В България ще се приложат всички възможности за дерогации при зелените изисквания за Кампания 2022, предвидени в Решението на ЕК

С цел предприемане на мерки за увеличаване на производствения потенциал в ЕС, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Европейската комисия с възможности за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани със зелените директни плащания за Кампания 2022.

В България ще се приложат всички възможности за дерогации при зелените изисквания за Кампания 2022, които са предвидени в Решението на Европейската комисия:

1.       Чрез дерогация от член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за целите на изискването за диверсификация – земята, оставена под угар, ще се счита за отделна култура, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана.

2.       Чрез дерогация от член 45, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, земята, оставена под угар, ще се счита за екологично насочена площ в съответствие с член 46, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана.

3.       Чрез дерогация от член 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, когато на площта, декларирана като угар за целите на екологично насочена площ е използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана – за нея няма да важи забраната за използване на продукти за растителна защита. За площите с биологично производство се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Предложените изключения за 2022 г. са насочени към стимулиране на земеделските стопани да използват целия наличен капацитет за производство на храни и фуражи. С цел изпълнение на целите на зелените изисквания в пълна степен, при използването на дерогациите от земеделските стопани следва да бъдат предприети всички необходими мерки за осигуряване на достатъчна защита на качеството на почвите, качеството на природните ресурси и биологичното разнообразие, както и необезпокояването на дивите птици в рамките на земеделските земи в периода на гнездене.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X