Стопанства, които практикуват устойчиво и въглеродно земеделие, вероятно няма да зависят от тавани в плащанията

На последното заседание на Тематичната работна група по Стратегическия план, на което са разглеждани някои важни интервенции, свързани със Зелената архитектура, е решено в случаите, когато подпомагането се дава за отглеждане на сортове, устойчиви към климатични промени, горната граница (така наречените тавани на плащанията) да се определят всяка година, а не да бъдат фиксирани, както беше записано в предишния проект на стратегическия план.

При използването на култури и сортове, приспособени към климата, ще се подържа добър баланс на запасеност на почвите с органично вещество, каквато е специфичната цел 5 от плана, ориентирана към „Насърчаване на устойчиво развитие и ефикасно управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химически вещества”.

Ангажиментите по изпълнение на тази интервенция ще се прилагат за пет години. Въвеждането на устойчиви култури и сортове може да подобри съхранението на водорода в почвата чрез ускоряване на атмосферното поглъщане на въглерод, да се осигурява устойчива продукция и да допринесе за намаляване на загубите в добива и качеството в екстремни години, поради различията в адаптивността им. Различните региони в страната се нуждаят от култури и сортове, адаптирани към различни стресови фактори. Видовете и сортовете, отглеждани, за да се противопоставят на промените в климатичните условия, биха могли да бъдат една от най-ефективните стратегия за адаптиране към изменението на климата.

Чрез интервенцията ще се подпомагат отглеждането на сортове, развити с цел устойчивост при специфични климтични условия (от видовете зърнено-житни култури и слънчоглед) чрез утвърдените практики за интегрирано управление на вредителите.

Ангажиментът основно е свързан с инициативи в областта на околната среда и климата, и по – конкретно:

– Смекчаване на изменението на климата, включително намалението на емисиите от парникови газове от земеделски практики, както и поддържането на съществуващите места за съхранение на въглерод и повишаване на секвестирането на въглерод;

-Приспособяване към изменението на климата, включително действия за подобряване на устойчивостта на системите за производство на храни и разнообразието на растения за по-силна устойчивост към болести и изменението на климата;

-Опазване или подобряване на качеството на водите и намаляване на натиска върху водните ресурси;

-Предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, повишаване на почвеното плодородие, въвеждане на щадящи обработки и управление на хранителните вещества;

-Повишаване на устойчивостта на отглежданите растения, което води до намаляване на количествата използвани продукти за растителна защита.

-Устойчиво използване на пестициди: дял от използваната земеделска площ (ИЗП).

Когато сумата по подадените заявления за подпомагане за направления, дейности от интервенцията надвишава планираните и разполагаемите средства, ще се използват критерии за подбор на заявленията. В случай, че се прилагат критерии за подбор, тези критерии следва да се основават само на въпроси, свързани с околната среда и климата.

Освен това, за да се спази бюджетния пакет, горната граница (таван) за стопанство може да се определи ежегодно. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран. Ще бъдат подкрепяни земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК. Подпомагането е за земеделските площи, регистрирани в ИСАК, които отговарят на определението за допустим хектар;

Земеделските стопани отглеждат сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия от видовете: зърнено-житни култури и слънчоглед в съответствие с изискванията на интегрираното производство, регламентирани в Наредба № 9 от 26 февруари 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство. Списък със сортовете се утвърждава (и актуализира при необходимост) в националното законодателство;

Земеделски стопани, стопанисващи земеделски площи, за които имат регистрирано валидно правно основание;

Минималният размер на подпомагане по интервенцията е от минимум 1 ха, или 10 декара, максималният размер на подпомагането по интервенцията е до 300 ха, или 3 хил. дка.

Ангажиментът включва:

– Земеделските стопани трябва да притежават и предоставят официален документ за закупуване на посевния материал, използван за засяване за стопанската година;

– Сортовете, подпомагани по направлението, са различни от застрашени от изчезване местни сортове;

– Земеделският стопанин е регистриран, че извършва интегрирано производство на растения и растителни продукти в БАБХ;

– Земеделското стопанство подлежи на контрол върху извършването на интегрирано производство на растения и растителни продукти;

– По време на изпълнявания ангажимент върху площите, за които има агроекологичен ангажимент, земеделските стопани, нямат право да извършват друг вид производство, съгласно чл. 11, ал. 5 от Закона за защита на растенията;

Земеделските стопани поддържат земята чрез щадящи обработки, като задължително има поне една обработка съгласно ДЗЕС 6;

– Земеделските стопани водят документация за осъществяване на дейностите, съгласно утвърдените образци на заявления, уведомления, протоколи, декларации, дневници и други и спазват задължителни указания на изпълнителния директор на БАБХ;

За да се спази бюджетният пакет, горната граница (таван) за стопанство може да се определи ежегодно. Тя ще бъде приложена към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран. Алгоритъмът за изчисляване на компенсаторното подпомагане е на база пропуснатите ползи и направените допълнителни разходи.

Изчисленията на размера на подпомагане ще зависи от брутния приход – получените приходи от реализация на продукцията; добива –  усреднени добиви за групата култури и средната цена при реализация на продукцията;

Увеличени разходи за сортови семена – разликата в цените на стандартния посевния материал и този, приспособен към почвено-климатичните условия и интегрирана биозащита.

В случай на изменения в съответните задължителни стандарти, изисквания или задължения, посочени в чл.70 от РСП, които поетите задължения трябва да надхвърлят, или за да се гарантира спазването разпоредбите на буква г) на същия параграф се предоставя възможност за преразглеждане, за да се гарантира адаптиране на ангажиментите. Когато тези корекции не бъдат приети от бенефициента, ангажиментът отпада и не се изисква възстановяване на средства по отношение на периода, през който е изпълняван ангажиментът, гласят още промените.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X