Защо за следващата ОСП у нас администрацията се увеличава

Заради повече на брой схеми и мерки в новия период – фонд „Земеделие“ ще нарастне със 130 бройки

Обратно на очакванията – с предстоящото прилагане на ОСП от 1 януари 2023 г. очакваният брой интервенции се увеличава и те ще бъдат със значително по-сложен механизъм на администриране и контрол

Диана Ванчева

Предстои новият Министерски съвет, когато има такъв, да разгледа проектопостановление за изменение и допълнение на устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“.

Необходимостта от изменението и допълнението му се налага заради измененото право на ЕС в областта на Общата селскостопанска политика – ОСП, и съответно приемането на нов Регламент (ЕС) 2021/2115 за установяване на правила за подпомагане по стратегическите планове на държавите членки, които ще бъдат финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

В тази връзка според Министерство на земеделието се налага увеличаване на числеността на служителите в Държавен фонд „Земеделие“, което е установил изготвен задълбочен анализ и преглед на дейностите, функциите и персонала на отделните административни звена. Отчетена е натовареността им чрез количествени и качествени показатели и е направена съпоставка със заетостта им в предходния програмен период.

Така се е стигнало до заключениео, че е необходимо във фонда да се открият още 130 бройки – 66 в Дирекция „Договориране по ПМРСР“, 5 в дирекцията, която оторизира плащанията, 25 – в звено за мониторинг, докладване и оценка, 13 в дирекцията за директни плащания, 9 – в техническия инспекторат и т.н.

Новият увеличен щат се налага заради значителното нарастване на броя на схемите и мерките, които ще се администрират от държавния фонд, както и на очакван нов брой на бенефициентите, обяснява МЗм. Като мотив ведомството добавя и факта, че кандидатстването по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. вече се извършва по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове и сроковете за разглеждане на формулярите за кандидатстване са много по-кратки, а самата процедура по администриране на заявленията е с множество вътрешни процедури и срокове и налага бързина и по-висока административна натовареност.

Какво по-конкретно ще става

При предстоящото прилагане на ОСП от 1 януари 2023 г. очакваният брой интервенции, които ще бъдат прилагани от дирекцията за селскостопански пазарни механизми се увеличава и се предвижда повишаване на броя на секторите, които ще бъдат подпомагани Към сектора на плодовете и зеленчуците се добавя и този на млякото и млечните продукти. Тъй като всяка подпомагана дейност е предвидено да бъде отделна интервенция, а сроковете, заложени в приложимото законодателство са изключително кратки и трябва да се поберат в рамките на една и съща финансова година, работата се увеличава, констатира МЗм.

Необходимо се оказвало и увеличаването на числеността на щатните бройки в техническия инспекторат, който ще е по-натоварен от 2023 г. с оценката на качеството на системата за мониторинг на площ и системата за заявяване на площи като част от Интегрираната система за администриране и контрол – ИСАК. От 1 януари 2023 г. се поражда ангажимент да се извършват проверки на място или чрез анализ на изображения от същата календарна година.

И в дирекцията за директни плащания се отваряла повече работа от 2023 г., тъй като заявленията за подпомагане през 2022 г. са се увеличили с 125% спрямо периода 2007-2013 г., а прилаганите мерки от 12 са станали 27. Въпреки че администрирането на подаваните заявления за директни плащания в голяма степен е автоматизирано през ИСАК, има дейности, които ангажират човешки потенциал, твърди МЗм. С предстоящото прилагане на ОСП от 1 януари 2023 г. очакваният брой интервенции се увеличава на 56 броя и според МЗм те се характеризират със

значително по-сложен механизъм на администриране и контрол

Извършеният анализ показал необходимост и от увеличаване на щатния брой на служителите, които работят по краткосрочните схеми за подпомагане. Защото за 2021 г. са извършени плащания по близо 47 хиляди заявления за държавно подпомагане, а към настоящия момент те са станали близо 49 хиляди, като до края на годината се очаква и нов прием на допълнителни 40 хиляди заявления – за преодоляване на негативното икономическо въздействие на войната в Украйна с бюджет 426 млн. лв. Така наред с утвърдения към момента бюджет по краткосрочни схеми от 304, 5 млн. лв. и с допълнително осигурените 444, 7 млн. лв., дирекцията ще управлява близо 750 млн. лв., което се равнява на общо разплатения ресурс за предходните 4 години. През 2023 г. планираният бюджет за краткосрочни схеми за подпомагане запазва ръста си от близо 476 млн. лв.

МЗМ смята, че се налага и откриването на нова дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“ с 25 бройки, която ще поеме допълнителни функции, свързани със създаването на Системата за мониторинг на площ, която всяка държава членка трябва да започне да прилага от 1 януари 2023 г. Системата за мониторинг на площите ще е функционална част от ИСАК, но с различни функции и с ежегодни административни проверки на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане. Тази нова дирекция ще отговаря основно за редовното и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики чрез географски цифрови данни и данни от спътниците Сентинел по програма „Коперник“ или други данни с еквивалентна стойност. Тя ще е част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Дирекцията ще отговаря за регистрирането и съхранението на ключова информация по изпълнението на Стратегическия план, което налага назначаване на висококвалифициран персонал в областта на географските информационни системи, дистанционните изследвания, статистиката, анализа, работа с големи масиви данни, финансите, програмирането. Екипът ще обработва и предоставя всички изчерпателни и достоверни данни по изпълнение на целите на новата ОСП.

Вътрешното преструктуриране предвижда закриването на дирекция „Противодействие на измамите“ и създаването на нова дирекция „Специализирани проверки и последващ контрол“ със 17 щатни бройки, която ще отговаря за превенцията на всякакви действия или бездействия, несъвместими с принципите на законност, отговорност, отчетност, предвидимост, обективност и безпристрастност.

Налага се и преструктурирането и увеличаването на щата на ключовото звено ИСАК на 42 щатни бройки и преобразуването му в дирекция „Интегрирани информационни системи“, казва МЗм.

Колко ще струва административната реформа

За реформата ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за допълнителните щатни бройки за 2023 г. и следващите години.

Необходимите финансови средства за 2023 г. са 11 500 000 лв., в т.ч. разходи за персонал – 7 500 000 лв., разходи за издръжка – 1 400 000 лв. и капиталови разходи – 2 600 000 лв.

Необходимите финансови средства за 2024 г. ще са 8 900 000 лв., в т.ч за издръжка – 1 400 000 лв.

Увеличението на щатната численост на ДФЗ ще става за сметка на намаление на числеността на регионалните дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите, а увеличението на разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. и следващите, ще се осигурява за сметка на централния бюджет.

…В заключение – разбираемо е , че администрацията има своето право да воюва, за да се възпроизвежда и умножава, което винаги става с мотива, че работата й се увеличава. Но нали се твърдеше, че новата ОСП ще е съпроводена с по-малко администриране, бюрокрация, контрол и разходи, а то какво стана?

Сега, до 17 октомври т.г. всеки един аграрен бранш, вместо да реши да се възмущава или съмнява дали този допълнителен административен капацитет ще допринесе за ускоряване на сроковете и улесняване на работата, има възможност да внесе своите предложения и становища относно изготвения проект. И да даде идеи за увеличаване на потенциала за усвояване на бюджета по прилаганите схеми и мерки в новата ОСП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X