Пчелното гнездо

Пчеларски наръчник
(теория и практика)

Агроном Иван Валачев
Пролетно затопляне на гнездото

Казано е, че при отглеждане на пилото пчелите поддържат температура над 30°С и тази топлина семейството си произвежда само, стига да разполага с достатъчно храна (мед и прашец). Обаче това не е достатъчно за затопляне на гнездото, ако то не е устроено така, че около него да няма празно пространство, в което да се губи произведената топлина. Това обстоятелство важи особено пролетно време, когато резките промени във външната топлина биват много чести, поради което се и случва простудяване на пилото. При недобре затоплено гнездо пчелите освен че разходват повече храна и повече енергия, но и пилото им не е осигурено против простуда. А пред тази несигурност и майката снася по-слабо, като последица от което пък се явява закъснение в развоя на семейството.

Особено грешат ония пчелари, които напролет бързат да извадят сламеницит или сламата (отоплителните материали, каквито и да са те – бел. ред) иззад пределните дъски. Предвид всичко това, трябва да се има за безусловно правило с настъпването на пролетта гнездото на пчелите да се свие и затопли така, че вън от заетите от пчелите пити да не остава никакво празно пространство. Според това, след като в гнездото бъдат оставени необходимите празни пити за пило, както и пълни с храна, всички останали трябва да бъдат извадени, докато стане нужда да се сложат отново. Едновременно с това зад пределните дъски, както и над надрамъчната покривка непременно да се сложат сламениците, за да запазват вътрешната топлина. Нека се запомни, че широкото гнездо през зимата далеч не е тъй пакостно, както през пролетта и че ако някой пчелар е пропуснал да ограничи гнездото на пчелите си през есента в никой случай да не допуска това през пролетта.
Но ограничаване на гнездото още не означава и стесняване или всецяло затваряне на прелката на кошера. Напротив, през този сезон тя трябва да бъде отворена изцяло, тъй като многото пило се нуждае и от много и пресен въздух. Впрочем тази нужда се потвърждава най-добре от самата майка, която винаги предпочита да снася близо до прелката.
Всичко дотук казано относно затоплянето на пчелното гнездо важи и при семейства в тръвни.
Разширяване на гнездото и подновяване на питите
С напредването на пролетта се умножава и пилото, а едновременно с това се явява и нужда от разширение на гнездото. С излюпване на по-старото пило, неговото място се заема от ново; увеличава се и броят на пчелите, а с това расте и нуждата от по-голям простор. С една реч – докато при главния преглед гнездото трябва да бъде стеснено, след 10-15 дни то трябва да се разширява отново. В противен случай поради липса на достатъчен простор (пространство), майката започва да снася по-малко и семейството започва да изостава в развитието си. Ако майката преустанови снасянето поради липса на килийки само за 2-3 дни, то значи че и през време на медобера семейството ще разполага с 4000-5000 работнички по-малко. Разширяването обаче не бива да се извършва наведнъж, а постепенно и с оглед на реда на снасяне. Ако гнездото бъде разширено наведнъж с няколко пити, може да последва внезапно охладяване и простудяване на пилото, както и отслабване на снасянето на майката.
Редът по който снася майката
Майката снася по строго установен ред, чието нарушаване може да побърка развоя на пчелното семейство. За отбелязване е, че само млада и здрава майка спазва този ред. Започвайки от средата на питата, тя снася на дъното на всяка килийка по едно яйце, като го залепя в отвесно положение. Постепенно образува правилни концентрични елипсоидни кръгове, в които няма нито една празна килийка. Разбира се през зимните месеци (октомври, ноември, декември, януари) тя не снася яйца, но през февруари започва отначало по-бавно, като в зависимост от времето постепенно усилва яйцеснасянето. През силния разцвет на растителността майката снася дори до 2000 яйца на денонощие. През лятото снасянето отслабва, а през есента бива преустановено. Случва се обаче и то поради голяма суша или други причини, майката да преустановява снасянето и по-рано от обикновено. Кръгло през годината младата майка снася до 200000 яйца.
Самото снасяне майката прави по следния ред:
Към края на зимата в зависимост от силата на семейството и наличността на хранителни запаси, майката почва да снася. В средата на гнездото върху пита с прашец тя нарежда един кръг от яйца, около 5 см в диаметър. След това преминава на съседната пита, дето също нарежда малко по-малък кръг; връща се на другата страна на първата пита дето образува нов кръг. Оттук тя се връща на първия кръг, който поразширява, после разширява втория и така последователно отива към по-външните пити, образувайки концентрични кръгове, от които средният бива най-голям, а външните все по-малки. По този ред майката продължава да уголемява кълбото в продължение на 21 дни. След това започва да се излюпва най-рано снесеното пило и майката започва последователно да запълва опразнените килийки. Като се засили приносът от нектар и прашец, майката започва да усилва снасянето и това е знак пчеларят да прибавя нови празни пити и с това разширява гнездото.
Най-сигурният признак за нуждата от разширение на гнездото е, когато всички междини в него ведно с тези между крайните пити и пределната дъска, бъдат запълнени с пчели. Разбира се това положение трябва да бъде установявано вечерно време, след като са се прибрали всички стари пчели. При всяко такова състояние, каквото при добра паша може да настъпи след всеки 3-4 дни, трябва да се прибавя към гнездото по една празна пита с работнически килийки. Празната пита не бива да се слага безразборно, а там дето предстои да бъде майката в близко време. Това спестява време и на майката и на обслужващите я пчели.

(Следва в новия брой 576 (на пазара на 30 март) на вестник „Пчела и кошер“)

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X