TRAINER – ГАРАНЦИЯ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ ПРИ ПРОЛЕТНИЦИТЕ

Когато човек силно желае нещо, цялата Вселена му съдейства! 
Паулу Коелю

В ситуация на кризи, засягащи всички енергийни ресурси, в това число и на торовете, е наложително да се изтъкнат нови възможности за хранене на земеделските култури. Липсата на достатъчно количества торове и тяхната неочаквано висока цена е предпоставка за взимане на трудни решения при торене на пролетните култури. Основният въпрос е дали 4 пъти по-високата инвестиция за торене спрямо миналата година ще се възвърне в резултат на бъдещата цена на стоката, добита през настоящия сезон.
Двете основни полски култури слънчоглед и царевица заемат у нас площ от около 14 млн. дка. Според биологичните изисквания на двете култури за тяхното нормално отглеждане са необходими общо не по-малко от 450 хил. тона азотен тор. Ситуацията през тази пролет предполага намаляване на нормите на торене, под прага на агрономическите им измерения. При тези условия трябва да се търсят евтини продукти, които имат гарантирано положителен ефект върху продуктивността. Подобен продукт е биостимулаторът TRAINER, за който сме предоставяли информация многократно в земеделските издания. Защо един биостимулатор, чиято доза на употреба е малка 200-300 мл/дка, може да се окаже добро решение за пролетните култури и през тази година? Основната причина да предлагаме този продукт на вашето внимание е, че той гарантира получаване на по-високи добиви при значително по-ниски разходи за хранене. Това бе доказано при прилагането му в посеви на есенниците (в-к Гласът на земеделеца, https://zemedeleca.bg/2022/02/14). TRAINER е биостимулаторът, чието действие се разпростира върху всички земеделски култури без изключение, което го прави универсален продукт.


Въпреки че този органичен продукт се прилага листно, по своята същност той не е „листен тор” в общоприетия смисъл. TRAINER е органичен биостимулатор, в състава на който има няколко групи от жизненоважни за всяка земеделска култура вещества, които са извлечени от растения. Неговото положително въздействието се простира в основни метаболитни процеси, цикли на растеж и регулация на фази на развитие на растенията, сборът от които осигурява гарантирано повишаване на добива. Той осигурява хормоналния баланс на растенията и предизвиква непрекъснато активизиране на тяхната коренова система. Еднократното или двукратното (препоръчително) му приложение в критични фази, е сигурна гаранция за гарантирано повишаване на добивите.
Как може да стане това при двете масови полски култури – царевица и слънчоглед, е описано тук.
СЛЪНЧОГЛЕД
Слънчогледът е култура, която има къс вегетационен период, през който трябва бързо да направи огромна биомаса, за да формира висок добив. В ранните фази на растеж и развитие той се нуждае от големи количества азот, фосфор и особено калий (фигура 1). Затова при използването на NPK торове слънчогледът се чувства най-комфортно. Това състояние продължава до момента на приложение на вегетационните видове хербициди върху него. Тяхната селективност не е пълна и слънчогледовото растение се депресира силно за период от 7-14 дни, в зависимост от конкретните условия на сезона. Този негативен за растеж и развитие период, колкото и да е краткотраен оказва негативно влияние върху добива.
Употребата на TRAINER е ефективният начин за подпомагане на растенията в този критичен за тях период. Няколко дни след третиране с хербицида прилагането на растежния биостимулатор анулира напълно всички негативни ефекти за краткото време от 2-3 дни. Дозата е 200 мл/дка TRAINER или 300 мл/дка самостоятелно във фаза 6-10 лист. Положителният ефект на този биостимулатор е почти зрително незабележим дори за наблюдателния производител, когато са налице нормални климатични условия. TRAINER работи „невидимо”, но активно и продължително върху развитието на растението, неговия цъфтеж, опрашването, големината на ядката и нейната плътност, които в крайна сметка водят до повишаване на продуктивността. Това се случва, ако той бъде приложен поне еднократно в препоръчителната за слънчогледа фаза на 4-8 лист. Сумата от всички тези ефекти е повишаването на добива семе с 8 до 12 %.
ЦАРЕВИЦА
Царевицата е културата, която може да реализира най-високите абсолютни добиви от всички полски култури. Нейните изисквания към макроелементите са наистина много високи (фигура 1). Растението трябва да образува голяма биомаса, за да може да реализира висок добив от зърно. Едностранчивото азотно торене, което преобладава при отглеждането ѝ, влияе както положително, така и отрицателно на културата. Високите нива на азот, който е необходим за достигане на висок добив, предизвиква известния цинков дефицит. Балансираното торене (NPK) е инструментът в ръцете на фермера, който се нарича „добра земеделска практика”. При положение че масово се прилагат символични количества PK с азота при царевицата, за да се постигне висок добив, е наложително да се прилагат листни торове. TRAINER е биостимулатор от ново поколение, чиято функция е да регулира така жизнените процеси, че да осигурява по-висок добив, на фона на основното торене. Неговата ефективност при царевицата е различна в зависимост от това, кога се прилага. При употреба на TRAINER в доза от 300 мл/дка, 2-3 дни след третиране с хербицид се постига ефективна регулация на всички жизнени процеси за преодоляване на стреса, породен от него. Пръскането може да бъде направено и самостоятелно до фаза 10 лист, със същата доза от 300 мл/дка. Третирането на царевицата с TRAINER, независимо от срока на употреба, увеличава добива с 8-10%. Видимият ефект на биостимулатора върху добива е формиране на еднакви по големина и степен на озърняване кочани с по-висока едрина и плътност на зърното в тях.
По какъв начин въздейства листният тор TRAINER и кои са съществените му различия от останалите листни торове?
Първа съществена разлика: Напълно растителен продукт, добиван от семената на бобови култури. В него има 31% органично вещество, в това число 5% органичен азот, всички полезни растителни аминокиселини и пептидни сегменти с различен брой аминокиселини в тях.
Втора съществена разлика: TRAINER е единственият биостимулатор, който притежава хормони, предизвикващи образуване на мощна и силно разклонена коренова система веднага след третиране. От своя страна тя осигурява допълнително и продължително предимство на третираните растения в процесите на техния растеж, развитие и здравен статус.
Трета съществена разлика: Уникалната комбинация от полезни вещества в него предизвикват бързо мощно и продължително въздействие върху всички органи на растението, без изключение.
Четвърта съществена разлика: Органичните вещества в TRAINER представляват уникална комбинация, напълно разпознаваема за растенията, която влияние положително върху всички възможни биохимични, морфологични и физиологични процеси на растеж и развитие.
Пета съществена разлика: Комбинацията от растителни съставки гарантира продължително регулиране на протичането на процесите на растеж и развитие чрез органичното вещество и азота, толерантността към стрес чрез хормоните, повишена имунна система чрез растежните регулатори и изключително бърз и активен биосинтез на тъкани и органи на растението.
Шеста съществена разлика: Неговите съставки проникват бързо и се придвижват във всички растителни органи, като участват активно в метаболизма на растенията чрез активен пренос на макроелементите (N, P, K, S, Ca, Mg), микроелементите (Fe, Mn, Zn, Mo, B), ензимите, катализаторите и други важни вещества в потока корен-стъбло-листа-цветове-плодове-семена.
Седма съществена разлика: Наличието на растежни регулатори в него осигуряват продължителна и динамична регулация на процесите на растеж, развитие, опрашване и оплождане, пряко свързани с продуктивността. Те контролират енергийно физиологичните процеси на фотосинтеза, дишане, терморегулация и изпарение, всички свързани пряко с периодите на стрес (висока температура, воден дефицит), характерни за вегетацията на културите през всеки сезон.
Цената на TRAINER, напълно съпоставима с голяма част от тази на листните торове, но неговото положително влияние върху добива е гарантирано. Тази гаранция е свързана с препоръчителните дози на приложение. Оптималната доза за третиране на посевите с TRAINER за слънчогледа са 200 мл/дка (след хербицида) и 300 мл/дка, самостоятелно, а при царевицата е 300 мл/дка, независимо от начина и от времето на приложение. И при двете култури технологично е правилно (в случай на намалено основно торене) той да се прилага два пъти (първо след хербицида и второ 8-10 лист) в същите дози. При двукратното прилагане ефектът на TRAINER върху добива на двете култури се увеличава допълнително, в сравнение с еднократното му приложение.
Проф. дсн. Николай Ценов
Д-р Тодор Губатов

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини