МЗм публикува за обществено обсъждане проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

Сспоред проектозакона за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, в страната трябва да има областни, регионални и нацинална браншова структура, които да имат следните права.

Да имат право да участват с представители и становища в работата на консултативни съвети, комисии и работни групи към органите на изпълнителната власт и местната администрация, когато такова участие се допуска по силата на нормативен или административен акт;

Да разработват и/или участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитие на съответния бранш и съдействат за тяхното изпълнение и да представят пред държавните органи изготвените от тях предложения, които са в интерес на развитието на съответния сектор;

Да изготвят годишни доклади за състоянието на сектора и подготвят стратегии за развитието му, които предоставят на компетентните държавни органи;

Да дават подкрепа на своите членове за преодоляване на административната тежест и дигитално базирани услуги, съвети, обмен на информация и знания, както и съдейства при подготовка и подаване на документи, свързани с подпомагане, очертаване на парцели, заявки за подпомагане и плащане, отговаряне на екологични изисквания и др.;

Да разработват и дават становища при изготвянето на проекти на нормативни актове в сектора, изготвят становища и препоръки по действащи такива и предоставят информация при разработването на проекти на рамкови позиции и по въпроси, в интерес на развитието на съответния сектор, поставени или обсъждани от европейските и националните институции;

Да съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез предоставяне на услуги, подпомагане установяването на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;

Да набират и предоставят стопанска и друга информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;

Да организират и провеждат професионално обучение съобразно действащата нормативна уредба;

Да участват в разработването на стандарти и технически изисквания към продуктите и услугите в бранша, който е от тяхната компетентност;

Да разработват браншови стандарти, ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики и дават предписания в бранша за добра производствена практика.

Да сътрудничат със сродни организации в страната и чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;

Да участват в национални и международни проекти и програми;

Да съдействат на членовете при регистриране на търговски марки;

Да могат да регистрират и да съдействат на членовете за регистриране на защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и Наредба № 5 от 2019 г.;

Със закона се цели да бъде създаден и публичен регистър, подържан от Министерство на земеделието, чрез който да бъдат видими представителните браншови организации, членовете, които те представляват, яснота, кои земеделски браншове с каква представителност са в съответствие с Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови организации, част от Стратегическия план на Република България, което определя потребността от създаване на законова рамка.

При областно представителната браншова организация в различните браншове са въведени критерии за определяне на представителност на сектори „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Преработка на селскостопански продукти“. Критериите се свеждат най – общо до минимален брой членове за съответната област и процентно съотношение на представителност спрямо официално регистрираните производители или преработватели на даден селскостопански продукт за съответната област. Предвидени са и варианти, в случай че производителите или преработвателите на селскостопански продукти не отговарят на нито едно от горепосочените изисквания поради териториални или други специфики на конкретния продукт, също да могат да образуват областно представителна браншова организация от най-малко 7 члена, които имат регистриран или одобрен обект за производство и/или преработка по Закона за храните и по Закона за фуражите за съответния бранш.

С пълния текст може да се запознаете ТУК

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X