Ето ставките за биокултурите и биопчеларството до 2027 г.

Министерство на земеделието публикува проект на наредба за условията и реда за прилагането на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Документът е публикуван за обществено обсъждане до 19 юни. Целта е да се създаде ясна правна уредба, която да регламентира приложението на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, като се посочи: кои са допустимите бенефициенти; на какви условия трябва да отговарят; по какъв начин могат да заявят подпомагане; размерът на плащанията, които могат да получат; кой компетентен орган има право да им ги предостави; при какви условия може да се стигне до намаления и отказ на плащанията.

Годишният размер на плащанията преминаване към биологично растениевъдство е:

 1. Зърнено-житни култури – 359,92 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 223,73 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 255,69 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 324,97 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 250,22 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 394,16 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 744,08 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 698,53 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 455,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 2163,92 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 857,97 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1352,94 евро/ха;
 15. Винени лозя – 646,19 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1461,65 евро/ха;
 17. Ядкови(черупкови) видове –735,76 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1461,65 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 628,3 евро/ха;
 20. Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L – 897,45 евро/ха;
 21. Култивирани гъби – 455,56 евро/ха;
 22. Площи за производство на растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство – 949,09 евро/ха;
 23. Билки съгласно приложение № 5 – 723,75 евро/ха.

Годишният размер на плащанията за поддържане на биологично растениевъдство е:

 1. Зърнено-житни култури – 285,56 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 177,51 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 202,86 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 257,84 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 198,52 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 333,06 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 577,48 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 542,12 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 353,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 1679,40 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 665,87 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1094,73 евро/ха;
 15. Винени лозя – 522,86 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1182,70 евро/ха;
 17. Ядкови (черупкови) видове – 595,34 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1182,70 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 530,90 евро/ха;
 20. Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L.– 837,50 евро/ха;
 21. Култивирани гъби – 353, 56 евро/ха;
 22. Площи за производство на биологичен растителен репродуктивен материал – 736,58 евро/ха;
 23. Билките, изброени в приложение № 5 – 585, 63 евро/ха.

Не се предоставя плащане за земеделски парцели, които са оставени под угар.

Финансовото подпомагане за отделните групи култури с изключение на полските култури и маслодайната роза, се изчислява на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени както следва: за площите до 50 ха включително подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар; за площите над 50 ха до 100 ха включително подпомагането е в размер на 50% от годишното плащане на хектар; за площите над 100 ха подпомагането е в размер на 10% от годишното плащане на хектар.

За културите, попадащи в групата на полските култури, както и за маслодайната роза, изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларираните площи, както следва: за площите до 100 ха включително подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар; за площите над 100 ха до 250 ха включително подпомагането е в размер на 50% от годишното плащане на хектар; за площите над 250 ха подпомагането е в размер на 10% от годишното плащане на хектар.

Годишният размер на плащанията за преминаване към биологично пчеларство е:

 1. от 20 – 80 пчелни семейства 1 894 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства 3 308 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства 4 014 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства 4 721 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства 5 427 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства 6 134 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства 6 841 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства 8 077 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства 13 377 евро на стопанство;
 10. над 501 пчелни семейства 21 326 евро на стопанство.

Годишният размер на плащанията за поддържане на биологично пчеларство е:

 1. от 20-80 пчелни семейства 1 595 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства 2 708 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства 3 264 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства 3 820 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства 4 377 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства 4 933 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства 5 489 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства 6 463 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства 10 635 евро на стопанство;
 10. над 501 пчелни семейства 16 893 евро на стопанство.

С цел да се спази бюджетният пакет Държавен фонд „Земеделие“ може ежегодно да определя горна граница (таван) на подпомагането за съответната интервенция за стопанство. Тя се прилага към общата сума на плащането за съответната интервенция, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран. Размерът на годишните плащания може да се преразглежда по време на изпълнявания ангажимент по интервенцията. Също така Държавен фонд „Земеделие“ може да намали размерите на годишното плащане. Министърът на земеделието може да преразглежда размера на годишното плащане и със заповед да определи различен размер на подпомагането.

Лилия Александрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X