Лесотехническият университет отпразнува 70 години

Лесотехнически университет (ЛТУ) – „Зеленият университет на България“, осигуряващ кадри за целия спектър от професии свързани с управлението и използването на природните ресурси в горското стопанство, селското стопанство и градската среда.
Тържественото честване на 70 годишният юбилей на Лесотехнически университет като самостоятелно висше училище събра над 1000 гости, свързани по един или друг начин с гората, земеделието, градската среда и природата като цяло в зала 6 на НДК. Университетът получи множество поздравителни адреси от редица сектори, в това число от Президента на Република България Румен Радев, Министъра на земеделието Явор Гечев, председателя на съвета на ректорите акад. Лъчезар Трайков и други.
Какво е обаче мястото на Агрономически факултет в рамките на Лесотехнически университет, попитахме проф. д-р Румен Томов, Декан на Агрономически факултет
Агрономическият факултет (АФ) на ЛТУ е приемник на Агрономическия факултет, основан през 1921 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, с който се поставя началото на висшето земеделско образование в България. Шестнадесет години след преместването на обучението на студентите по земеделие от гр. София в гр. Пловдив, на 14.09.1994 г., Академичният съвет на Висшия лесотехнически институт, взима решение за създаване на АФ в рамките на института, с което е възстановено агрономическото образование в гр. София.

Агрономическият факултет осигурява обучение в две от четирите професионални направления на област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина, в които ЛТУ подготвя кадри. Със своите бакалавърски и магистърски програми, изцяло съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда, активна научна дейност и активно сътрудничество с образователни и научни институции, агробизнеса и администрацията, понастоящем АФ е утвърдена и международно призната образователна и научна структура със свой профил, допринасяща за приноса на Лесотехнически университет в подготовката на висококвалифицирани кадри за биоикономиката и опазването на околната среда.
Какъв е отговорът на Агрономически факултет на съвременните предизвикателствата пред агрономическото образование?
Агрономически факултет регулярно анализира потребностите на пазара на труда в областта на земеделието с оглед на подготовката на конкурентоспособни кадри.
Учебните планове за бакалаври в двете специалности на нашия факултет са изчистени от неспецифични за професионалните направления дисциплини, като в същото време осигуряват стабилна основа от базови и профилиращи агрономически дисциплини. За разлика от другите университети при нас няма специализиране на студентите в степен „бакалавър“, което ги поставя при равни условия в избора им на магистърска програма. В която вече могат да се профилират в желаната от тях посока.

Магистърските програми, предлагани от АФ надграждат знанията и уменията на обучаемите, както по отношение на конвенционалното земеделие, така и по отношение на използването на алтернативни и екологосъобразни подходи за отглеждане на земеделски култури, които вълнуват все повече младите хора.
В АФ се провежда обучение по следните магистърски програми „Полевъдство“, „Трайни насаждения“, „Зеленчукопроизводство“, „Регенеративно земеделие“ и „Растителна защита“. В допълнение на това АФ стартира учебната 2022/2023 с три нови магистърски програми, разработени в рамките проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Новите магистърски програми са съвместни с други висши училища, обединявайки техния преподавателския капацитет и материалната база с оглед предоставянето на висококачествено обучение на студентите. Обучението е в редовна и задочна форма, държавна поръчка и платено обучение в следните магистърски програми:
„Прецизно земеделие“ е съвместна с Технически университет – Габрово и осигурява подготовка на интердисциплинарни специалисти с компетенции в земеделието и комуникационната техника, способни да прилагат съвременните технологии в прецизното земеделие.
„Екологосъобразно управление на вредители по културните растения“. Програмата е съвместна с Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ и осигурява подготовка на специалисти способни да прилагат растителнозащитни мероприятия в отговор на принципите на Зелената сделка.
„Устойчиво производство на фуражни култури“ Програмата е съвместна с Тракийския университет – Стара Загора и осигурява подготовка на специалисти със задълбочени знания и умения областта на фуражното производство и качеството на фуражите.
Част от дисциплините в магистърските програми са обезпечени с учебни пособия, разработени от международен авторски колектив в рамките на проекти “Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка“ и „Вертикално земеделие за младежи в селски и градски общности“, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм+“. В Агрономическия факултет се обучават докторанти в 11 броя акредитирани от НАОА докторски програми.

Допълнителна информация за обучението в Агрономически факултет може да бъде намерена на адрес https://ltu.bg/bg/
Какви са научните приоритети на Агрономически факултет ?
Научните изследвания на Агрономически факултет са насочени към развитието на екологосъобразно и устойчиво земеделие. През последните 20 години изследванията са фокусирани в следните направления: Устойчиво управление на храненето на земеделските култури, оползотворяване на растителните остатъци и биоенергиен потециал на растителни видове; Екологични и агротехнологични аспекти за отглеждане на земеделска продукция; Генетични ресурси и технологии за производство на овощни и ягодоплодни култури; Молекулярно генетични изследвания в животновъдството и растениевъдството; Видов състав, биоекология и мерки за контрол на вредителите по растенията; Инвентаризация, анализ на риска и мерки за управление на инвазивни членестоноги и карантинни неприятели по растенията; Градско земедлие, Вертикално градинарство и др.
Научната дейност на АФ се характеризира с активно сътрудничество на международно и национално ниво, в резултат на което през последните 20 години са реализирани повече от 90 броя научни проекти като по-мащабните от тях са следните:
„Устойчив контрол на кестеновия листоминиращ молец Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae), нов инвазивен неприятел по конския кестен Aesculus hippocastanum в Европа“ (CONRTROCAM, 2001-2003), финансиран от Пета рамкова програма на ЕС. През периода 2006-2008 е изпълнен проект „Чуждоземни насекоми и тяхната заплаха за биоразнообразието и икономиката на Балканския полуостров“, финансиран от програма SCOPES на Швейцарското правителство, в рамките на който са извършени проучвания в България, Албания и Северна Македония.


Чуждоземните сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България са проучени през периода 2009-2012 в рамките на проект с международно участие „АТАРТИБ“, финансиран от Фонд научни изследвания.
През периода 2009-2012 г. Агрономически факултет на ЛТУ е водещ в изпълнението на проект, финансиран от Международния институт по хранене на растенията, САЩ. „Добри практики за устойчиво управление на храненето на земеделските култури в България”. Реализирането на проекта има значителен принос за подобряването на практиките на торене в България.
В допълнение на това е реализирано участие в 10 проекта, финансирани по програмата за техническо сътрудничество на Международната Агенция по Атомна Енергия ФАО/МААЕ, както и проекти на програма КОСТ на ЕС. Значими научни резултати са получени и в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от Фонд научни изследвания, шест от които по двустранно сътрудничество.
А как се реализират студентите, завършили Агрономически факултет?
Голяма част от нашите студенти се реализират като специалисти в различни земеделски стопанства. Част от тях са потомствени земеделци, които получили образование в АФ, успешно развиват своите фамилни стопанства.
Наши възпитаници се висококвалифицирани експерти в основните административни структури, свързани със земеделието, като Министерство на земеделието, Държавен фонд земеделие, Националната служба за съвети в земеделието, както и в редица изпълнителни агенции – БАБХ, ИАСАС и др. Много от тях имат успешна професионална реализация в чуждeстранни фирми като БАСФ, Байер, Синджента, Corteva, Пионер, Суми Агро, Тимак Агро, Мегатрон, KWS, и много други. Наши възпитаници се реализират и като изследователи в научни институти на Селскостопанска академия и Българска академия на науките.
Най-важното е, че поддържаме постоянна връзка с нашите възпитаници и реализираме интересни и иновативни сътрудничества. Един от последните примери за това е серията от инициативи, проведени съвместно с фирма Мегатрон ЕАД, в която работят възпитаници на ЛТУ, завършили специалности Растителна защита, Агрономство и Горско стопанство.
Какво предстои?
През следващите месеци АФ планира серия от мероприятия за популяризиране на получените резултати от изпълнението на двата проекта по програма Еразъм+ -“Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка“ и „Вертикално земеделие за младежи в селски и градски общности“, един от фокусите на които е градското земеделие. Предстои провеждането на серия от обучения и информационни събития, посветени на това ново за България направление за развитие на земеделието.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X