Доклад на ЕК окончателно спука балона на ПП за Капитан Андреево (обновена)

Служителите на ЕК посочват нарушенията, които са констатирани по време на проверката

Одитен доклад на Европейската комисия за периода 6-9 юли 2022 г. на ГКПП „ Капитан Андреево” разби на пух и прах действията на кабинета „Петков” по отношение на опорката за въведения там така наречен “перфектен ред на работа”.

Извънредният одитен доклад е извършен съгласно общите разпоредби на правото на ЕС след множество сигнали до Еврокомисията за закононарушенията които се случват на ГКПП след встъпването в длъжност на “борците срещу корупцията” Христанов и Даскалов и вследствие на получената от службите на Комисията информация, че официалният контрол не се извършва в съответствие с правото на Съюза като оценката касае моментното състояние на граничния контрол към датата на одита!

Седем месеца след встъпването в длъжност като шеф на БАБХ на Христо Даскалов, всички неистини изречени от него и шефа му, застрашил живота на много хора с опасно и нагло шофиране в Кресненското дефиле бивш зам. министър на земеделието Христанов, биват безапелационно разбити: в доклада на ЕК ясно се оценява състоянието на “тотално реформирания” граничен контрол като европейският одитиращ орган казва следното: „Предвид значителните структурни, процедурни и оперативни несъответствия, наблюдавани по време на настоящия одит, българските органи НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ да гарантират, че съответното законодателство на ЕС се прилага правилно по отношение на официалния контрол на стоки, въвеждани в ЕС чрез ГКПП „Капитан Андреево”, и НЕ МОГАТ да предоставят гаранции, че тези стоки са в съответствие с правилата на ЕС”, се посочва в доклада.

Служителите на ЕК посочват нарушенията, които са констатирани по време на проверката.

„Съгласно данните от TRACES-NT за първите шест месеца на 2022 г. компетентните органи на ГКПП Капитан Андреево не са потвърдили пристигането и съответствието на приблизително 25 % от транзитните пратки, когато този ГКПП е посочен като изходен ГКП. Това не е в съответствие с член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2019/2124 и член 40, параграф 2, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2019/1715”, констатират проверяващите.

По време на посещението на пункта одитният екип е установил, че официалният ветеринарен лекар не е извършил проверка за идентичност на пратка от стоки от животински произход, разрешена за транзит.

„Освен това компетентните органи на ГКП не са пломбирали транспортното средство, напускащо ГКП, което не е в съответствие с член 19, буква г) от Регламент (ЕС) 2019/2124”, се посочва в доклада на ЕК.

„От данните в TRACES-NT 121 живи животни са влезли в ЕС през първите шест месеца на 2022 г. чрез ГКПП Капитан Андреево. През периода на одита в този ГКПП не са били въведени такива пратки и поради това одитният екип не е бил в състояние да наблюдава официалния контрол по този аспект”, става ясно още от документа.

Одитният екип също така отбеляза, че служителите на БАБХ не са предприели последващи действия по пратки, за които не са получили потвърждение за пристигане на контролния пункт. Това не е в съответствие с изискванията, определени в член 6, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията. „БАБХ не можа да обясни ниската честота на физическите проверки, включително лабораторните изследвания, на пратки с някои други стоки от неживотински произход, подлежащи на временно засилване на контрола в ГКПП”, пише още в доклада.

„Одитният екип установи, че две проби от всяка партида пратки в едно транспортно средство са представени в две каси, поставени върху палетите в задната част на транспортното средство. Не е ясно кой предварително е поставил тези проби или дали те са били представителни за въпросните партиди и са избрани на случаен принцип от длъжностните лица. Като се има предвид големият брой пратки, преминаващи през ГКПП Капитан Андреево, такова представяне може да означава, че пробите може да не са представителни или да не са били избрани на случаен принцип”, посочват инспекторите.

„Въпреки че прилагането на посочените честоти за контрол подлежи на надзор и координация от страна на отдел „Граничен контрол“, и лично от Даскалов като директор на агенцията, който периодично изисква данни от отделните ГКПП за съставяне на обзорни доклади, БАБХ не е могла да докаже, че в хода на надзора си е установила несъответствията в действителната спрямо законово изискваната минимална честота на проверките или, ако е установена, е предприела коригиращи действия.

БАБХ предостави документни доказателства за задържането на пратки, когато е необходимо, до получаване на резултатите от лабораторния анализ на пробите, взети от пратки стоки от животински и неживотински произход. Пратките се задържат в ГКП в транспортното средство. Одитният екип установи, че има ограничено пространство за паркиране на превозните средства в района на ГКПП. Освен това в ГКПП липсват подходящи съоръжения за съхранение и в непосредствена близост до него не е имало търговски склад. Ограниченото пространство за паркиране е допринесло за значително претоварване на движението и е възпрепятствало гладкото функциониране на официалния контрол. Това не е в съответствие с член 64, параграф 3, букви б), в), г) и д) от РОК.

За пратките, които са подложени на лабораторни изследвания, са взети решения относно тяхната съдба, когато резултатите от лабораторните изследвания са били на разположение. Одитният екип отбеляза, че на някои пратки е разрешено да влязат в ЕС, когато са тествани чрез аналитични методи, които не попадат в обхвата на акредитацията на съответните лаборатории”, пише още в доклада на проверяващите.

Констатациите в одитния доклад на Еврокомисията разбиват на пух и прах твърденията на БАБХ за неизследване на пробите и незаконни действия от страна на акредитираната лаборатория на пункта, а напротив – като сериозна забележка е отбелязано, че трябва да се осигури достъп до официалния лабораторен контрол и на други частни акредитирани лаборатории освен държавната , която освен че е референтна, също така и няма капацитет да поеме голямото натоварване от ГКПП.

Именно такава е организацията на официалния контрол във всички страни на ЕС – официалния контрол се извършва 95% от частни акредитирани лаборатории, а държавните органи контролират дейността им.

По този начин, заемайки изцяло с граничен контрол капацитета на Държавната лаборатория, се нарушават редица Държавни мониторинги за които няма капацитет и те не се изпълняват. Като пример тук може да се отбележи че именно Държавната референтна лаборатория е ангажирана с изследването на украинското зърно което залива българския пазар в момента, но там няма капацитет за дори една проба извън граничния контрол който заема 100% от времето на ЦЛХИК. А Изпълнителният директор на агенцията проф. Христо Даскалов не спираше да тръби, че тонове храни с пестициди са влизали у нас през пункта заради лош контрол и след наложените от него и екипа му “реформи” одита от ЕК е убийствен, за разлика от предишните одити, последния от които е през месец януари тази година и констатациите там относно контрола и организацията му са далеч по-добри и позитивни за страната ни.

На частната лаборатория на ГКПП беше насилствено наложено да преустанови дейността си на пункта. Фирмата подаде няколко жалби в съда. Две съдебни инстанции в над 10 определения на различни съдебни състави постановиха че действията по прекратяване на дейността й са незаконни, но въпреки това правителството, не я допусна да извършва функциите за които е акредитирана именно от Държавата.

От изводите на европейските инспектори става ясно, че на Капитан Андреево е предизвикан изкуствено огромен хаос и вероятно беззаконие.

ВАЖНО!

Одит докладите на ЕК – от Генералната й дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE) – констатират ситуация към момента на проверката или в рамките на краткосрочния период, в който се е провела, а не обхващат години, камо ли десетилетие. Друг вид документи са годишните доклади на същата Генерална дирекция за дейностите на всички държавни контролни органи в ЕС относно проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните. Те – както името им показва – са за годишен отчет, но не се спират на всяка една страна членка по отделно (вижте Report from the Commission on the overall operation of official controls carried out in Member States (2019-2020) to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products – Publications Office of the EU (europa.eu)).

ПДокладът на ЕК от 1-5 окт. 2018 (https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDF.cfm…), направо хвали надежността и прозрачността на системата на вътрешни одити в България под ръководството на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), както и отговорния „екип от високо квалифицирани, компетентни и опитни одитори, които са в състояние да извършват всеобхватни одити на системите при високо качество“. Същият доклад заключва с „Независимо от установените незначителни слабости, въведените от БАБХ одитни механизми отговарят на изискванията по член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 [относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните]“.

НЕНАЛИЧНОСТ

Въпросният доклад от началото на юли, за който ПП твърдят, че ЕК е извършила по покана на кабинета Петков за одит на фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“, не е публикуван все още на страницата на DG SANTE. Нека да го видим и прочетем първо. Но той ще се отнася за изследван период в рамките на последния редовен кабинет, т.е. по заявеното дотук – ако данните са толкова лоши – трябва да очакваме да покаже наистина промяна!

За справка, последните 5 публикувани доклада на DG SANTE са за Хърватска, Швеция и Унгария (2022), и Германия х 2 (2021).

(https://ec.europa.eu/…/audits…/audit_reports/index.cfm )

А последните 5 одиторски доклада на DG SANTE специално за България са от:

✔️ Август 2022 (отнасящ се за март 2022): ОЦЕНКА НА ИЗВЪРШВАНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ХИГИЕНАТА НА ФУРАЖИТЕ

✔️ Март 2022 (за май 2021): ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ВНОСА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗДРАВЕТО НА РАСТЕНИЯТА

✔️ Август 2021 (за ноември 2020): ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

✔️ Юли 2021 (за януари 2021): ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ

✔️ Юни 2021 (за периода септ – ноември 2020): ОЦЕНКА НА КОНТРОЛА НА ОСТАТЪЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ЖИВИ ЖИВОТНИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНТРОЛА НА ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

https://ec.europa.eu/…/country_profiles/details.cfm…

Нека се зачетем в последния от горе-изброените като с най-стара давност и от кабинета Борисов 3: „… Като цяло в доклада се заключава, че планирането и изпълнението на вземането на проби и последващите мерки във връзка с несъответстващи на изискванията резултати с малки изключения са в съответствие с изискванията на ЕС и подкрепена с подробна схема за контрол върху употребата на ветеринарни лекарствени продукти, системата в своята цялост обикновено е пригодна за поставените цели. Ефективността на системата за контрол върху остатъчните вещества обаче е компрометирана от редица фактори, свързани с понякога по-малкия от необходимото брой планирани проби, отсъствието на изпитвания за наличието на някои групи вещества, което води до непълно изпълнение, липсата или непълното валидиране на някои аналитични методи и недостатъци във вътрешния контрол на качеството в националната лаборатория. Независимо от тези недостатъци компетентният орган е предоставил гаранции за отстраняването им и по някои точки са били предприети действия още по време на одита…“

Какво констатира ЕК за май 2021 = периодът на преход от „Борисов 3“ към „Янев 1“ (макар че, както е ясно, БАБХ, а не Министерството на земеделието пряко е натоварена с официалния контрол):

„… България разполага със система за контрол на вноса във връзка със здравето на растенията, която в значителна степен съответства на изискванията на ЕС. Планирането на официалния контрол се извършва в сътрудничество с митниците, като целта е да се инспектират повечето растения и растителни продукти, включително евентуалните преносители на латентни болести, растенията, пораждащи нисък или неизвестен фитосанитарен риск, багажът на пътниците и вносът на пощенски и куриерски пратки. С помощта на тези организационни елементи се осигурява високо равнище на фитосанитарна защита, тъй като се извършва официален контрол върху повечето растения и растителни продукти, подлежащи на инспекция, в съответствие с разпоредбите на ЕС.

Съществуват обаче недостатъци при адаптирането на системата за фитосанитарен контрол на вноса с оглед на съобразяването ѝ с изискванията на ЕС. Тези недостатъци включват забавяне при прилагането на процедурите за проверка, неспазване във всички случаи от страна на инспекторите на насоките за инспекция, липса на план за мониторинг на дървения опаковъчен материал, актуализиране на настоящия план за мониторинг на вземането на проби за латентност и прилагане на освобождавания за някои видове внос на малки количества, както и докладване на някои несъответствия. В резултат на това изискванията на регламентите на ЕС не се прилагат в България последователно и цялостно. Тези недостатъци оказват влияние върху ефективността на извършвания контрол, като по този начин се увеличава рискът от въвеждане на регулирани вредители в ЕС…”

Като цяло отново липсва истинска алармираност и в тази констатация.

И последно, докладът за периода 7 – 17 март тази година – в сърцето на управлението на кабинета Петков: „… В България планирането на официалния контрол върху фуражите се основава на риска и е подкрепено от предоставянето на подходящи насоки и процедури от централния компетентен орган, редовното обучение на инспекторите по фуражите и използването на лаборатории, които в по-голямата си част разполагат с аналитични методи, включени в съответните им области на акредитация по EN ISO/IEC 17025, и са надлежно определени.

Въпреки това недостатъците при извършването на официалния контрол — инспекции и последващи действия във връзка с несъответствията, вземането на проби и изпитванията, означават, че компетентният орган не е в състояние да провери надеждно спазването от страна на операторите на много от съответните законодателни изисквания и по този начин тези недостатъци накърняват ефективността на цялата система за официален контрол в този сектор.

По отношение на инспекциите основните проблемни области са свързани с оценката от страна на инспекторите на i) идентифицирането на опасностите от операторите в сектора на фуражите, ii) изпитванията на операторите за кръстосано замърсяване, iii) системите за проследимост на операторите и iv) спазването на изискванията за етикетиране от операторите.

По отношение на вземането на проби липсата на запис на размера на изследваната част от партида, невъзможността на лабораториите да осигурят хомогенност на крайните проби и липсата на яснота дали е приложена корекция за аналитично възстановяване накърняват правната и техническата валидност на пробите и надеждността на решенията, взети въз основа на резултатите…“

Какво се е случило с ръководството на БАБХ през споменатите периоди (особено след май 2021) тук ну се разглежда. Разбира се, тези доклади са все пак по различни под-теми в рамките на безопасността на храните.

Но и така можем да забележим какво излиза:

– Усещате ли как се променя леко тонът на докладите от края на „Борисов“, през „Янев“, към „Петков“?

– И все пак никъде в тези доклади на ЕК не се говори за „съществени нарушения“, както ПП и твърдят.

– Важно е да се помни, докладът от юли тази година ще се отнася за период от управлението на Петков!

БЪЛГАРИЯ НА ФОНА НА ЕС

И сега ВНИМАНИЕ – колко често ЕК прави одиторски доклади на България във връзка с безопасността на храните? – Защото, ако е толкова зле положението в продължение на години, както ПП твърдя, ЕК би трябвало много стриктно и често да следи, докато рисковете за европейските граждани и пазар не бъдат отстранени, нали??

✍️ 2021 г. – на България DG SANTE е направила 2 одита – толкова, колкото на Финландия и Швеция; на Италия 10, на Франция и Полша по 8 (https://ec.europa.eu/…/audits…/audit_map/index.cfm… )

✍️ 2020 г. – за България 3 проверки, колкото на повечето ЕС страни, вкл. Франция, Испания, Полша, Румъния, Австрия… Белгия и Холандия (които пряко засягат „трапезата“ ми…) за съответно с по 4 и 5.

2019 – БГ 7 проверки; Италия 12…

2018 – БГ 5 проверки = колкото Белгия, Швеция, Финландия…; Румъния с 8; Франция, Италия, и Испания съответно с по 10, 11 и 12.

За целия период 2010-2022 (вкл. заапланувани проверки до края на тази година): България – 57, Гърция – 39, Румъния – 65, Холандия – 60, Италия и Испания с по 86…

Нека погледнем докладите за Белгия.Последният доклад от 2021, който оценява мерките за спазване на законодателството за защитени наименования за произход, храни с традиционно специфичен характер и алкохолни напитки, констатира, че координацията между федералните и регионалните компетентни власти е неадекватна, за да осигури системен и базиран на риска пазарен контрол върху изискванията за етикетиране на защитетни наименования за произход, защитени географски указания, храни с традиционно специфичен характер.

Друг доклад от 2020 за оценка на контрола за хуманно отношение към животните при заколване отбелязва, че регионалните компетентни власти не са взели мерки по отношение на забележки на ЕК от предходни доклади по темата.

Пример, насред много други, да покаже, че нарушения има в различни ЕС страни. Иначе нямаше и да го има този одиторски механизъм. Но е важно да се чете степента на сериозност и повторяемост в упреците на ЕК.

Четете внимателно, по възможност и оригинални документи.

Използвани са материали от Мартина Петкова

.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X