Комисията по земеделие в НС прие предложение за промени в Стратегическия план за земеделие

Комисията по земеделие в НС единодушно прие предложение за промени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., което ще бъде изпратено до министър Явор Гечев.

Комисията предлага на министъра до 31 януари 2023 г. да предприеме действия за изменение на Стратегическия план пред Европейската комисия, като решението ще бъде изпратено още този петък.Тези промени включват реална подкрепа за производителите на плодове, зеленчуци и животновъдство.

Промените, които се предлагат са:

По интервенция І.В.2 – Еко схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура, която е с общ бюджет от 171 925 590 Е и планирани 57 650 ха. Подпомагането на хектар е най-високото, от която и да е друга интервенция с размер от 2982 евро/ха/ по направленията:

І.B.2_Еко-02_03 – Еко схема 02_Екологична инфраструктура_Постоянно затревени площи

I.B.2_Еко-02_02 – Еко схема 02_Екологична инфраструктура_Трайни насаждения

I.B.2_Еко-02_01 – Еко схема 02_Екологична инфраструктура_обработваеми земи_площи и дейности над ДЗЕС 8

I.B.2_Еко-02_04 – Еко схема 02_Екологична инфраструктура_обработваеми земи -дейности над ДЗЕС 8

От Комисията предлагат да се заличат отделните направления на интервенцията /ландшафтните елементи на екологичната инфраструктура са еднакви/ и да се намали бюджетът й до 5 004 020 евро. Мотивите ни са, че няма каквото й да е било настъпило събитие, което да обоснове 35 пъти увеличение /и до сега тази инфраструктура се плащаше по около 12 лв /дка/ на компенсаторна ставка за поддържане на екологична инфраструктура, при условие, че по други еко схеми на Стратегическия план ставките на земеделските стопани са намалени с над 30%.

Предлага се да се заличи интервенция I.В.7. – Еко схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми с общ планиран бюджет 29 564 650 евро. Това е познатата порочна практика до 2016 г. за очертаване за подкрепа по ДПП на т. нар. „дивечови ниви“ най-вече от ловни концесионери или ползватели на ловни полета. С нищо няма да се промени нито поддържането, нито биоразнообразието. Тези дейности са задължение на лицата, наели такива територии. Само за сравнение – по други еко схеми по други еко схеми за други стопани, които произвеждат продукция ставките са два пъти по-ниски.

По интервенция I.В.3. – Еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване с планиран бюджет от 143 377 884 евро предлагаме да се увеличи бюджетът с 43 013 365 евро и да се увеличат единичните ставки средно с 30%. Бюджетът може да се вземе от намалението на бюджетите по интервенции І.В.2 и І.В.7. Да се включи в условията за допустимост при заявяване на постоянно затревени площи наличие на животинска единица /ЖЕ/ за заявен ха при норма 1 ЖЕ/ха.

По интервенция І.В.4. – Екосхема за намаляване използването на пестициди с бюджет за периода 173 757 912 евро по следните направления:

1. I.B.4_Еко-04_01 – Еко схема 04_Пестициди ограничение_обработваеми земи с бюджет 127 599 913 евро

2. I.B.4_Еко-04_02 – Еко схема 04_Пестициди ограничения_трайни насаждения с общ бюджет 43 218 000 евро

3. I.B.4_Еко-04_03 – Еко схема 04_Пестициди ограничения_постоянно затревени площи с общ бюджет 2 940 000 евро

Комисията предлага да се увеличи бюджетът по направление I.B.4_Еко-04_02 и I.B.4_Еко-04_03, като средства могат да се вземат от намалението на бюджетите по интервенции І.В.2 и І.В.7. Да се коригират задълженията по условията за намаляването на употребата на препарати за растителна защита за всички направления, така че да са равнопоставени отделните видове селскостопански дейности относно задълженията за участие по тази интервенция, както и да се включи в условията за допустимост при I.B.4_Еко-04_02 – Еко схема 04_Пестициди ограничения_ постоянно затревени площи наличие на ЖЕ за заявен ха при норма 1 ЖЕ/ха.

По интервенция І.В.5. – Еко схема за екологично поддържане на трайните насаждения с общ бюджет 37 419 000 евро:

I.B.5_Еко-05_01 – Еко схема 05_Екологични трайни насаждения_Междуредия: планирана ставка 114,53 евро/ха

I.B.5_Еко-05_02 – Еко схема 05_Екологични трайни насаждения_Ивици по краищата с планирана ставка 61,20 евро/ха

Да се увеличи бюджетът по I.B.5_Еко-05_01 с 31 161 000 евро, като планираната единична ставка ще възлиза на 218,4 евро/ха. Бюджетът да се вземе от намалението на бюджетите по интервенции І.В.2 и І.В.7. Ставката за същите дейности в миналия програмен период е с 37% по-висока от планираната в Стратегическия план. Липсва каквато и да е обосновка за намаление за извършването на едни и същи задължения при това за 7 години. Нещо повече, най-логичното е тази компенсационна ставка да бъде актуализирана с инфлацията, а не да бъде намалявана.

По интервенция – І.В.6. Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с общ бюджет 109 747 600 евро, Комисията предлага да се увеличи бюджетът със 75 523 875 евро. Средства да се вземат от намалението на бюджетите по интервенции І.В.2 и І.В.7. Сравнителният анализ показва намаление на ставката с близо 40% от досега прилаганата.

По интервенция -I.В.8 Еко схема за разнообразяване на отглежданите култури Комисията предлага да се включат в допустимостта на кандидатите и тези, които обработват трайни насаждения. Това е нова мярка в сравнение с предходни програмни периоди. Бюджетът е най-голям в първи стълб, планираните площи за подкрепа по екосхемата са 3 017 060 ха, за които са предвидени 319 797 080 евро.

По интервенция „Обвързано с производството подпомагане на доходите“ КЗХ предлага на министъра по всички видове интервенции да се приложи модулацията в плащането според заявените обеми. Това е инструмент за подкрепа на малките стопани. В настоящия СПРЗСР модулацията не се прилага във всички интервенции. Всички анализи показват необходимостта от целенасочена подкрепа на малките стопани.

По І.Б.11. – Обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове да се въведе в условията за допустимост изискване насаждението да е в амортизационния си срок. Идентифициран е проблем, на който не е отговорено в условната част на допустимостта. Ще се изключат насаждения, които не се отглеждат за добив, а за субсидии, и отдавна са изгубили производствения си потенциал;

По І.Б.11-1 – За сливи и десертно грозде да се изключат джанките и да се направи адекватно съотношение в размера на подкрепата спрямо основната група плодове.

По I.Б.16 – Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте да се изравнят условията за участие в интервенцията на производителите и на трите вида култури, респ. за производителите на картофи за нишесте да се изисква документ за сертифициран посадъчен материал по конкретна сортова структура на картофите за нишесте. Да се намали бюджетът спрямо реално планиране на производство на картофи за нишесте предвид, че в България такова производство няма, нито има производствена мощност за преработка на картофи за нишесте. Остатъчният бюджет да се прехвърли в интервенцията за плодове. За производителите на картофи в България (над 2000 земеделски стопани) да се предвиди заместваща ежегодна държавна помощ по примера на други сектори.

По I.Б.17 – Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство да се диференцират ставките /единичните плащания на ха/ за оранжерийно производство на отопляеми и неотопляеми оранжерии. Отопляемите оранжерии са целогодишно заети, и се отглеждат поне две култури при зеленчуците. Производствените разходи, в това число тези за отопление, са в пъти по-високи от разходите в неотопляеми оранжерии. Поради целогодишната заетост на отопляемите оранжерии разходите за труд също са в пъти по-високи. Няма каквито и да е аргументи подходът за двата типа оранжерии да е унифициран.

Промените, които предлага Комисията по земеделие в част 6.2.3 Развитие на селските райони ENVCLIM (70) Задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението по интервенция II.А.11.- Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт да се изменят условията на прилагане, като да отпадне задължението за продажба на продукта само на пазар по ЗСБТ и да се регламентират анализите и лабораторните проби на единица обем, след което се актуализира единичната ставка.

По интервенция II.А.2. – Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – да се увеличи бюджетът с реално необходимите разходи за изпълнение на условията по интервенцията. Бюджетът да се осигури от намаление на бюджета на интервенция II.И.1. – Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет. Да се изменят условията относно възможността допустими за кандидатстване по интервенцията да са и биологичните производители, заявили подкрепа по Биологично животновъдство по чл. 31 и чл. 70 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Във всяка интервенция по СПРЗСР 2023-2027 г., където се подкрепят постоянно затревени площи, без значение за какви задължения, в определението за дейността на кандидата земеделски стопанин да се включи задължение за наличие на ЖЕ в съотношение 1 ЖЕ, налична за един заявен хектар.

Мотивите за предложените промени са заради липсата на обществено обсъждане, вкл. непубликуването му нито на страницата на Министерството на земеделието, нито на www.strategy.bg преди изпращането му до Европейската комисия, заради големия брой възражения от неправителствени организации относно разпределението на бюджетите, условията за кандидатстване и адекватността на изчисленията на компенсаторните ставки.

От Комисията по земеделие в НС се надяват министърът да предприеме спешни мерки за промяна на Стратегическия план и да отговори на подкрепата на всички политически партии и очакванията на браншовите организации, и след промените да започне кампанията за Директни плащания за 2023 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X