Какво предвижда Планът за възстановяване за земеделието

Основните цели на Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са да способстват икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от ковид пандемията, и да създадат по-устойчива, справедлива и успешна икономика. НПВУ съдържа набор от мерки и реформи, които да възстановят потенциала за растеж на икономиката и също така да се положат основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на целите на Европейският зелен пакт. Предвижда се и набор от реформи и инвестиции, които осигуряват необходимото ниво на съгласуваност с планираните мерки в рамките на Кохезионната политика на ЕС както по линия на допълнителното финансиране за програмния период 2014 – 2020 г. REACT EU, така и в пакета от Стратегическият план за развитието на земеделието и селските райони на България за 2023-2027 г., който беше одобрен от ЕК в края на 2022 г.

Основните реформи и инвестиции в земеделието на България са насочени към устойчиво селско стопанство, повишаване на конкурентоспособността и устойчивото управление на земеделските стопанства в условията на климатичните промени и изискванията на опазването на околната среда. Този процес трябва да повлияе върху техническото и технологичното обновление на аграрният сектор. Подкрепата в земеделието ще се реализира по два начина:

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство с общ бюджет от 524.9 млн. лв.

Дигитализация на процесите от „Фермата до трапезата“ с общ бюджет от 23.9 млн. лв.
Доколкото първият инвестиционен инструмент е насочен към земеделските производители, признатите организации на производителите и обединенията на земеделските производители, вторият е насочен изцяло към Министерството на земеделието. Ще разгледаме по-подробно отделните инвестиции, които ще се подкрепят от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. Одобрените проекти ще трябва да се изпълнят до края на 2025 г., като инвестициите по тях ще допринасят за екологизирането и цифровизацията на производството в земеделието, по-ефективното използване на ресурсите, адаптирането на земеделските стопанства към климатичните промени, скъсяването на веригите на доставки и опазването на генетичните ресурси.

Очаква се Министерството на земеделието със заповед да определи състава на участниците в работна група за провеждане на обществено обсъждане на проектите на документи по процедурите чрез подбор по проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ и по проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ от Плана за възстановяване и устойчивост. След това ще има 30 дни за обществено обсъждане на съответните насоки за кандидатстване за изпълнение на инвестиции.

Със средства от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ ще се финансират проекти в четири отделни направления:

Инвестиции в технологична и екологична модернизация с общ бюджет 318.048 млн. лв.
Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства с общ бюджет 99.736 млн. лв.
Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци с общ бюджет 15 млн. лв.
Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т.ч. добив на биологичен материал от тях с общ бюджет 4.592 млн. лв.

Приемът на проекти се очаква да започне в началото на второто тримесечие на 2023 г. Кандидатстването ще става отново в ИСУН, като оценката на проектите се очаква да приключи до септември тази година. Инвестициите по проектите може да започнат да се правят веднага след подаване на проектите, като по тях ще бъдат ограничени разходите за строително-монтажни работи и не се планира извършването на проверки на място от Разплащателна агенция след входиране на проектите. По отделните направления се различават допустимите инвестиции и интензитета на безвъзмездната финансова помощ, както и максималният размер на проектите.

В какво може да се инвестира

По направление Инвестиции в технологична и екологична модернизация са допустими следните инвестиции:

– оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък – оборудване/съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на земеделското стопанство – оборудване/съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса – оборудване/съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление

– оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.) – инвестиции в мобилни кланични пунктове – оборудване/съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване – системи и оборудване (включващи софтуер и/или хардуер) за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.)

– цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения – автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси (за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството – въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.)
– други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси.

Допустимите кандидати по направлението са земеделски производители, които са регистрирани през тази и предходната стопанска година. Отпада изискването за доказване на минимален стандартен производствен обем на стопанството (СПО). Приоритет ще се дава отново на земеделски производители от чувствителните сектори, био производители, млади земеделски стопани, микро- и малки предприятия, проектни предложения с по-малка заявена безвъзмездна финансова помощ, както и ще се прилага финансов критерий, който ще обвързва размера на инвестиционните разходи с размера на оперативната печалба на кандидата за последните години. Безвъзмездната финансова помощ е 50% и не повече от 500 хил. лв.

По направление Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства са допустими следните инвестиции:

– поливни системи, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване – инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води – оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода
– съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др. – системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения
– други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност.

Подкрепата по това инвестиционно направление цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода. Допустимите кандидати по направлението са земеделски производители, които са регистрирани през настоящата и за предходната стопанска година. Отпада изискването за доказване на минимален стандартен производствен обем на стопанството (СПО). Приоритет ще се дава отново на земеделски производители от чувствителните сектори, микро- и малките предприятия съгласно ЗМСП, биопроизводителите, както и ще се прилага финансов критерий, който ще обвързва размера на инвестиционните разходи с размера на оперативната печалба на кандидата за последните години. Безвъзмездната финансова помощ е 50% и не повече от 580 хил. лв.

По направление Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци са допустими следните инвестиции:

– изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци

– оборудване/съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.) – оборудване/съоръжения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.)
– техника за транспортиране на продукцията и др.

Подкрепата по това инвестиционно направление цели да се стимулира създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Допустимите кандидати са земеделски производители регистрирани не по-късно от предходната стопанска година, организации на производителите, кооперации, обединения на земеделски производители. Същите ще трябва да поемат ангажимент за поддържане на площи, заети с предвидените в проекта култури за периода на изпълнение на бизнес плана. Приоритет ще се дава на кандидати, които са от административни области с традиции в производството на плодове и зеленчуци, участие на по-голям брой земеделски производители, намалена заетост в стопанството, намалени приходи от дейността, устойчиви земеделски производители от последните 36 месеца, стопанства с по-висока производителност на труда. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1.5 млн. лв.

По направление Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т.ч. добив на биологичен материал, са допустими следните инвестиции:

– изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.)

– оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните – оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност;
– транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.

Подкрепата по това инвестиционно направление цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес. По този начин за по-кратък период от време страната би могла да достигне средноевропейското ниво на селекция при тези видове животни. Допустимите кандидати са развъдни организации, получили разрешение за осъществяване на развъдна дейност съгласно Закона за животновъдството. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 750 хил. лв.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X