Новият Стратегически план – почти като старият: около 100 евро на ха базово плащане

Представянето на последния вариант на Националния стратегически план пред депутати от земеделската комисия продължи над 3 часа. То се проведе в сградата на аграрното министерство и се излъчваше с чести прекъсвания от фейсбук страницата на ведомството.

Относно финансовия план и отделните ставни, представителите на министерството отказаха да говорят с малки изключения с обяснението, че все още не е ясно какъв ще е размерът на националното съфинансиране. Бяха посочени процентите при директните плащания.

Отначало бяха представени стъпките довели до цялостната разработка на плана. Те започнаха с възложените swot анализи, идентифицирането на 71 потребности, 9 цели плюс една хоризонтална, плюс приложения.

Бяха представени

интервенциите по Първи стълб – обвързани и необвързани директни плащания

– плащането на площ ще представлява 48% от бюджета на директните плащания. По-късно тя уточни, че индикативната ставка ще е 100 евро за хектар площ. Таванът ще е 100 000 евро, след приспадане на разходи за заплати, които не могат да са по-високи от 2,5 пъти от средната заплата в отрасъла за предходната година.

– за еко-мерките ще се заделят 25 процента. Там са предвидени 9 интервенции. Сред тях е и интервенцията за биологично земеделие и биологично животновъдство. Биологичните площи ще се подпомагат без да има ограничение за културите или животните, които ще се отглеждат. В зелената архитектура има интервенции за стимулиране на стопаните в посока намаляване на торове и пестициди. При трайните насаждения ще се възнаграждава затревяването на междуредията с азотфиксиращи култури. В интервенцията за поддържане на горската екосистема са предвидени субсидии при засяване на култури за изхранване на диви животни. Пасищата, буферни ивици, запазване и възстановяване на почвения потенциал, също бяха посочени като интервенции

– за обвързаните плащания се запазват 13 на сто от финансовия пакет за директни плащания. Беше уточнено, че съотношението на подпомагането между плодове и зеленчуци – от една страна, и животновъдство от друга, се запазва, но не бяха посочени проценти. Аделина Стоянова съобщи, че ще има нова схема – Планински плодове и зеленчуци, при условие, че стопанствата са до 1,5 хектара. Там ставката ще е по-висока отколкото при отглежданите в полетата трайни насаждения и зеленчуци. Картофите ще останат в обвързаната подкрепа или поне преговарящите с ЕК ще настояват за това, въпреки че наскоро Съветът на министрите е взел решение да се подпомагат само картофите за нишесте.

– протеинови култури ще се субсидират с 2% от директния бюджет.

– преразпределителното плащане ще разполага с 10% от средствата, като тук ще се подпомагат първите 30 ха на стопанства с максимум площ от 600 ха.

– около 2% е допълнителното надбазово подпомагането за млади фермери, което бе измерено на 100 евро, но те ще продължат да имат и своя мярка по Втори стълб.

– 0,36 на сто от бюджета да директно подпомагане ще е за дребни и малки земеделци, които ще получават, както и в този програмен период, до 1250 евро, но при спазване на определени минимални еко условия.

– запазват се плащанията за памук.

– до 3% от директните плащания трябва да отидат за управление на риска. Предвижда се да се формира Взаимоспомагателен фонд, който да се използва за финансиране при пазарни кризи и катастрофични събития. Досегашните удръжки към европейския фонд за управление на кризи ще остават вече у нас и ще са половината от посочените 3% за управление на риска.

Социалната условност ще се прилага от 1 януари 2023 г., като ще се въведе без санкции от началото на 2023 г.

Ще бъде наложен таван от 100 хил. евро с приспадане само на разходите, в които влизат заплатите на работниците.

Тук за база се взема 2,5 пъти средната заплата в сектора, като към 2020 г. става дума за 2375 лв. По този въпрос България и Испания са се допитали до ЕК, от където са отговорили, че всяка държава членка може сама да определи какви разходи да включи. 

Интензитетът на инвестиционните мерки ще бъде според размерите на стопанството. Това ще откаже големите, но не е сигурно, че ще подкрепи малките.

Подпомагането по преразпределителното плащане до момента се предоставяше за първите 30 ха без горна граница. През новия програмен период, в тази интервенция, ще бъде въведена горна граница по отношение на бенефициентите, които могат да участват, с цел насочване на плащането към малки и средни земеделски стопани. Това съобщи Аделина Стоянова, директор дирекция „Директни плащания“ при представянето на Националния стратегически план пред депутатите от Комисията по земеделие.
В рамките на необвързаните плащания са обособени 4 интервенции
Основното подпомагане е по схемата за единно плащане на площ. Запазено е изискването за  минимална площ от 0,5 ха за участие в подпомагането въобще, съобразено със структурата на земеделските стопанства и спецификите й. Спазване на предварителна условност е задължително изискване за получаване на това базово плащане.

„По отношение на допълнителното подпомагане на доходите за устойчивост вложихме много усилия при разработването на механизма, по който да подпомагаме на малки и средни земеделски стопани и този инструмент е един от механизмите, с който можем да насочим директно подпомагане към малки и средни земеделски стопани. За този пакет заделяме 10% от тавана на директни плащания, насочени към малки и средни земеделски стопани. Те ще  получат плащане за първите 30 ха за всички стопанства до 600 ха. В настоящия програмен период, подпомагането по преразпределителното плащане, е плащане за първите 30 ха без горна граница. Тук, в тази интервенция и в новия програмен период въвеждаме горна граница по отношение на бенефициентите, които могат да участват, с цел да насочим плащането към малки и средни земеделски стопани“, коментира Аделина Стоянова .

Предварителна условност става задължителна за получаване на базовото плащане. Спазването на тези стандарти е задължително базово условие за подпомагане. Стандартите са  разписани подробно, земеделските стопани ги познават, няма нищо ново или различно от практиките, които в момента се прилагат. Единствената разлика с предходния програмен период е, че за да получат базовото плащане те трябва да изпълнят тези стандарти. До момента, за изпълнението на тези стандарти, те получаваха допълнително финансиране под формата на зелени директни плащания.

Подпомагането по преразпределителното плащане до момента се предоставяше за първите 30 ха без горна граница. През новия програмен период, в тази интервенция, ще бъде въведена горна граница по отношение на бенефициентите, които могат да участват, с цел насочване на плащането към малки и средни земеделски стопани. Това съобщи днес Аделина Стоянова, директор дирекция „Директни плащания“ пир представянето на Националния стратегически план пред депутатите от Комисията по земеделие.

Директните плащани се делят на две основни групи – обвързани и необвързани директни плащания, с дефиниции, които отговарят на специфичните изисквания на всяка държава-членка.


Основното подпомагане е по схемата за единно плащане на площ. Запазено е изискването за  минимална площ от 0,5 ха за участие в подпомагането въобще, съобразено със структурата на земеделските стопанства и спецификите й. Спазване на предварителна условност е задължително изискване за получаване на това базово плащане.

„По отношение на допълнителното подпомагане на доходите за устойчивост вложихме много усилия при разработването на механизма, по който да подпомагаме на малки и средни земеделски стопани и този инструмент е един от механизмите, с който можем да насочим директно подпомагане към малки и средни земеделски стопани. За този пакет заделяме 10% от тавана на директни плащания, насочени към малки и средни земеделски стопани. Те ще  получат плащане за първите 30 ха за всички стопанства до 600 ха. В настоящия програмен период, подпомагането по преразпределителното плащане, е плащане за първите 30 ха без горна граница. Тук, в тази интервенция и в новия програмен период въвеждаме горна граница по отношение на бенефициентите, които могат да участват, с цел да насочим плащането към малки и средни земеделски стопани“, коментира Стоянова.

Предварителна условност става задължителна за получаване на базовото плащане
Спазването на тези стандарти е задължително базово условие за подпомагане. Стандартите са  разписани подробно, земеделските стопани ги познават, няма нищо ново или различно от практиките, които в момента се прилагат. Единствената разлика с предходния програмен период е, че за да получат базовото плащане те трябва да изпълнят тези стандарти. До момента, за изпълнението на тези стандарти, те получаваха допълнително финансиране под формата на зелени директни плащания.


Минималното ниво на подпомагане на малки и средни земеделски стопани е в размер на 3% от пакета за директни плащания и се разпределя между двата стълба.

И през настоящия, и през новия програмен период, ще продължим схемата за много малките земеделски стопани с кръгла сума до 1250 евро. Разликата между двата периода е, че малките няма да бъдат изключени от предварителната условност и ще трябва да отговарят на всички базови изисквания, на които отговарят всички останали земеделски стопани, които получават подкрепа.

Имаме фиксирани площи с памук, добиви, референтност, определи в регламента и прилагаме рамките на схемата, така както е разписана в регламента за стратегическите планове.

В сектора на обвързаните директни плащания са фиксирани секторите плодове и зеленчуци и животновъдство, които са специфични и нуждаещи се от специфична подкрепа.

В сектора на животновъдството, обвързаната подкрепа в рамките на 9 интервенции е насочена към овцевъдство, биволовъдство и говедовъдство със специални интервенции за животните, включени в развъдни програми. Отделили сме внимание и на животновъдите, които отглеждат животни в планински райони, като сме запазили тази интервенция.

По отношение на схемите за обвързано с производството подпомагане, се въвежда ограничение на възрастта на животните, съобразено с мнението на науката. В някои от интервенциите е завишено количеството на продукцията, за която се изисква да бъде реализирана на пазара, тъй като целта на тази мярка е да бъде повишена конкурентноспособността.

В секторите плодове и зеленчуци се запазват всички подпомагани до момента култури
Допълнителното изискване, с цел повишаване на конкурентноспособността, е търсенето на гаранция, че земеделските производители отглеждат култури, произведени от сертифициран посадъчен материал, за да могат да гарантират по-високо ниво на производство и повишена конкурентноспособност.

По отношение на протеиновите култури се запазва интервенцията за тях, по начина, прилаган то до момента, в размер на до 2% от бюджета.

Новото при обвързаното с производството подпомагане е добавената схема за стопани, които отглеждат плодове и зеленчуци в планински и полу-планински райони поради уязвимостта им. За тях е предвидена интервенция със специална ставка, свързана с производство на всички плодове и зеленчуци, но насочена за стопанства, които са с размер до 1,5 ха.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X