 от ПРСР 2014-2020 е удължен до 2025 г, с което не би следвало да има провал на подмярката.

…И така…

От отговора разбиаме, че крайният срок за изпълнение на проектите, който беше маркиран за октомври 2023 г., вече е удължен с 2 години.

При това положение агроведомството явно се надява, че ще може да се вмести в сроковете, да пусне новите обществени поръчки, да ги администрира, след което да направи договарянето с кандидатите.

Всеки може да си направи сметка какво ще означава за него това отлагане във времето и какво ще му струва.

Не би могло да се предвиди обаче, при положение, че ще се развалят тепърва договори, дали от това ще произлязат съдебни дела и в този смисъл как ще се развият нещата.

Така за сетен път стана видно, че на българските фермери от десетилетия не им върви по вода с поливните системи и напояването, а напротив…все остават на сухо.

Припомняме интензитета и размера на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в инфраструктура е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е в рамките на:

За сдружения за напояване, общини и групи на земеделски производители  – 3 000 000 евро.

Виктория Димитрова

Агротехника

Последни новини