Агрохимичният лабораторен комплекс на AGviser работи за българските земеделци

На бул. „Цариградско шосе“ 53 в Пловдив вече работи на пълни обороти съвременен, високотехнологичен аналитичен център за химични и физикохимични изпитвания на българската компания AGviser. Лабораторията обслужва клиенти от цялата страна, както и от чужбина. Тя е важна част и от стартиращата програма за въглеродно земеделие – Carbonsafe™.

С какво лабораторията може да е полезна за българските земеделци?

Отговорът е от д-р Александър Пелтеков – директор на агрохимичния лабораторен комплекс за изпитване към AGviser .

Концепцията на нашата агрохимична лаборатория е така създадена, че със своя широк обхват на дейности по отношение на изпитването на множество характеристики на почви и минерални торове, подобрители на почвата и растежната среда, да бъде в помощ на нашите клиенти – българските земеделци. Разполагаме с абсолютно всички необходими ресурси.

Цялата система, включваща процесите от пробовземане, през изпитванията, до издаването на протоколи с резултати и накрая самото разковниче в модела на работа на „AGviser“ – различното и единственото по рода си иновативното интерпретиране на получените резултати имат една основната цел – удовлетворяване нуждите на нашите клиенти, което от своя страна задължава нашия екип да бъде ангажиран най-активно в максималното използване на уменията си и да бъде истински инструмент за управление и мотивация.

Лабораторията има изградена собствена система за управление на качеството (СУК), която се спазва много стриктно. Основният скелет на системата е изграден от обучен и квалифициран персонал, който непрекъснато поддържа своята компетентност; високотехнологична калибрирана апаратура; методи, стандарти и процедури за работа. Правилната работа на всички тях води до едно – достоверни резултати!

Лабораторията разполага с атомноемисионен спектрофотометър с микровълнова плазма, притежаващ висок праг на чувствителност, последно поколение на пазара, с който количествено се отчитат макро и микроелементите. Разполагаме с апаратура за автоматизирана дестилация на азот, комбинирана със специални блокове за инфрачервено разлагане. Постигаме максимална степен на извличане на търсените компоненти. Разполагаме със спектрофотометри във видимата и ултравиолетовата област, високотехнологични мелници и други спомагателни апарати с цел адекватна пробоподготовка, защото това е първият и много важен етап за всяка една проба.

Работи се с апаратура за измерване на рН; електропроводимост; сухо вещество; влага; общ органичен въглерод; органичен усвоим въглерод; хумус; всички форми на азот, фосфор и калий (общи, усвоими, обменни, хелатни); соли (хлорни, сулфатни, нитратни, магнезиеви, калциеви, амониеви). Анализират се над 30 микроелемента вкл. и тежки метали, които са необходими за изготвянето на токсикологична експертиза. Изготвят се специални пакети за анализи, резултатите от които водят до оформянето на един един представителен аналитичен почвен профил, респ. на една почвена диагностика с цел бъдещи препоръки за оптимална продукция.

Лабораторията предлага и услугата „Определяне на механичния (зърнометричен) състав на почвата“. Механичният състав на почвите има голямо значение за торенето. На първо място той има значение във връзка с въпроса, доколко дадена почва има нужда от торене и по какъв начин да бъде извършен този процес.

Освен почвите, които са основната единица за работа в лабораторията, ние анализираме и подобрители на почвата и растежната среда – органични, минерални и органоминерални. Идеята е не просто да установим почвените дефицити на хранителните вещества, както и токсикологична експертиза за наличието на вредни вещества например наличието на тежки метали, но и да правим анализ и на самите подобрители с цел установявяане (проверка) на техния химичен състав, които се влагат в почвата с цел оптимално развитие на съответните култури. Първо, защото имаме клиенти, които създават такива почвени подобрители и тяхната идея е да проверят в нашата лаборатория дали това, което те са създали като смес стехиометрично отговаря на съответния химичен състав, който представят. От друга страна земеделците, които са клиенти на такива фирми производители, също проверяват тези торове, за да са сигурни в тях. Затова ние много държим на качествената работа, на апаратурата, на персонала. Защото резултатите, които излизат от нашата лаборатория, понякога могат да бъдат и съдбоносни.

Много важна част, или по-скоро етап в работата на нашата лаборатория, е изследването на характеристиката въглерод. Тя може да бъде в няколко модификации: общ органичен въглерод, органичен (усвоим) въглерод, съответно хумусна материя. Това е ключов показател, който служи за точните изчисления на въглеродната програма Carbonsafe™.

На този етап в лабораторията на „AGviser“ работят трима души химици – аналитици с възможно най-висока степен на висше образование – доктор, трима специалисти по пробовземане и екип от квалифицирани агрономи. При създаването на лабораторията една от основните цели на колегите от AGviser бе да създадат екип, в който е концентрирана не само професионалната, но и неговата научна мощ, защото връзката между наука и бизнес е приоритет в „AGviser“. Всички изпитватели са с над 10-годишен опит в класическата и инструментална аналитичната химия, притежаващи не само практически, но и научни постижения. Кадрите на лабораторията притежават и поддържат своята компетентност чрез непрекъснато повишаване на своята квалификация, за което свидетелстват сертификатите за обучения, издадени от лицензирани органи за обучение. Ръководството на AGviser има собствена политика и процедура за подбор на персонал. Всички служители в лабораторията са назначени след преминат конкурс.

Това, което е иновативно в подхода на AGviser, е че на базата на резултатите, които даваме ние в протоколите, колегите агрономи в нашата компания изготвят за земеделските стопанства специфични програми с цел подобряване на почвеното здраве. Основната цел, разбира се, винаги е оптимална продукция.

Всяко едно решение в стопанството – както за торене, така и за управление на производството, трябва да бъде взето въз основа на конкретна, прецизна информация за наличието на хранителни вещества в почвата. Това пести средства на земеделците и повишава добивите. А изследването на съдържанието на въглерод е необходимо, за да могат земеделците да получават доходи от въглеродни сертификати, каквито предлага програмата Carbonsafe™.

Българските фермери могат да разчитат на безкомпромисно качество по отношение анализите на своите почвени проби и напълно да се доверят на специалистите от „Агрохимичен Лабораторен Комплекс за Изпитване“ към „AGviser“.

За повече информация : www.carbonsafe.bg

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X