По-малко пестициди: Европейската комисия публикува набор от инструменти за добри практики

Контролът на вредителите, които увреждат посевите и растенията, е необходим както за запазване на продоволствената сигурност, така и за осигуряване на жизненоважни доходи на фермерите за тяхното производство. Това трябва да се направи, като се сведат до минимум рисковете за хората и околната среда. Такъв подход, използващ естествени методи, когато е възможно, и химически пестициди като крайна мярка, се нарича „интегрирано управление на вредителите“ (IPM).   Европейската комисия публикува база данни, представяща преглед на наличните в момента IPM методи, придружена от проучване, оценяващо тяхната ефективност и перспективите за по-нататъшното им използване.

Базата данни включва около 1300 примера за практики, техники и технологии в рамките на осем принципа на IPM, установени на европейско и международно ниво, като използване на сеитбообръщение и балансирано торене, мониторинг на вредни организми, целево и намалено прилагане и, което е по-важно, предпочитание за нехимически методи за борба с вредителите. Базата данни също така включва 273 „насоки за специфични култури“, разработени от националните органи и публични органи на държавите-членки за прилагане на изискванията за IPM съгласно Директивата за устойчиво използване на пестициди (SUD). Този преглед на практиките, създаден след две години работа, показва, че има голямо разнообразие в възможностите за възприемане и прилагане на IPM в страните от ЕС. Всички примери са представени на националните езици с кратко въведение на английски. Този инструментариум има за цел да вдъхнови националните власти, съветниците в земеделските стопанства и т.н. да разработят и внедрят подходи за IPM след адаптирането им към местните/регионални земеделски и агроклиматични условия. Базата данни, хоствана в платформата за моделиране на данни на JRC за икономика на ресурсите (DATAm), ще се актуализира редовно с допълнителни примери.

Успоредно с този голям преглед, едно проучване изследва настоящите практики за IPM и техния потенциал да помогнат за намаляване на зависимостта от химически пестициди, разходите за прилагането им и общата им ефективност. Проучването също така изследва ключовите фактори, влияещи върху намаляването на зависимостта от употребата на пестициди и ключовите бариери и двигатели, свързани с това. Изглежда, че натискът от гражданското общество, стимулиращата регулаторна рамка и благоприятната икономическа среда са двигатели за намаляване на употребата на пестициди. Намаляването на употребата на пестициди често работи най-добре, когато се комбинира с други цели, като практики за опазване на почвата, намаляване на употребата на торове и предоставяне на екосистемни услуги, като запазване на опрашители или възстановяване на естествени местообитания (напр. жив плет).

Възприеманият недостатъчен брой жизнеспособни и достъпни алтернативи на конвенционалните практики остава основната пречка за намаляване на зависимостта ни от пестицидите. Колективните покупки на оборудване или договорните решения могат да бъдат опция за справяне с възможните произтичащи разходи, свързани с някои алтернативни методи.

Подкрепата на национално и европейско ниво чрез мерки за информация и разпространение на всички съществуващи алтернативи и нови технологии е от решаващо значение за увеличаване на успешното прилагане на IPM. Настоящият набор от инструменти представлява такова усилие за насърчаване и подкрепа на използването на IPM от фермерите.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X