Кредиторът е длъжен да уведомява за всяка промяна

ВЪПРОС: Занимавам се със земеделие и ми се наложи да изтегля бавков кредит. По телефона ми се обадиха, че трябва да превеждам вноските си по кредита не на банката, а на тяхната фирма. Дали не попаднах на телефонни измамници?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 99 от Закона за задълженията и договорите кредиторът може да прехвърли своето вземане освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това. Напоследък често явление е банките да прехвърлят вземанията си към длъжниците си по банкови кредити на така наречените колекторски фирми, т.е. фирми за събиране на вземания.

В случая може би не се касае за телефонни измамници, а банката е цедирала, прехвърлила вземането си към читателя за събиране от колекторска фирма. Съгласно цитирания законов текст при цедиране на вземането банката е длъжна да съобщи на читателя за прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у нея документи, които установяват вземането, както и да потвърди писмено на читателя станалото прехвърляне. Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо читателя от деня, когато то бъде съобщено на последния от банката.

Следователно, читателят трябва да възрази на колекторската фирма, че не е уведомен от банката за прехвърляне на вземането и това прехвърляне няма действие спрямо него.

Рубриката се води от
адвокат Виолета Андрейчина

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X