Пише се най-накрая закон за браншовите организации

Той ще е част от Стратегическия план и фермерските обединения имат още два дни да дадат мнението си по консултационния документ

Браншовите организации, които в момента съществуват у нас и са многобройни, но не са „облечени“ в никакъв закон, имат още два дни – до 17 юни, за да подадат становищата си по оценката на въздействие на бъдещия закон.

За целта трябва да попълнят въпросника, пуснат от МЗм за оценка на въздействието на проектозакона за браншовите организации в България.

Министерството на земеделието организира обществената консултация в съответствие с наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействие и казва, че след това ще има и обществено обсъждане по готовите текстове.

Законопроектът има за цел да уреди функционирането на национално представените браншови организации в съответствие с правилата за тяхното национално, регионално или областно представителство, като част от Стратегическия план на България.

Регулирането на дейността на представителните браншови организации в България ще бъде хармонизирано с националното законодателство и с изискванията на нормативните актове на ЕС, които се отнасят до функционирането на обединенията на земеделските стопани и правата на членуващите в тях земеделски производители.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини