Диплома от два университета – вече е възможна!

Агрономически факултет на Лесотехнически университет обявява прием в три нови магистърски програми – „Прецизно земеделие“, „Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“ и „Устойчиво производство на фуражни култури“

Разговаряме с проф.Румен Томов, декан на Агрономически факултет към Лесотехнически университет

Какъв е отговорът на Агрономически факултет на съвременните предизвикателствата пред агрономическото образование?

В отговор на новите потребности на пазара на труда в областта на земеделието по отношение на неговата екологизация и дигиталлизация Агрономически факултет стартира учебната 2022/2023 с три нови магистърски програми, разработени в рамките проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Каква е спецификата на новите магистърски програми?

Новите магистърски програми са съвместни с други висши училища, обединявайки техния преподавателския капацитет и материалната база с оглед предоставянето на висококачествено обучение на студентите. Обучението е в редовна и задочна форма, държавна поръчка и платено обучение в следните магистърски програми:

Прецизно земеделие“ е съвместна с Технически университет – Габрово и осигурява подготовка на интердисциплинарни специалисти с компетенции в земеделието и комуникационната техника, способни да прилагат съвременните технологии в прецизното земеделие. Обучението през първи семестър е в София, а през втория в Габрово.

Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“. Програмата е съвместна с Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ и осигурява подготовка на специалисти способни да прилагат растителнозащитни мероприятия в отговор на принципите на Зелената сделка. Цялото обучение се провежда в София.

Устойчиво производство на фуражни култури“ Програмата е съвместна с Тракийския университет – Стара Загора и осигурява подготовка на специалисти със задълбочени знания и умения областта на фуражното производство и качеството на фуражите. Обучението през първи семестър е в Стара Загора, а през втория в София.

Кой и кога може да кандидатства?

За магистърските програми „Прецизно земеделие“ и „Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“, за обучение в държавна поръчка, могат да кандидатстват бакалаври, завършили професионално направление Растениевъдство или Растителна защита. Приемът се извършва онлайн или на място в Лесотехнически университет до 13.10.2022 г., а обучението стартира на 17.10.2022 г. Приемът за магистърска програма „Устойчиво производство на фуражни култури“ се извършва от Тракийския университет – Стара Загора. Завършилите друго професионално направление преминават подготвително обучение.

За повече информация и записване: в Лесотехнически университет: https://ltu.bg/bg/прием, на страницата на Агрономически факултет, тел. 0888 686 200, 02 868 86 32, както и на страницата на Тракийски университет – Стара Загора.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X